Rehtorin posti

Rehtorin postia

Mahdollisuuksia

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa[1]. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun juhlat, retket ja opintokäynnit ja koulumatkat järjestetään siten, että ne tukevat oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita.
(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet) 

Meillä on hienot perinteet erinomaiselle kirjastoyhteistyölle Kortepohjan kirjaston kanssa. Luokat vierailevat usein lähikirjastossa ja kirjaston väki käy luokissa vinkkaamassa herkullisista lukuelämyksistä ja opettamassa mm. tiedon etsintää ja verkkokirjaston käyttöä. Lukudiplomin suorittaminen on monien opinto-ohjelmassa ja lokakuussa (lukukuussa) alkoivat lukutoukat kasvaa luokkien seinille.

Koulun kerhotarjotin on myös melko muhkea. Oppilaiden toiveita kartoitetaan keväisin ja sen mukaan pyritään järjestämään heidän toivomiaan harrastusmahdollisuuksia. Viimeisimpänä kerhona on aloittanut Kuorokerho 1.-3.luokkalaisille maanantaisin klo 15-16 ja aamuvirkkukerho 1.-2.luokkalaisille tiistaiaamuisin klo 8-10.

Koulupäivän paras hetki on monille ruokailu Ruokasalissa. Kylän Kattauksen henkilökunta ruokapalveluvastaava Senja Lankisen johdolla tarjoaa hyvää ruokaa ja saa varmasti jokaisen paremmalle mielelle. Siitä kertovat myös ne yli 10000 palautetta, jotka oppilaat ovat keittiön väelle vuosien aikana palautuslaatikkoon kirjoittaneet.

Välituntitoimintaa pyörittävät koulupäivisin välkkärit. He valvovat välituntivälinelainaamoa ja innostavat muita oppilaita leikkiin ja liikkumiseen Liikkuvan koulun hengessä. Vapaaehtoiset välkkärit ovat kouluttautuneet tähän vastuutyöhönsä.

Koulutyössä pyritään tarjoamaan kaikille oppilaille vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Oppilaskunnan hallitus, johon kuuluu jokaiselta 2.-6.luokalta (eput liittyvät mukaan joulun jälkeen) kaksi edustajaa, pohtii kokouksissaan yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa koko koululle. Tänään saimme nauttia hauskasta Nenä-päivästä Kahoot-peleineen ja munkki-kahviloineen. Päivästä saadun tuoton oppilaskunta lahjoittaa Nenäpäivä-säätiölle.

Alkusyksyn oppilaat ja päiväkotien lapset ideoivat tulevan päiväkotikoulun pihan ja lähiliikuntapaikan toimintoja. Heillä oli aidosti mahdollisuus vaikuttaa tulevaan leikki- ja liikuntapaikkaansa. Ideoista on koottu Kortepohjan päiväkotikoulun Osallisuusraportti, jossa lasten ääni on painokkaasti esillä.

Arkista koulutyötä virkistävät retket ja juhlat. Jyväskylän perusopetuksen oppilaat pääsevät joka vuosi kulttuuriopetussuunnitelman mukaisille KOMPASSI-retkille ja välillä mukaan myös erilaisiin projekteihin eri yhteistyötahojen kanssa. Tänä syyslukukautena saamme nauttia Jäähyväiskonsertista Kortepohjan koulukiinteistölle  itsenäisyyden tunnelmiin virittyen Ilmavoimien soittokunnan tahdittamana perjantaina 29.11.2019 klo 13.15 alkaen. Kutsu tähän hienoon tilaisuuteen on tulossa koteihin lähiaikoina.

Myös vanhemmille koulu haluaa tarjota mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja osallisuuteen. Mainion vanhempaintoimikuntamme KOVA:n kokouksiin ovat kaikki aina tervetulleita ja varsinkin koulun väen ja KOVA:n yhteistyössä järjestämään Maailman suurimpaan vanhempainiltaan tiistaina 12.11. klo 18-19.30. Illan ohjelma on monipuolinen sisältäen mm. Uutisia Voionmaalta. 

Mahdollisuuksia on monia. Niihin kannattaa rohkeasti tarttua!
3EAFB2A3-2A2A-4F5A-A518-4AEBDA58E885.jpeg
(Tässä tuore uutistoimituksen väki, joka tarttui rohkeasti mahdollisuuteen).

Mahdollisuuksien marraskuu -terveisin Päivi-rehtori

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Turvallisuus on tärkeä osa hyvinvointiamme. Koulussa opitaan ja opetetaan molempia asioita. Hyvinvointia opitaan samoin kuin lukemista ja laskemista. Hyvinvointioppiminen alkaa syntymästä, jatkuu yli koko elämän. Myös yhteisöt (perheet, koulut, kunnat, ym.) oppivat hyvinvointia ja pahoinvointia (oppivat organisaatiot). Aktiivisilla ennakoivilla toimilla pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia.

Jyväskylässä kaikissa koulussa opetetaan hyvinvointiOPS:a, jossa käsitellään laajasti erilaisia hyvinvointiin liittyviä asioita. Hyvinvointiopetussuunnitelmassa Hyvinvointi ja turvallinen arki on jaoteltu omat teemat joka kuukaudelle 1.-2.luokkalaisille, 3.-4. luokkalaisille ja 5.-6.luokkalaisille. Syyskuussa hyvinvointia tarkastellaan teeman Turvassa yksin ja yhdessä kautta.

Koululla, julkisena laitoksena, on monia hyvinvointia ja turvallisuutta vahvistavia suunnitelmia. Vuosittain päivitetään pelastussuunnitelma, kriisisuunnitelma ja oppilashuoltosuunnitelma. Myös perusopetuksen järjestyssäännöt, koulun omat toimintaohjeet ja perusopetuksen yhdenvertaisuussuunnitelma ovat niitä työvälineitä, joilla luodaan turvallinen arki ja lisätään hyvinvointia. Henkilökunta aloittaa työvuoden turvakävelyllä ja myös oppilaiden syksyn aloitukseen kuuluvat Turvatunnit, joita pidetään jokaisessa luokassa. Koko koulun voimin harjoittelemme evakuointiharjoituksia vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.

Turvallisuus kuuluu jokaiselle. Se on jokaisen lapsen ja aikuisen perusoikeus. Koulussa aikuiset ovat vastuussa siitä, että jokaisella oppilaalla on opiskeluympäristö, jossa on mahdollista kasvaa, kehittyä ja opiskella turvallisesti.

Oppilaatkin ovat omalta osaltaan vastuussa turvallisesta ympäristöstä. Yhdessä sovitut koulun ja luokan säännöt velvoittavat niin oppilaita kuin koulun aikuisiakin. Turvallisuuden toteutuminen edellyttää mm. järjestystä, siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta koulun arjessa. Koulussa harjoitellaan turvallisuuteen liittyviä asioita lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa, opetetaan tunnistamaan vaaranpaikkoja, pyytämään apua, arvioimaan riskejä ja tekemään turvallisia valintoja.

Päivittäisessä koulutyössä pyritään lisäämään sosiaalista turvallisuutta luomalla koululaisille mahdollisuuksia kehittyä omana itsenään yhteisön jäsenenä, antamalla osallisuuden kokemuksia ja harjaannuttamalla sosiaalisia taitoja kaverisuhteiden mahdollistamiseksi.

Psyykkistä turvallisuutta edistetään mm. mahdollistamalla tunteiden ilmaisu ja harjaannuttamalla tunnetaitoja. Aikuisten toiminta pyritään pitämään ennustettavana ja johdonmukaisena. Rutiineja hyödynnetään ja annetaan mahdollisuus saada apua tarvittaessa.

Pedagogisen turvallisuuden tavoitteena on rakentaa päivittäiset oppimistilanteet niin, että opetukselliset ratkaisut luovat turvallisuuden tunnetta esim. valitaan oikeantasoisia tehtäviä ja ohjeet pidetään selkeinä ja ymmärrettävinä. Palautteen antamisessa pyritään kannustavuuteen.

Fyysisen turvallisuuden ylläpitoon kuuluu, että koulun tilojen turvallisuutta tarkkaillaan ja kehitetään päivittäin. Jokaisen työntekijän velvollisuuksiin kuuluu huolehtia fyysisen oppimisympäristön turvallisuudesta työtä tehdessään. Jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä on oikeus koskemattomuuteen työ– ja koulupäivän aikana. Valvonta pyritään järjestämään niin, että fyysisen koskemattomuuden rikkomiseen voidaan puuttua heti tai estää rikkomus tapahtumasta.

Illat pimenevät syksyn saapuessa. Pistetään heijastimet heilumaan turvallisuuden lisäämiseksi!

Metsän iloja.png

Hyvinvoivaa ja turvallista lokakuuta kaikille!

Päivi-rehtori

Ihanasti pihalla

Kun koulutyö elokuun 8. päivä alkoi, oli hienoa nähdä kaikki koulumme oppilaat omalla koulun pihalla ensimmäisenä kouluaamuna. Nostimme lipun salkoon ja lauloimme Keski-Suomen kotiseutulaulun. Tunnelma oli iloinen ja sopivasti kotikutoisen juhlava. ”Koulun aloittaminen on aina minusta mukavaa, olen odottanut sitä jo monta päivää ja ajattele, minä olen jo viidesluokkalainen”, tuumasi koulumme oppilas, kun edellisen päivän iltana näimme koulun pihassa. Lapset kertoivat, että heillä on ollut ikävä kavereita ja kyllä myös koulun aikuisia; opettajia, koulunkäynnin ohjaajia ja Senjaa (ruokapalveluvastaavaamme).

Yhdessä tekeminen on tärkeä asia koulussa. Yhteisöllisyys rakentuu toisen huomaamisesta katsoen ja kuullen, asioiden jakamisesta, hyvää mieltä tuottavien asioiden esiin nostamisesta, erilaisuuden ja moninaisuuden kunnioittamisesta ja sietämisestäkin. Nämä asiat ovat asioita, joita voidaan oppia ja opettaa. Toisille oppiminen on helppoa ja toiset tarvitsevat enemmän harjoitusta, mutta kaikkien opinpolulle osuu varmasti helppoja ja haasteellisia hetkiä opeteltavien asioiden parissa. Oppiminen edellyttää sinnikkyyttä ja epävarmuuden, mutta myös epäonnistumisen sietokykyä. ”Koulun tehtävä on kasvattaa lapsille ja nuorille aivomuskeleita, että he elämässään jaksaisivat uteliaasti katsoa eteen tulevia mahdollisuuksia ja sinnikkäästi ratkaista ongelmia”, vastasi eräs isä, kun tiedustelin häneltä, mikä on hänen mielestään koulun tehtävä.

Meille tärkeitä arvoja koulutyössämme ovat avoimuus, luottamus, ratkaisukeskeisyys ja kyky ja halu uudistua. Pyrimme joka päivä pitämään yhdessä huolta siitä, että koulupäivään kuuluisi oppimisen ja olemisen ilo ja tekemisen meininki.
Me on enemmän kuin minä - yhdessä toimiminen, toisten kunnioittaminen ja hyvät tavat ovat käyntikorttimme, kuten
missioomme olemme kirjoittaneet.

Jatkamme tänäkin lukuvuonna vuorovaikutuksen tärkeällä teemalla: Kohtaamisen kuusi K:ta (Katso, kuule, keskity, kehu, kerro, kunnioita). Mielellämme kuulisimme myös vanhempien mielipiteitä ja kokemuksia siitä, miten nämä asiat näkyvät kodin ja koulun yhteistyössä tai erilaisten kotien arjessa.

Koulukyselyissä koululaiset ovat kertoneet, että monen mielestä koulupäivän paras tunti on välintunti. Piha onkin hyvä paikka kohdata, leikkiä kavereiden kanssa, tuumata viisaita ja villejä ajatuksia ja jutustella myös aikuisten kanssa. Tutkimme tänä syksynä monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ilmiötä nimeltään Yhteisöllisyys – millainen on paras mahdollinen tulevan päiväkotikoulun piha? Ilmiön tutkimisen on useampi luokka jo aloittanut kuvaamalla nykyisestä koulunpihasta tai lähiympäristöstä oman lempipaikkansa. Pienet ja isot oppilaat tekevät yhteistyötä, ja koulukummit huolehtivat mielellään kummilapsistaan. Haluamme tarjota oppilaille paljon osallisuuden mahdollisuuksia. Myös kodin ja koulun välisen yhteistyön tulee tarjota kotiväelle mahdollisuuksia osallistumiseen. Vanhempaintoimikunta KOVA:n (Kortepohjan vanhemmat) toimintaan ovat tervetulleita niin koulun kuin päiväkotienkin vanhemmat. Ihanan pihan ja monipuolisen lähiliikuntapuiston ideointiin vanhemmilla on mahdollisuus osallistua lauantain koulupäivänä, Kodin ja koulun päivänä, 7.9.

Tervetuloa mukaan perinteikkääseen retkipäivään ja olemaan yhdessä ihanasti pihalla!
3BBFA722-94FB-41DA-9567-9CEAC6B6C2EF.jpeg

Hyvää syyslukukauden alkua kaikille toivoen

Päivi-rehtori

Rehtorin postia

Luet Kortepohjan koulun rehtorin kirjoittamaa blogia.
Kortepohjan koulu elää elämäänsä perinteikkään asuinalueeen keskellä
kauniin keskisuomalaisen luonnon ympäröimänä.

Kortepohjan koulun arjessa opitaan
monipuolisia asioita
monikulttuurisessa ilmapiirissä
ei koulua, vaan elämää varten!

Tästä meidän arjestamme kirjoitan tapahtuneeseen ja tulevaan tähyten.
Tervetuloa lukemaan postia rehtorin konttorista!

305395CD-517C-4ECE-BAF9-A7DDE4DB512D.jpeg