Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Reflektiopäiväkirja, sis. oman oppimisen arviointi

Opiskelijan synteesi (2 sivua) koko kurssin aikana tekemistään muistiinpanoista (kirjauksia omaan reaktiopäiväkirjaan). Nosta esiin kurssin syötteitä ja mahdollisesti aiemmin opittua ja koettua. Palautetaan ilmiöryhmäohjaajalle.

  • Luentosyötteet: kysymysten muodostaminen jokaisesta luentoteemasta.
  • Intensiiviviikon työskentely
  • Ilmiötyöskentely, demot ja kirjallisuus, tuotoksen valmistelu

Perustele: esim. Miksi opin ja miksi en? Oivallukset, kokemusten pohdinta, huippuhetket/pohjamudat, onnistumiset, riskin otto, heittäytyminen.

Kokoava tuotos

Jos tuotos on kirjallinen raportti, laajuus on 4-6 sivua.

Työryhmät (2-4 henkilöä) ottavat jonkun kysymyksen ja siitä johdetun ilmiön oman fokuksensa lähtökohdaksi. Tuotos sisältää teoretisointia, viitteitä kirjallisuuteen, pohdintaa demoilla koetuista asioista/ajatuksia luennoilta. Purku ilmiöryhmissä.

Ehdotus kirjallisen raportin rakenteesta:

A)Alustava käsite: mikä on keskiössä, mitkä ovat tukikäsitteitä tai kontekstiin tai toimijoihin liittyviä reunaehtoja tai resursseja,

B)Lopullinen käsitekartta = malli ryhmän työskentelyssä syntyneestä ymmärryksestä + lähdeviitteistetty kuvaus, siitä millaista tietoa ja ymmärrystä ryhmä rakensi

RAJAUS: Oppiminen ja vuorovaikutus molemmat mukana. Esimerkkejä:

  • Erilaiset yksilöt ryhmässä. Miten opettaja edesauttaa hyvän ryhmähengen muodostumista?
  • Erilaiset kokemukset, tunteet ja elämismaailmat: monikulttuurisuus ja -kielisyys, eri taustat
  • Erilaiset arvot, arvostukset ja uskomukset: eettiset kysymykset ryhmäprosesseissa ja oppimisessa
  • Erilaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen ja oppimisen mahdollistajina / estäjinä / tukijoina (oppijan autonomia ja valinnat oppimisympäristön ja resurssien käytössä, osallisuuden tukeminen, valmiiksi rakennetun ympäristön luomat rajat ja reviirit
  • Oppimisen edellytykset ja ehdot: Milloin oppiminen ryhmässä tuottaa oivalluksia, yhteistä tiedon rakentamista, toimijuutta ja omistajuutta? Miksi sijaiset ovat aina niin äkäisiä?

Intensiiviviikon työskentely

Intensiiviviikon työkentely ohjeineen löytyy Intensiiviviikon työskentely -sivustolta