2 Osaaminen ja kehittämistoiminta

Osaaminen ja kehittämistoiminta

Teksti kursiivilla = Harjoittelukoulujen yhteinen TVT-strategia
Normaali teksti = Jyväskylän normaalikoulun suunnitelma


2.1 Tieto- ja viestintäteknologia harjoittelukoulujen arjessa

Tieto- ja viestintäteknologia on luonteva osa harjoittelukoulujen päivittäistä toimintaa. Se on sulautunut osaksi koulujen arkea sekä oppitunneilla että tuntien ulkopuolisessa koulutyössä. Harjoittelukoulujen opettajilla on hyvät taidot tietoteknisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkopalvelujen opetuskäyttöön. Opettajat osaavat hyödyntää TVT:a yhteisöllisessä työskentelyssä, median seuraamisessa ja tuottamisessa sekä ammatillisen kehittymisen välineenä. Harjoittelukoulujen peruskoululaiset ja lukiolaiset saavat jatko-opiskelun ja työelämän kannalta tarvittavat monipuoliset opiskelutaidot. Tavoitteena on tilanne, jossa TVT:n käyttöön ei kiinnitetä erikseen suurta erillishuomiota, vaan teknologia toimii saumattomasti osana opetusta, arviointia ja muuta koulunkäyntiä.

Laitteet ovat päivittäinen työväline opettajille ja pedagogisesti perusteltu työväline oppilaille, opiskelijoille ja harjoittelijoille koulussa ja kotona – laitteet ovat koulunkäynnin välineitä. Tämä varmistetaan riittävällä välineistöllä ja toimivilla alustoilla. Hyviä pedagogisia käytänteitä jaetaan kaikkien saataville mahdollisimman helpolla tavalla, esimerkiksi Tiimin Driveä hyödyntämällä ja matalan kynnyksen koulutuksella. Henkilökunnan ja opetusharjoittelijoiden käytössä on myös yliopiston Office365-alusta.

2.2 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen harjoittelukouluissa

Harjoittelukouluissa on jatkuvasti käynnissä tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön monipuolista tutkimus-, kokeilu-ja kehittämistoimintaa (TutKoKe). TVT:n mahdollisuuksia opetuksen, ohjauksen ja hallinnon välineenä kokeillaan ja kehitetään koko strategiakauden ajan.

Harjoittelukoulut osallistuvat aktiivisesti alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin TVT-hankkeisiin ja hakevat hankkeisiin liittyviä avustuksia. Harjoittelukoulut jatkavat verkostoitumista alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa ja jakavat kokemuksia TVT:n opetuskäytöstä näissä verkostoissa, TVT:n opetuskäytön tapahtumissa sekä eNorssi-verkostossa ja -portaalissa. Harjoittelukoulut etsivät uusia keinoja käyttää teknologiaa ja verkkopalveluja pedagogisesti mielekkäällä tavalla, kokeilevat eri tapoja kehittää nykyisiä TVT:n opetuskäytön ratkaisuja ja pyrkivät tekemään TVT:n opetuskäytöstä yhä monipuolisempaa ja joustavampaa.

Opetuksessa ja ohjauksessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston (erityisesti OKL ja IT-tiedekunta) kanssa tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittämisessä ja kokeiluissa. Opetusharjoittelijoita kannustetaan ja ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessaan. Tietotekniikan opetusharjoittelijoiden osaamista pyritään hyödyntämään kaikilla kouluasteilla.  Opetusharjoittelun yhteydessä tarjottavien TVT-koulutusten sisällöt pyritään sovittamaan yhteen OKL:n opetuksen kanssa. Ohjauksessa ja yhteistyössä OKL:n kanssa on käytössä myös Moodle- ja Pedanet-ympäristöt.

2.3 Oppilaat ja opiskelijat

Oppilaat ja opiskelijat saavat harjoittelukouluissa opetussuunnitelman mukaiset TVT-taidot jatko-opintoihin, digitaaliseen kansalaisuuteen ja työelämään. Peruskoulun oppilaiden TVT-taidot on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa osaamistasotaulukossa.

Harrastuneille tai kiinnostuneille oppilaille ja opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia laajentaa ja syventää osaamistaan esimerkiksi ohjelmoinnissa, työvälineohjelmistojen käytössä tai digitaalisessa ilmaisussa. Mm. valinnaisaineiden ja kerhojen tarjonnassa ja niihin ohjaamisessa huolehditaan, että TVT-painotteiset vaihtoehdot ovat hyvin toteutettavissa.

Huomiota kiinnitetään erityisesti koulutuksen nivelkohtiiin liittyvissä tilanteissa (esim. lukion aloitus) jotta kaikilla oppijoilla on tarvittavat valmiudet TVT:n hyödyntämisessä opinnoissaan. Tämä huomioidaan ohjauksessa ja esim. starttikursseilla. Lukiolaisten osalta huomioidaan lisäpainotus jatko-opintojen työkaluille (eri tieteenaloille tyypilliset ratkaisut), Abitti-arviointijärjestelmälle sekä erilaisille mittaus- ja laskinohjelmistoille.

TVT-taitojen harjoittelu painottuu peruskoulussa osaamistaulukossa mainittuihin osa-alueisiin. Lisäksi tutustutaan virtuaalisiin sisältöihin ja niiden tuottamiseen. Kerhotoiminnalla pyritään tukemaan oppilaiden kiinnostuneisuutta ja osaamisen syvenemistä. Opetuksessa hyödynnetään mahdollisimman laajasti erilaisia tieto- ja viestintäteknologisia välineitä, ohjelmistoja ja oppimisalustoja. Näin varmistetaan oppilaiden tietoteknisen osaamisen ja toimintakyvyn kehittyminen sille tasolle, että ne vastaavat yhteiskunnan tarpeita nyt ja tulevaisuudessa.

Seitsemännen luokan alussa varmistetaan kaikille oppilaille pakollisella IT peruskurssilla keskeiset tiedot ja taidot, jotka luovat pohjan koulun tarjoamien tietoteknisten mahdollisuuksien tehokkaaseen käyttöön yläkoulun opiskelussa. Kaikilla luokka-asteilla ohjataan ja opetetaan oppilaita vastuulliseen ja turvalliseen toimintaan digilaitteiden käytössä. Tähän liittyy TVT-taitojen käsittely myös arjen taitojen ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Lukiossa ylioppilaskirjoituksissa käytettäviä sovelluksia sekä koeympäristön käyttöä harjoitellaan lukion alusta alkaen sekä opetuksessa, että kurssitöissä ja -kokeissa. Matematiikan soveltava kurssi digikokeen teknisistä työvälineistä tukee sovellusten hallintaa myös muissa kirjoitettavissa oppiaineissa.

2.4 Opettajat

Harjoittelukoulujen opettajille taataan koulutuksen avulla hyvät tekniset ja ennen muuta pedagogiset valmiudet tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen opetustyössä ja opetusharjoittelun ohjauksessa. Koulutus perustuu kehitystarpeisiin ja osaamiskartoituksiin, ja sillä varmistetaan myös kärkiosaajien kehittyminen. TVT-osaaminen on laaja-alaista, ja siihen kuuluu mm. digitaalisen sisällön käyttö ja tuottaminen, digitaalinen viestintä, digitaalinen kansalaisuus sekä digitaalinen pedagogiikka.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen ja osaamisen siirtyminen harjoittelijoiden kautta kentälle edellyttää vankkaa osaamista koulumme opettajilta. Opettajien koulutustarvetta kartoitetaan kyselyin ja koordinoidaan TVT-tiimin toimesta. Koulutustarpeisiin vastataan mahdollisimman kattavasti talon sisäisellä täydennyskoulutuksella, sekä matalalla kynnyksellä lähestyttävien yhteisten koulutustuokioiden turvin. Ulkopuoliset kouluttajat vierailevat koulullamme ja henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan muualla järjestettäviin koulutustapahtumiin.

2.5 Opetusharjoittelijat

Opetusharjoittelijat saavat harjoittelukouluissa hyvät taidot soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Harjoittelukoulut antavat heille monipuolisesti esimerkkejä TVT:n opetuskäytöstä sekä ohjausta ja tukea TVT:n käyttöönottoon opetusharjoittelijoiden tarpeiden mukaan.

Opetusharjoittelijoiden kannalta olennaisia TVT-taitoja ovat esitysteknologian käyttötaidot, yleiset digilukutaidot (tiedonhaku, tiedon luotettavuus, tietoturva), tiedostojen ja median jakamisen taidot (pilvipalvelut), ohjelmoinnin perustaidot sekä opetuksen verkkopalvelut opetettavien ikätasojen ja oppiaineiden mukaan. Opetusharjoittelijat saavat harjoittelun aikana myös kuvan TVT:n hyödyntämisestä hallinnollisessa työssä ja kodin ja koulun välisessä yhteistyössä (oppilastietojärjestelmä).

Jokaisen harjoittelujakson yhteydessä huolehditaan opetusharjoittelijoiden TVT-ohjauksista ja TVT-välineistön käyttöönotosta. Opetusharjoittelijoiden ohjauksessa huomioidaan myös uudet innovaatiot ja opetuskäyttöön soveltuvat välineet, kuten esimerkiksi VR-laitteistot. Ohjauksen avulla kehitetään opettajaopiskelijoiden taitoja ja tapoja arvioida omaa TVT-osaamistaan ja kehittymistarpeitaan. Opettajaopiskelijan tulisi tulevissa työhaastatteluissa kyetä vastaamaan kysymykseen “Millaisia TVT-taitoja sinulla on?”

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä