OKLA1209 Vuorovaikutus ja oppiminen, 6 op

Opintojakson tehtävät

Kokoava tuotos

Jos tuotos on kirjallinen raportti, laajuus on 4-6 sivua.

Työryhmät (2-4 henkilöä) ottavat jonkun kysymyksen ja siitä johdetun ilmiön oman fokuksensa lähtökohdaksi. Tuotos sisältää teoretisointia, viitteitä kirjallisuuteen, pohdintaa demoilla koetuista asioista/ajatuksia luennoilta. Purku ilmiöryhmissä.

Ehdotus kirjallisen raportin rakenteesta:

A)Alustava käsite: mikä on keskiössä, mitkä ovat tukikäsitteitä tai kontekstiin tai toimijoihin liittyviä reunaehtoja tai resursseja,

B)Lopullinen käsitekartta = malli ryhmän työskentelyssä syntyneestä ymmärryksestä + lähdeviitteistetty kuvaus, siitä millaista tietoa ja ymmärrystä ryhmä rakensi

RAJAUS: Oppiminen ja vuorovaikutus molemmat mukana. Esimerkkejä:

  • Erilaiset yksilöt ryhmässä. Miten opettaja edesauttaa hyvän ryhmähengen muodostumista?
  • Erilaiset kokemukset, tunteet ja elämismaailmat: monikulttuurisuus ja -kielisyys, eri taustat
  • Erilaiset arvot, arvostukset ja uskomukset: eettiset kysymykset ryhmäprosesseissa ja oppimisessa
  • Erilaiset oppimisympäristöt vuorovaikutuksen ja oppimisen mahdollistajina / estäjinä / tukijoina (oppijan autonomia ja valinnat oppimisympäristön ja resurssien käytössä, osallisuuden tukeminen, valmiiksi rakennetun ympäristön luomat rajat ja reviirit
  • Oppimisen edellytykset ja ehdot: Milloin oppiminen ryhmässä tuottaa oivalluksia, yhteistä tiedon rakentamista, toimijuutta ja omistajuutta? Miksi sijaiset ovat aina niin äkäisiä?

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti