1 Visio ja tavoitteet

Visio ja tavoitteet

Teksti kursiivilla = Harjoittelukoulujen yhteinen TVT-strategia
Normaali teksti = Jyväskylän normaalikoulun suunnitelma


Tieto- ja viestintäteknologia (TVT) on oleellinen osa koulujen toimintakulttuuria ja luonnollinen osa opetussuunnitelman toteutusta, jossa oppija on itse aktiivinen toimija. Koulut ja eNorssi-verkosto toimivat oppivana yhteisönä, jossa tutkitaan ja kokeillaan yhdessä myös sidosryhmät huomioiden. Harjoittelukoulut toimivat globaaleina asiantuntijayhteisöinä tutkien, kokeillen ja kehittäen teknologian hyödyntämistä oppimisessa ja osana opetusharjoittelun ohjausta sekä opettajankoulutusta kokonaisuudessaan.

Oppimisympäristön perustana on ajatus oppilaan oppimiskokemuksesta, ja ympäristö rakennetaan siten, että kokemus toteutuu.  Oppimista tapahtuu kokonaisvaltaisesti. Hyvin toteutetut oppimisympäristöt tukevat yhteisöllistä oppimista ja oman osaamisen jakamista. Oppiminen voi olla entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta.

Harjoittelukoulut tekevät kehittämistyötä ja jakavat hyviä käytänteitä verkoston sisällä ja sen ulkopuolelle. Kehittäminen on järjestelmällistä, yhteiseen oppimiseen tähtäävää, kokeilevaa ja ennen kaikkea sellaista, joka mahdollistaa nykyistä nopeamman reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Kokemus-, tutkimus- ja arviointitietoa tuottamalla vaikutamme koulutuksen kehittämiseen ja ohjaamiseen. Kehittämistyötä tehdään verkostossa yhteistyössä myös korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Visiona on tuottaa maailman parasta oppimista.


Yliopistojen harjoittelukoulujen TVT-strategian koulutusmuutoksen ja -kehittämisen keskeiset teemat (Liite 3):

A) Toimintakulttuurin muutos

Koulujen tulee rakentaa toimintamalleja, joissa edistetään tuoreiden ideoiden vaihtoa ja toimivien ratkaisujen käyttöönottoa. Digitaalinen sujuvuus, joissa pedagogiikka ja merkityksellinen oppimissisältö sekä tarkoituksenmukainen teknologia, on toiminnan keskiössä.

TVT-strategian kehittämisen keskeisinä teemoina tällä strategiakaudella ovat tieto- ja viestintästrategian pedagoginen ja joustava käyttö osana opetusta, ohjaamista, oppimista ja arviointia. Uudenlainen tiedon jakaminen ja yhteistyö yli luokka-aste- ja oppiainerajojen mahdollistetaan muun muassa pilvipalveluita ja muita yhteistyön mahdollistavia alustoja hyödyntämällä.

Toimintakulttuurin muutosta jatketaan ja vahvistetaan kehittämällä digitaalisuutta opetuksessa. Tietokoneista ja mobiililaitteista tulee luontevia työvälineitä oppilaan opiskeluun koulussa ja kotona. Perusopetuksessa ja lukiossa jatketaan hyvin käynnistettyä oppimisympäristön ja pilvipalvelun (GSE) käyttöönottoa ja käyttöä. Palvelu mahdollistaa luontevan yhteistyön myös yliopiston opetusharjoittelijoiden kanssa. Yliopiston ja Normaalikoulun Google-ympäristöjen välisen sopimuksen ansiosta opetusharjoittelijoilla on mahdollisuus osallistua digitaalisen pedagogiikan kehittämiseen ja hyödyntämiseen täysivaltaisesti osana opetusharjoitteluaan. Lukion pedagogiikan digitalisaatiota ohjaa voimakkaasti jatkuva LOPS-kehitys sekä ylioppilaskokeen muutokset.


B) Taidot

Arkielämän valmiuksia (tulevaisuuden taidot) tarvitaan oppimistulosten syventämiseen ja opiskelijoiden parempaan valmistamiseen tulevaisuutta varten. Aktiivisen oppimisen mahdollistavat tilat (mm. Makerspace, Learning Lab, FCLab) tarjoavat oppijoille mahdollisuuksia luoda ja kokeilla erilaisia asioita tavoilla, jotka edistävät korkeamman tason ajattelua.

Erilaisten digitaalisten ympäristöjen lisäksi  tarjotaan kokemuksia monipuolisista ja tulevaisuuden taitoja edellyttävistä fyysisistä oppimisympäristöistä. Tätä varten kehitetään alakoululla muun muassa erilaisilla näytöillä, ohjelmointi- ja robotiikkavälineistöllä sekä VR-laitteistolla varustettua monitoimiluokkaa, jonka aktiivista opetuskäyttöä kehitetään jatkuvasti. Robotiikkalaitteistot, minidronet, erilaiset VR- ja AR-laitteet sekä  360-kamerat ovat osa ala- ja yläkoulun sekä lukion opetusta, opetusharjoittelua, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Opetusharjoittelijoiden riittävät tieto- ja viestintäteknologiset taidot varmistavat tiedon siirtymisen tulevaisuuden opettajien mukana kentälle.

Lukion opiskelijoiden työskentelyssä painottuu eri ohjelmistojen ja oppimisympäristöjen käyttö opiskelun tukena. Ylioppilastutkinnon ja muiden digitaalisten  kokeiden suorittamiseen on käytössä runsaasti eri sovelluksia, joiden ominaisuuksien ja käyttötarkoitusten tunteminen tukee sekä kokeiden suoritusta, että oppitunneilla oppimista. Opiskelu digitaalisissa ympäristöissä edellyttää hyvää eri medioiden monilukutaitoa.

C) Elinikäinen oppiminen

Opetuksessa käytetään menetelmiä, joissa hyödynnetään teknologiaa luovasti ja jotka edesauttavat oppijoiden elinikäisen oppimisen kehittymistä. Opettajankoulutuksessa (luokan- ja aineenopettajien koulutus sekä opettajien täydennyskoulutus) on hyödynnettävä digitaalisia tarjoamia, jotta kuilu tekniikan ja opetuksen välillä pienenee.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä ja käyttöönotosta pidetään opetusharjoittelijoille koulutuksia osana kaikkia harjoittelujaksoja. Opettajille tarjotaan täydennyskoulutusta matalalla kynnyksellä ja sopivasti hallittavina kokonaisuuksina. Myös opettajaopiskelijoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua kyseisiin koulutuksiin.


D) Oppimiskokemukset ja yksilöllisyys

Monipuolisemmat oppimiskokemukset ja oppimisen personointi ovat lisääntymässä. Tavoitteena on tarjota virikkeellisiä toimintoja, jotka vievät oppijan monenlaisiin luoviin oppimisympäristöihin. Keinotekoisen älykkyyden tekniikoiden avulla toimivat adaptiiviset oppimisympäristöt tarjoavat sisältöä, joka on räätälöity kunkin oppilaan erityistarpeiden mukaan. Oppimiskokemuksien personoinnin myötä oppijat löytävät yksilönä ja osana ryhmää itsestään juuri niitä ominaisuuksia ja kehittymiskohteita, joiden varassa voi edetä kohti tulevaisuutta.

Etsitään ja kokeillaan uusia oppimisympäristöjä ja työkaluja sekä arvioidaan ja käytetään tuttuja välineitä uusilla ja innovatiivisilla tavoilla. Henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet mahdollistavat personoitua oppimista tukevien digitaalisten opiskelumateriaalien ja arviointityökalujen käyttöä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä