Kortepohjan päiväkotikoulun pedagoginen suunnitelma (tiivistelmä)

Kortepohjan päiväkotikoulun pedagoginen suunnitelma

Suunnittelun lähtökohta

Visio: Kortepohjatalo on turvallinen paikka kasvaa, oppia ja tehdä työtä yhdessä. Se lisää alueen hyvinvointia mahdollistaen monipuolisen toiminnan eri toimijoiden kesken.

Missio: Talo kokoaa yhteen eri-ikäiset oppijat ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja tehdä työtä yhdessä, rinnakkain ja vertaisiltaan oppien. Tilat joustavat, ovat muunneltavissa ja monipuolisia, niin että talon käyttö mahdollistuu aamusta iltaan eri ikäisille toimijoille.
Päiväkotikoulussa on yhteiset lapset pienimmästä päiväkodin lapsesta isoimpaan 6.-luokkalaiseen ja yhteiset aikuiset, jotka ohjaavat, opettavat ja kasvattavat näitä lapsia parhaansa mukaan. Päiväkotikoulu on niin toimintojen, suunnittelun kuin hallinnonkin osalta integroitu päiväkodin ja koulun yhteisyksikkö.

Pedagoginen suunnitelma sisältää toiminnan yhteisiä arvoja, sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Monimuotoiset tilaratkaisut tarjoavat tapaamis-, opinto- ja harrastemahdollisuuksia kaiken ikäisille kuntalaisille. Päiväkotikoulusta muodostuu turvallinen, monipuolinen ja motivoiva oppimisympäristö, joka innostaa lapsia oppimiseen ja kasvuun ja josta muodostuu yhteinen kohtaamispaikka koko alueen asukkaille. Oppimisympäristö on kaikille yhteinen.

Pedagogisena lähtökohtana on kasvu- ja oppimisympäristö, jossa lapsi aloittaa opinpolkunsa varhaiskasvatuksessa ja siirtyy joustavasti esiopetukseen sekä perusopetukseen. Kasvaessaan lapsi tutustuu vähitellen laajenevaan yhteisöön ja toimintaympäristöön.
Päiväkodin lapsista muodostetaan kulloisenkin tarpeen mukaan ryhmiä siten, että työparilla/tiimillä voi tilanteen mukaan olla lapsia 0-5 -vuotiaista.
Esi- ja alkuopetus eli 6-8 -vuotiaat toimivat yhdessä. Opetusta on toisinaan ikätasoisissa ryhmissä, toisinaan sekaryhmissä eskareiden ja 1.luokan oppilaiden kesken tai ryhmissä, joissa on oppijoita eskareista, eppu- ja toppuluokkalaisista.
3.-6.luokkalaiset ryhmitellään joustavasti oppimisen tavoitteiden mukaisesti. Ryhmiä voivat muodostaa esim. 3-4 luokkalaiset tai 5-6 luokkalaiset. Myös muunlaisia eri-ikäisten oppijoiden ryhmittelyjä käytetään.

Ison yhteisön sisällä meillä useita pieniä yhteisöjä esim. päiväkodissa kolme solua, joissa toimii 2-3 työparia 36-48 lapsen kanssa. Koulun puolella esi- ja alkuopetuksen solussa toimii oppijoiden lukumäärästä riippuen lastantarhanopettajien ja luokanopettajien muodostamia työpareja riittävä määrä.

Jokaisessa lapsiryhmässä ja luokassa on tuen tarpeen lapsia , joiden oppimista edistää ryhmän jakaminen vieläkin pienempiin ryhmiin ja yksilölliseen tukeen. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on merkittävä osa lapsen hyvinvointia. Alkuopetusikäinen lapsi, joka tarvitsee turvallisen aamutunnin ennen oppituntien alkua, voi tulla päiväkodin esiopetusryhmään. Iltapäivällä esiopetusajan päätyttyä esiopetusikäiset ja Jälkkäri-toiminnan piirissä olevat lapset toimivat yhteisissä tiloissa yhdessä. Oppilashuoltoa ja päiväkodin monialaista yhteistyötä toteutetaan Kortepohjatalon tiloissa. Iltaisin talossa toimii nuoriso- ja kulttuuritoimijat sekä iltakäyttäjät liikuntapaleluiden, kolmannen sektorin ja asukasyhdistyksen suunnalta.
Kortepohjatalo toimii kontaktipaikkana nuorille. Kortepohjatalossa voi harrastaa, tavata kavereita, osallistua kursseille, kerhoihin, retkille ja muihin tapahtumiin – tai vaan olla ja hengailla. Tiloissa järjestetään yhdessä oloa eri kokoisissa ryhmissä mm. avointa toimintaa, pienryhmätoimintaa, tapahtumia ja pelitoimintaa, kädentaitoja, kokkailua, tilassa voi lukea, katsella elokuvia, tv:tä jne. Keskeisinä asioina on osallisuus, omaehtoisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo.
Talo toimii siis myös yhteisöllisyyttä vahvistavana Kortepohjatalona. Kortepohjatalossa panostetaan toimintatapoihin, jotka liittyvät ongelmien varhaiseen tunnistamiseen sekä ennaltaehkäisyyn.

Toiminta-ajatus ja arvopohja toiminnalle

Päiväkotikoulu oppimis- ja toimintaympäristönä sekä kohtaamispaikkana ilmentää kaupunkistrategian arvopohjaa:
• Rohkeasti aikaansa edellä – Yhdessä uskaltaudutaan yrittämään, kokeilemaan ja kehittämään uutta!
• Vastuullisuus – Minun ja meidän on hyvä kasvaa yhdessä!
• Luottamus – Minusta ja meistä tulee jotain!
• Luovuus – Tekemisen meininki!
• Avoimuus – Jokaisen mielipide on arvokas ja tärkeä!
• Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat: Päiväkotikoulumme on hyvä/paras paikka kasvaa, oppia ja tehdä työtä
• Resurssiviisas käyttö: Me on enemmän kuin minä, tehdään asioita yhdessä yhteisissä tiloissa.
• Kotikansainvälisyys: Minä, me ja maailmani
• Liikuntapääkaupunki: Liikkuva varhaiskasvatus ja koulu ovat luonteva osa arkeamme. Iloitsemme ja voimaannumme liikkumisesta!

Tulevaisuuden oppimisympäristö - yhteinen oppimisen ja kohtaamisen paikka

Sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ovat painokkaasti kirjattuina työtapoina ja tavoitteina. Jyväskylässä olemme näitä asioita vahvasti vieneet eteenpäin ja tämä on otettava huomioon myös uuden oppimisympäristön rakentamisessa. Luonto sekä oppimisympäristönä että tutkimuskohteena on jyväskyläläiselle oppimiselle ominaista. Oppimisympäristö laajenee lähiympäristöön ja luontoon. Tätä edistävät tukipisteet, kuten laavut, kodat tms. lähiympäristössä ja luonnossa. Ilmiöoppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat oleellinen osa tämän päivän oppimista kaiken ikäisillä. Moniulotteinen, usein koulun ulkopuolelta löydettävä ilmiö tai kehittämishaaste toimii lähtökohtana. Ilmiöitä tutkitaan laaja-alaisesti, usean oppiaineen näkökulmasta ja erilaisissa ympäristöissä. Oppimisympäristöiltä tämä edellyttää joustavasti muunneltavia monitoimitiloja, joissa eri kokoisten oppijaryhmien toimiminen mahdollistuu ja digitaalisuuden tarpeet on huomioitu.

Oppimisympäristöissä pyritään saamaan kaikki mahdollinen tila oppimisen tilaksi mm. käytävät ja ruokala. Tällainen toimintakulttuuri mahdollistaa joustavat ryhmittelyt niin eri ikäisten kesken kuin tietyn ryhmän tai luokan sisällä. Osa tiloista tukee yksilöllistä oppimista, osa pienryhmissä toimimista ja osa isompien ryhmien yhtä aikaista opiskelua ja työskentelyä. Jakoseinillä, sisustusseinillä, kalusteilla tms. jaamme tiloja toiminnan ja oppituntien aikana mahdollistamaan yksilölliset oppimisen tavat.

Aamuisin päiväkodin lapset vastaanotetaan yhteiseen tai pariin yhteiseen tilaan, jolloin vanhemmat voivat jättää sisarukset touhuilemaan keskenään ja henkilöstön työpanos kohdentuu järkevästi. Lepoon soveltuvia tiloja on erilaisia, koska osa lapsista tarvitsee unta, osa rauhoittumista ja osa lapsista tarvitsee toiminnallista tekemistä muiden lasten lepohetken aikana.
Päiväkotikoulun henkilökunta on yhteisö, joka tekee päivittäistä yhteissuunnittelua ja tekee yhteistä opetustyötä. Myös johtaminen toteutuu työparityömallilla.

Päiväkotikoulun tilojen on oltava turvallisia ja joustavia, jotta pystytään vastaamaan lapsimäärämuutoksiin tai tilojen käyttötarkoituksen muuttamisen esim. aamu- ja iltapäivätoiminnalle tai avoimelle varhaiskasvatustoiminnalle.