Oman äidinkielen opetus - Heritage language learning

Oman äidinkielen opetuksen tarkoitus

Jyväskylän kaupungin perusopetuspalveluissa järjestetään lukuvuotena 2019-2020 oman äidinkielen opetusta varmuudella 16 eri kielessä. 5 kielen opetusryhmien käynnistäminen on vielä elokuussa 2019 kesken. Oppilaita on yli 500. Opetus toteutetaan Jyväskylän eri koulujen tiloissa ja opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa iltapäivisin ja iltaisin koulutuntien jälkeen.

Oppilaalla, joka puhuu äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea, tai on asunut vuosia ulkomailla ja haluaa ylläpitää jo opittua kielitaitoaan Suomessa, järjestetään oman äidinkielen opetusta/ylläpitokielen opetusta, mikäli opetusryhmään kuuluu lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja.

Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen eri kielet sekä romani eli kaaleen kieli) oppilasryhmän minimikoko on 2 oppilasta.

Opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman lisäopetusta. Opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista ja opetukseen ilmoittaudutaan joka lukuvuodeksi erikseen. Ilmoittautumisen jälkeen oppilas on velvollinen osallistumaan opetukseen säännöllisesti. Opetus arvioidaan vuosittain. Opetusryhmät muodostetaan oppilaiden ikätason ja kielitaidon mukaan. Ryhmään voi kuulua eri ikäisiä oppilaita 6-vuotiaasta 18-vuotiaaseen ja oppilaat voivat olla eri kouluista. Toisen asteen opiskelujat voivat osallistua mukaaan opetukseen ja he saavat kurssimerkinnän lukuvuoden päätteeksi (laajuus riippuu osallistuttujen tuineiten määrästä).

Monikulttuurinen kirja-arkku - Online multicultural library

Toiminallinen kirja-arkku - Active Library

Lukuvuosien 2013-16 aikana osa oppilaista on osallistunut oman äidinkielen opetuksen tunnilla monikulttuurien toiminnallisen kirja-arkun valmistukseen. Toiminta rahoitettiin Koneen säätiön apurahalla.Toimintaan ja oppilaiden tekemiin töihin sekä opettajien valmistamaan materiaalin voitte tutustua seuraavasta linkistä. https://peda.net/oppimateriaalit/kirja-arkku
Kaikki materiaalit on nähtävillä julkisesti sekä käytettävissä creative commons-lisenssillä.

During the school years 2013-16 part oft the pupils have been taking apart to the Active Library projekt, which was funded by Kone Foundation. Take a look at the multiliteracy tasks of the pupils on the following webpage. https://peda.net/oppimateriaalit/kirja-arkku

Projektista tutkittua ja kirjoitettua/ Project reserch:
Bärlund, P. & Kauppinen, M. 2017.
Teaching heritage German and Russian through authentic material in Jyväskylä, Finland – a multiple case study design. L1-Educational Studies in Language and Literature, 1-23. Volume 17, Special Issue Teaching and Learning of Reading and Writing in a Multicultural and Multilingual Setting (2017)
DOI: 10.17239/L1ESLL-2017.17.03.05

Puronaho, K. & Seppä S. 2015. Oman äidinkielen opetuksen kehittäminen: toiminnallinen kirja-arkku opettajien työkaluna. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/45653/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201504171598.pdf?sequence=1