3 Toimintaedellytyksien varmistaminen

Toimintaedellytyksien varmistaminen

Teksti kursiivilla = Harjoittelukoulujen yhteinen TVT-strategia
Normaali teksti = Jyväskylän normaalikoulun suunnitelma


Tietoteknisen ympäristön ajanmukaisuus ja toimintavarmuus luovat osaltaan perustan sille, että tieto- ja viestintäteknologia on luonteva ja mahdollisuuksien mukaan näkymätön osa harjoittelukoulujen päivittäistä toimintaa. Tähän perustaan kuuluvat verkko, laitteistot, oppimisympäristöt ja sovellukset, tukipalvelut sekä resurssit.

3.1 Verkko

Langattomien verkkoyhteyksien kattava toimivuus (kaikki käyttäjät, kaikissa tiloissa, kaikilla päätelaitteilla) on ensimmäinen edellytys digitaalisen oppimisympäristön toimivuudelle.  Huolehditaan, että verkkokapasiteetti on ajan tasalla ja ennakoidaan digitaalisten välineiden, oppimisympäristöjen ja pilvipalveluiden käytön jatkuva laajeneminen.

Lukioiden tulee huolehtia, että sähköisen ylioppilastutkinnon tekniset ja henkilöresurssit ovat kunnossa. Samalla varmistetaan laite- ja verkkoinfrastruktuurin riittävyys, toimivuus ja luotettavuus sekä pystytys-, ylläpito- ja tukiresurssien riittävyys.

Yliopistojen tietohallinnossa sekä laite- ja infrastruktuurissa pitää huomioida harjoittelukoulujen muusta yliopistosta poikkeava erityisluonne. Emoyliopiston tietohallinnon kanssa tiivistetään yhteistyötä ja yhteissuunnittelua. Samalla varmistetaan neuvotellen, että harjoittelukoulujen koululuonne ja tarpeet otetaan huomioon ja sopivan ympäristön luomista opetus-, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnassa tuetaan. Tietohallintoa tiedotetaan harjoittelukoulujen kehittämistehtävästä ja edelläkävijäroolista, jotka asettavat vaatimuksia koulun teknisille ratkaisuille. Toimintoja määritettäessä tulee ottaa huomioon myös se, että harjoittelukouluissa on muusta yliopistosta poiketen peruskoulun oppilaita ja lukion opiskelijoita, jotka ovat suurimmaksi osaksi alaikäisiä.

Olemassa olevan verkon kapasiteetti tarkistetaan ja lisätään laitemäärän kasvaessa. Strategiakauden aikana selvitetään myös mahdollisuutta omaan Normaalikoulun sisäiseen verkkoon, tai sellaiseen tilaan, joka mahdollistaisi verkon avoimemman pedagogisen käytön. Koulun digitaalisia koeverkkoja laajennetaan ja kehitetään vastaamaan ylioppilaskokeen uusia vaatimuksia.

3.2 Laitteet

Harjoittelukouluissa huolehditaan, että pedagogisesti perustelluille teknologiahankinnoille, käytölle, ylläpidolle ja uusimiselle on varattu riittävät resurssit. Opettajien lisäksi myös opetusharjoittelijoilla tulee olla käytössään välineet, joilla voidaan toteuttaa ja suunnitella opetusta.

Harjoittelukoulujen asema opettajaksi opiskelijoiden harjoittelupaikkana ja opettajankoulutuksen pedagogisina kehittäjinä asettaa erityisvaatimuksia käytettävissä olevalle teknologialle. Laite- ja varustetason pitää olla niin ajanmukainen, että opetusharjoittelijat pääsevät kokeilemaan ohjatun harjoittelun aikana ajanmukaista teknologiaa.

Teknologiavalintojen tulee tukea uusimpien opetussuunnitelmien mukaista pedagogista toimintaa. Uusia laitteita edellyttävät mm. ohjelmointi ja robotiikka, pelillisyys, 3D-tulostus sekä näppäintaitojen oppiminen (jos on käytössä esim. tablettilaitteita).

Aktiivinen tutkimus- kokeilu- ja kehittämistoiminta kohdistuu myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön ja uusimpiin teknisiin innovaatioihin.  Tulevaisuuden laite- ja välineympäristöjen kokeilu kuuluu harjoittelukouluille niiden TutKoKe-toiminnan myötä. Tällaisia ovat esimerkiksi esineiden internet (internet of things), puettavat laitteet (esim. älylasit, -kellot), biolaitteet (esim. aktiivisuusranneke), droonit (kauko-ohjattavat helikopterit) ja laajennetun todellisuuden/virtuaalimaailman laitteet, tekoäly jne.

Laitteiston korkeatasoisena pitämisen resursseista tulee huolehtia; varmistetaan laitekannan korkea taso, riittävä määrä, monipuolisuus sekä toimivuuden kannalta tarkoituksenmukainen kierto (esim. 25 % laitteista uusitaan vuosittain, jolloin koko laitekanta noudattaa pääsääntöisesti neljän vuoden kiertoa). Perusopetuksessa laitekannan pitää mahdollistaa TVT:n hyödyntämisen opettamisessa aina niin haluttaessa. Tavoitteena on 1:1 -malli.

Lukio-opetuksen osalta varmistetaan, että jokaisella opiskelijalla on käytössään tarkoituksenmukainen tietokone tai vastaava päätelaite, jota hän käyttää säännöllisesti ja luonnollisena opiskeluvälineenään huomioiden digitaalisen ylioppilastutkinnon vaatimukset. Oppijoiden käytettävissä olevien laitteistoratkaisujen pitää pohjautua opetussuunnitelmaan ja pedagogisiin tarpeisiin.

Tavoitteena on koulun resurssien puitteissa ylläpitää vähintään nykyisen tasoinen laitekanta ja mahdollisuuksien mukaan myös laitekannan kehittäminen. Tietoteknisten ratkaisujen nopean kehityksen vuoksi kaikki strategiakauden kehittämistarpeet eivät ole vielä tiedossa. Laitekannan kierrossa tavoite on 4–5 vuotta.

Alakoulun laitetilanne: 1:1 -laitteita on strategiakauden alussa viidellä opetusryhmällä ja jokaisella solulla on oma 30 iPadin kärry. Lisäksi kielenopetuksessa ja musiikissa on omat päätelaitteet. Google-ympäristössä toimimista ajatellen koululle on hankittu Chromebook-kannettavia.

Strategiakauden alussa yläkoulussa ja lukiossa on oppitunneille lainattavia iPad-tabletteja 246 kpl, yhdessä lukion kanssa luokkiin sijoitettuja kiinteän verkon työasemia 60 ja kannettavia Windows-tietokoneita 210. Yläkoulussa tavoitteena on, että oppilailla on henkilökohtaisessa käytössä koulun hankkima ja keskitetysti ylläpidetty päätelaite.

Lukion opiskelijoilla on nyt käytössään koulun hankkimat MacBook-tietokoneet (pienellä osalla on omia kannettavia laitteita). Opiskelijoille tarjotaan 2019–2021 henkilökohtaiseen käyttöön koulun kannettava päätelaite, joka on edelliseltä käyttäjältä kierrätetty tai tarvittaessa hankitaan uusi.

Opettajilla on ala- ja yläkoulussa sekä lukiossa henkilökohtaisessa käytössään kannettava tietokone ja/tai tablettilaite. Lisäksi käytössä on langallisen verkon tietokoneita yhteisissä työtiloissa.

Opetusharjoittelijoille on tarjolla koulun lainalaitteita tarpeen mukaan. Yhä suurempi osa opetusharjoittelusta toteutuu harjoittelijoiden omilla kannettavilla tai mobiililaitteilla.

3.3 Oppimisympäristöt

Kukin harjoittelukoulu valitsee tarpeittensa ja resurssien mukaisesti käyttöönsä opetussuunnitelmien mukaista toimintaa tukemaan sähköisiä oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja. Tässä otetaan huomioon tietoturva ja tietosuoja (EU:n tietosuoja-asetus, GDPR). Tavoitteena on kasvattaa oppilaat tieto- ja innovaatioyhteiskunnan vastuullisiksi toimijoiksi, jotka osaavat myös tunnistaa valheellisen ja vaarallisen sisällön. Oppimisympäristöjä kehitetään huomioiden muuttuvat vaatimukset ja mahdollisuudet. Lukioiden tila- ja laitevarustelussa huomioidaan sähköisten kokeiden mukanaan tuomat tarpeet (esim. tenttiarvaariot, kameravalvotut koetilat yms.). Tavoitteena on tarjota virikkeellisiä oppimis- ja arviointiympäristöjä.

Alakoulun, yläkoulun ja lukion opetuksessa tavoitteena on käyttää monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja siten kehittää oppilaiden ja opiskelijoiden TVT-taitoja. Pedagogisesti perustellut ratkaisut sekä oppimisen ja arvioinnin tukeminen ovat tärkeitä oppimisympäristöjen valinnassa. Normaalikoulussa käytettäviä oppimisympäristöjä ovat strategiakauden alussa mm. Pedanet, Google Classroom, Showbie, Läksyvihko ja kustantajien tarjoamat ympäristöt.

3.4 Tuki ja osaamisen kehittäminen

TVT:n opetuskäytön osaamisen kehittäminen ja ylläpito pitää organisoida siten, että huomioidaan monipuolisuus ja kaikki toimijat (opettajat, opettajaksi opiskelevat, oppilaat, hallinto, muu henkilökunta).

Teknisen osaamisen kehittämiseen ja tukeen kuuluvat ryhmäkoulutukset (sisäiset, ulkoiset, erilaiset toteuttajatahot), ylläpitäjän (yliopiston) tuki, lähituki, opettajien vertaistuki ja tutorkouluttajat, oppilaiden/opiskelijoiden organisoitu tuki (esim. lukion digitutorit ja perusopetuksen oppilasagentit) sekä luokkaympäristössä tapahtuvan vertaistuen hyödyntäminen.

Strategiakaudella korostuvat erityisesti osaamisen kehittämisen ja tuen organisoinnin pedagoginen aspekti ja yhteisöllisyyden korostaminen. Toteutustapoja ovat esim. ryhmäkoulutukset (erilaisia toteuttajatahoja), vertaistuki, tutorkouluttajien nimeäminen ja resursointi jne.

Normaalikoulu on oppiva organisaatio. TVT-osaaminen ja opetuskäytön kehittäminen on koko henkilöstön yhteinen tavoite. Osaamista jaetaan oman viiteryhmän sisällä, aineryhmien kesken sekä yli oppiainerajojen palkallisena opetustyönä. Koulun sisäistä koulutusta tarjotaan kaikille sekä erillisinä koulutuspäivinä että arjen lomassa. Jotta varmistetaan se, että Jyväskylän normaalikoulu pysyy ajan tasalla tieto- ja viestintäteknologian saralla, mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen myös koulun ulkopuolisiin koulutuksiin. eNorssi-toiminta on yksi tärkeä yhteistyömuoto. AMK-harjoittelijoiden käyttöä ylläpidossa ja teknisessä tuessa harkitaan tarpeen mukaan.

3.5 Resurssit

Yksiköiden johdolla on yhdessä yhteistyöverkosto eNorssin ja koulun TVT-ryhmän/vastuuhenkilöiden kanssa keskeinen rooli TVT-strategian edellyttämien resurssien hankkimisessa ja kohdentamisessa, kehittämistoimien käytäntöön saattamisessa sekä henkilöstön tukemisessa, kannustamisessa ja innostamisessa. TVT-strategian toteuttamisen lähtökohta on yksiköiden perusrahoitukseen perustuva suunniteltu resursointi. Pysyvä resursointi laitteisiin ja palveluihin sekä koulutukseen perustuu koulukohtaisiin strategisiin linjauksiin.

Harjoittelukouluihin nimetyt TVT-ryhmät/vastuuhenkilöt laativat yksikkökohtaisen käytännön tason toimeenpanosuunnitelmat yhdessä koulujen johdon kanssa. Harjoittelukouluissa on tämän lisäksi TVT:n pedagogisesta tuesta vastaavat digitutorit ja TVT-täydennyskoulutuksesta vastaavat henkilöt.

Harjoittelukoulut ovat aktiivisia Opetushallituksen ja Opetusministeriön erilaisissa hankehauissa eNorssin puitteissa sekä erilaisten muiden verkostojen mukana.

Koulussamme resursseja ja strategiaa koordinoivat koko koulun TVT-ryhmä, alakoulun TVT-ryhmä ja yläkoulun ja lukion TVT-ryhmä yhteistyössä koulun rehtoreiden kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä