TVT-strategia

TVT-strategia

1. LAITTEET JA YLLÄPITO

Ylläpito: 
Kunnassa toimii päätoiminen ICT-asiantuntija (Jarkko Puhakka). Hän huolehtii koulujen TVT-välineistön ja verkon toimivuudesta. Hän toimii myös tarvittaessa arjen tukena esimerkiksi sähköisten ylioppilaskirjoitusten tai vaikkapa PISA-tutkimusten toteuttamisessa. Lisäksi yhtenäiskoululla laitteiden toimivuudesta vastaa siihen nimetty ja resursoitu opettaja (Matti Miettinen). Tämä opettaja toimii myös välikätenä ongelmien ratkaisun siirtämisessä tarpeen niin vaatiessa kunnan ICT-asiantuntijalle. Jos opettaja havaitsee ongelman, hän infoaa siitä Mattia Wilma-viestillä.

Yhtenäiskoulun verkko toimii sekä kaapelilla että langattomasti. Oppilaiden käytössä olevat työasemat ovat pääosin liikuteltavia ja yhteydessä verkkoon langattomasti.

Tavoitteet laitekannan suhteen:
Kurkiauran ja Mieskonmäen kyläkoulut suunnittelevat itse laitehankintansa omien tarpeidensa mukaan. Yhtenäiskoulussa pyritään siihen, että koululla on laadukkaita kannettavia tietovälineitä siten, että niitä riittää kerrallaan neljän yhtenäiskoulun luokan käyttöä varten (n. 100 kpl). Seuraavaksi hankinnaksi on suunniteltu noin 20 ChromeBookin hankintaa oppilaskäyttöön. Lukio? 


2. OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään osana opiskelua kaikissa oppiaineissa kaikilla luokkatasoilla silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Oppilaiden omia laitteita (BYOD) hyödynnetään opiskelussa (esim. tiedonetsintä ja kuvaaminen) mahdollisuuksien mukaan. Koulun laitteina on käytössä tietokoneluokan pöytäkoneet, Chromebookit (21), Acerin hybridit (20) sekä minitabletit (13), joiden varaaminen tapahtuu Peda.netin varauskalenterin kautta. 

Koulun virallisena kotisivuna on käytössä Peda.net-sivusto. Yhteistyö koteihin tapahtuu Wilman ja Peda.netin välityksellä. Oppimisympäristöinä painottuvat Googlen G-Suite ja etenkin pienemmillä oppilailla Peda.net. 
TVT:n työtapoina voidaan käyttää samoja tapoja kuin muussakin opiskelussa. TVT soveltuu itsenäiseen-, pari- ja ryhmätyöskentelyyn kuten myös opettajajohtoiseen työhön. 

Tieto- ja viestintätekniikka on sekä oppimisen kohde että väline.

1) Oppimisen kohteena:

 • Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan TVT-strategiassa.
 • Vuosiluokittain opittavat taidot tukevat TVT:n käyttämistä oppimisen välineenä.

2) Oppimisen välineenä:

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä. Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää myös monipuolisen, formatiivisen arvioinnin työkaluna. Tieto- ja viestintätekniikka on yksi laaja-alaisen oppimisen alue.

Oppilaita ohjataan käyttämään TVT-taitojaan

 • omien tuotosten laadinnassa
 • tiedon etsinnässä
 • tutkivassa ja luovassa työskentelyssä
 • vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa
 • vertais- ja itsearvioinnissa

3. OPPILAAN PERUSTAIDOT (LUOKKA-ASTEITTAIN)

1.-2.-luokka

Käytännön työtaidot
 • tunnistaa tietokoneen keskeiset osat (näppäimistö, näyttö, keskusyksikkö ja hiiri) ja tietää niiden merkityksen
 • osaa käynnistää ja sulkea tietokoneen
 • osaa käyttää näppäimistöä ja hiirtä
 • osaa avata ja sulkea ohjelmat
 • harjoittelee valokuvaamista (esim. kännykällä tai tabletilla)
Tekstinkäsittelytaidot
 • osaa kirjoittaa sanoja ja lauseita
 • perusasiat näppäimistön käytöstä (esim. isot ja pienet kirjaimet, sanaväli, rivin vaihtaminen)
 • harjoittelee näppäimistön käyttöä kahdella kädellä
 • tutustuu piirto- tai kuvankäsittelyohjelman käyttöön (esim.paint)
 • tutustuu tallentamiseen ja tulostamiseen

Tiedonhallintataidot

 • tutustuu opettajan ohjaamana internet-sivustoihin ja tiedon hankintaan
 • tutustuu oppimispeleihin
 • osaa käyttää Peda.net-tunnuksiaan ja luo sisältöä omaan kasvunkansioon
Ohjelmointi ja robotiikka
 • harjoittelee alkeellista käytännön ohjelmointia (esim. vohvelipujotus, luokkakaverin käskytys)
 • tutustuu ohjelmointiin pelien avulla (esim. Robogem-lautapeli, Scratch Jr.-sovellus)
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka
 • pystyy noudattamaan käyttämiensä tietovälineiden käyttöön laadittuja sääntöjä
 • tutustuu käyttäjätunnusten ja salasanojen merkitykseen ja sääntöihin
 • oppii ergonomiset työasennot ja ymmärtää sopivan pituisten työjaksojen merkityksen


3.-4.-luokka

Oppilas tutustuu monipuolisemmin erilaisiin työvälineohjelmiin (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka) sekä oppimis-/harjoitteluohjelmiin ja oppii ymmärtämään ohjelmien yleistä logiikkaa. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa yhä enemmän oppimisen ja tuottamisen apuvälineenä. Tärkeässä asemassa ovat kirjoittamisprosessi ja vastuullinen sekä kriittinen toimiminen tietoverkoissa.

Käytännön työtaidot

 • osaa tallentaa ja tulostaa
 • osaa käyttää näppäimistöä kahdella kädellä
 • osaa etsiä tiedoston muistivälineeltä tai kansiosta
 • osaa kuvata kännykällä ja tabletilla tarkoituksenmukaisesti
Tekstinkäsittelytaidot
 • osaa tuottaa tekstiä
 • osaa tekstin ja kappaleen yksinkertaista muokkausta (fontin ja fonttikoon vaihtaminen, lihavointi, kursivointi, alleviivaus ja väri)
 • harjoittelee leikkaa-kopioi-liitä -menetelmää ja kuvan asemointia tekstiin
 • harjoittelee piirto-ohjelman käyttöä (esim. Paint, FlipaClip)

Tiedonhallinta

 • harjoittelee lähteiden luotettavuuden arviointia (esim. Kopiraittila)
 • tutustuu internet-selaimen peruskäyttöön
 • osaa hakea tietoa internetistä opettajan ohjeiden mukaan
 • osaa toimia omilla Peda.net-tunnuksillaan Peda.net-ympäristössä
 • osaa kirjautua Google-tilille ja osaa tuottaa sisältöä Googlen työkaluilla (esim. Docs)

Ohjelmointi ja robotiikka

 • ymmärtää algoritmisen ajattelun peruslogiikan 
 • osaa ohjelmoida peruskomentoja ohjelmointiohjelmien avulla (esim. Scratch Jr.-sovellus)
 • harjoittelee vaikeampien komentojen ja komentosarjojen ohjelmointia (esim. silmukkarakenne)

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • saa tietoa tekijänoikeuksista (esim. Kopiraittila, Pixabay)
 • tuntee nettietiketin perussäännöt ja noudattaa niitä
 • ymmärtää omien henkilötietojen käytön riskit
 • pitää huolta käyttäjätunnuksista ja salasanoista

 


5.-6.-luokka

Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työssään järkevästi ja monipuolisesti: tiedonhankinta (internetin tietolähteet, tietoturva, nettietiketti), tekstinkäsittely (kirjoitelmat, esitykset, viestintä jne.) sekä graafinen ilmaisu (kuvat, diagrammit). Oppilas tuntee ja huomioi sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. Työskentelyssä käytetään myös verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä.

Käytännön työtaidot

 • harjoittelee kymmensormijärjestelmän käyttöä
 • osaa valita työskentelyyn sopivan ohjelman ja käyttää useita ohjelmia yhtäaikaisesti
 • harjoittelee resurssienhallinnan perusteita (esim. kansiorakenne, tiedostojen siirtäminen)
 • osaa valokuvaamisen lisäksi ottaa videokuvaa kännykällä ja tabletilla tarkoituksenmukaisesti

Tekstinkäsittelytaidot

 • tekstinkäsittelyn työkalujen hallinta varmenee ja laajenee (esim. pikanäppäimet, tabulaattori, luettelomerkit)
 • harjoittelee kuvankäsittelyohjelman käyttöä (esim. Paint)
 • osaa tehdä taulukon
 • esitysohjelmalla tehty pieni esitys tai esitelmä (esim. PowerPoint, Slides)
 • kirjoitelmat ja esitelmät, joissa on käytetty tehosteina kuvia, taulukoita tai muita kuvioita

Tiedonhallinta

 • osaa käyttää sähköpostia ja ymmärtää siihen liittyvän etiketin sekä tietoturvan
 • osaa käyttää Peda.net-profiiliaan ja koulun nettisivuja
 • hakee tietoa internetistä itsenäisesti lähdekritiikkiä käyttäen
 • osaa käyttää omia Wilma-tunnuksiaan
 • osaa käyttää omia Google-tunnuksiaan ja oppii käyttämään Googlen työkaluja monipuolisesti

Ohjelmointi ja robotiikka

 • ymmärtää algoritmisen ajattelun peruslogiikan 
 • osaa ohjelmoida itsenäisesti yksinkertaisten ohjelmointiohjelmien avulla (esim. Scratch, Scratch Jr.-sovellus)
 • harjoittelee vaikeampien komentojen ja komentosarjojen ohjelmointia 

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • tieto- ja matkapuhelinverkoissa toimivien viestintäympäristöjen vastuullinen käyttö
  (mm. chatit, galleriat, erilaiset applikaatiot)
 • on tutustunut wikeihin, blogeihin, verkkokeskusteluun ja verkkolehtiin
 • ymmärtää sananvapauteen ja mielipiteenilmaisuun liittyvän vapauden ja vastuun
 • osaa lukea mediaa kriittisesti
 • tietää kuvien, musiikin, tekstin ja videoiden tekijänoikeuksista ja toimii vastuullisesti niiden kanssa (esim. Kopiraittila)

TVT-valinnaisena oppiaineena

 • tieto- ja viestintätekniikan perusteita tarjotaan valinnaisina kursseina 5. ja 6.luokalle
 • kursseilla syvennetään perusopetuksessa käytyjä sisältöjä ja tutustutaan uusiin sisältöihin
 • kurssikuvaukset löytyvät koulun kotisivuilla7.-9.-luokka

Oppilas kehittyy nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi niin, että saa peruskoulussa valmiudet hyödyntää työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä. Yläluokkien aikana varmistetaan alaluokilla opitut taidot tarpeen mukaan kerraten ja syventäen. Keskeisten työvälineohjelmien käyttö tulee sujuvaksi ja oppilas osaa käyttää tietotekniikkaa oman opiskelunsa apuvälineenä, esim. prosessikirjoituksessa, projektitöidensä suunnittelussa ja esityksensä havainnollistamisessa. Keskeisiä osa-alueita ovat tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, monipuolinen median hyödyntäminen, sosiaalisen median käyttö, kuvan ja videon käsittely sekä verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen yhteisöllisenä työvälineenä.

Käytännön työtaidot

 • osaa avata tiedoston ja tallentaa sen oikeaan tallennuspaikkaan (loogisuus)
 • luoda tarvittaessa kansioita sekä siirrellä tiedostoja ja kansioita
 • tunnistaa yleisimmät tiedostotyypit ja tallennusmuodot
 • tunnistaa ohjelmien yleiset periaatteet
 • käyttää leikepöytää sujuvasti kaikissa työvälineohjelmissa
 • oppii toimimaan oikein erilaisissa tietokoneen käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa
 • osaa kirjautumisen, ymmärtää tallentamisen (pilvi, kovalevy, verkkolevy).
 • käyttää Wilmaa (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)
 • ymmärtää verkkorakenteen (koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililittymät)
 • osaa käyttää Google-tunnuksiaan vastuullisesti

Tekstinkäsittelytaidot

 • tuottaa monipuolista tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Docs) ja muokkaa tekstiä tarkoituksenmukaisesti
 • hallitsee tekstinkäsittelyohjelman eri ominaisuuksia sujuvasti ja kattavasti
 • tuntee kirjoittamisen prosessin ja osaa merkitä asianmukaisesti käyttämänsä lähteet
Tiedonhallinta
 • kuvankäsittelyn alkeet (esim. Paint, Gimp)
 • hallitsee taulukkolaskennan alkeet, osaa käyttää muotoiluja, kaavoja ja funktioita sekä esittää tietoa kaavioin
 • osaa etsiä itsenäisesti tietoverkoista monipuolista lähdemateriaalia sekä arvioida käyttämiänsä tietolähteitä
 • syventää alaluokilla oppimaansa (esim. PowerPoint tai vastaava esitysohjelma, kymmensormijärjestelmä, resurssienhallinta)

Ohjelmointi ja robotiikka

 • ymmärtää algoritmisen ajattelun peruslogiikan 
 • osaa ohjelmoida blokeilla monipuolisesti (esim. Scratch)
 • osaa hahmottaa vaikeampia ohjelmointirakenteita ja käyttää vaativampia komentoja (esim. micro:bit)
 • tutustuu robotiikkaan 

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka

 • tuntee tietoturvan periaatteet
 • käyttää TVT-laitteita tietoturvallisesti
 • hyödyntää sosiaalista mediaa oppimisessa
 • osaa tehdä ryhmätöitä verkkoympäristössä (esim. Peda.net, classroom)
 • osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta
 • osaa käyttäytyä vastuullisesti ja eettisesti tietoverkoissa
 • osaa käyttää verkkopalveluita

TVT-valinnaisena oppiaineena

 • tietotekniikan valinnaisia kursseja tarjotaan 8. ja 9. luokalle
 • kursseilla syvennetään perusopetuksessa käytyjä sisältöjä ja tutustutaan uusiin
 • kurssikuvaukset löytyvät erikseen koulun kotisivuilla


TVT matematiikassa

 • vuoden 2016 uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaan TVT näkyy opetuksessa erityisesti matematiikassa
 • matematiikan opetukseen sisällytetään muun muassa ohjelmointia, taulukkolaskentaa ja TVT tukee myös esimerkiksi geometrian opiskelua

4. HENKILÖSTÖN OSAAMISTARVE JA KOULUTUS

Koulutuksen tulee olla suunnitelmallista. Koulutusta pyritään tarjoamaan mahdollisimman paljon omalla koululla. Koulutus tapahtuu mm. digikahviloina sekä digitutorointina oppitunneilla. Tarpeen tullen koulutusta hankitaan ulkopuolelta. Koulutuksessa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon opettajien koulutustarve.

1. Opettajien osaaminen ja koulutustarve

 • Koulutustarvetta kartoitettu viimeksi vuonna 2016 kyselyllä
 • Opettajien osaaminen on todettu varsin kirjavaksi
 • Digikahviloilla pyritään tukemaan opettajien osaamista tarpeiden mukaan
 • Digitutoreiden yhteisopettajuus oppitunneilla on koettu toimivaksi tavaksi ja sitä jatketaan
 • rehtorilla/apulaisrehtorilla on kokonaiskuva opettajien koulutuksista


2. Mitä taitoja opettajan tulisi hallita ja miten huolehditaan peruskäytön oppimisesta?

 • varmennetut perustaidot
 • luokkakohtaisten ja oppiaineiden oppisisältöjen hallinta
 • digitutorit tarjoavat apua peruskäytön oppimiseen ja varmentamiseen


3. Miten koulutus ja perehdytys resursoidaan?

 • TVT-tiimin organisoima matalan kynnyksen tuki
 • digitutorit apuna oppitunnilla, rahoitus hankkeesta lukuvuonna 2018-2019
 • hankkeen loputtua digitutorointi jatkuu omarahoitteisesti
 • hyödynnetään osaavien opettajien sekä oppilaiden tietotaitoa
 • opettajien koulutukseen varataan määrärahaa sekä työaikaa
 • TVT-koulutus ja hankinnat ovat strateginen painopistealue vuosina 2018-20