Historia

Edustore

Sinun pitää olla kirjautuneena Peda.netiin ennen kuin voit käyttää Edustore sisältöjä.

Historian opintojaksot

Pakolliset opintojaksot:

HI01 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op, 1.)
HI02 Kansainväliset suhteet (2 op, 2.)
HI03 Itsenäisen Suomen historia (2 op, 2.)

Valinnaiset opintojaksot:

HI04 Eurooppalainen ihminen (2 op, 1.)
HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op, 2.)
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op, 3.)


Opintojaksojen sisällöt:


HI01 Ihminen, ympäristö ja historia (2 op, 1.)

Keskeiset sisällöt

Historia tieteenalana
 • historian kehityslinjojen hahmottaminen ja sitominen aikaan
 • historian tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö
Maatalous luomassa pohjaa yhteiskuntien kehitykselle
 • ihminen ympäristön muokkaajana eri aikoina
 • maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty
 • väestönkasvu, yhteiskuntien ja valtioiden muodostuminen
 • rahatalouden ja kaupan kehitys
Maailmankaupan synty ja vuorovaikutuksen lisääntyminen
 • eurooppalaiset tutkimassa ja valloittamassa maailmaa
 • kansainvälisen kaupan monipuolistuminen ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
Teollistuminen ihmisen ja luonnon suhteen muuttajana
 • teollistumisen edellytykset ja vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön
 • väestökehitys ja muuttoliikkeet
 • jälkiteollinen yhteiskunta ja globaali talous

HI02 Kansainväliset suhteet (2 op, 2.)

Keskeiset sisällöt

Kansainvälisen politiikan perusteet
 • kansainvälinen politiikka tutkimuskohteena ja keskeiset käsitteet
 • poliittiset ideologiat ja niiden vaikutus yhteiskuntiin ja kansainvälisiin suhteisiin
Eurooppakeskeinen kansainvälinen järjestelmä
 • imperialismi politiikan, talouden ja kulttuurin ilmiönä
 • maailmansotien syyt ja seuraukset
 • demokratian ja totalitarismin vastakkainasettelu
 • ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat
Kaksinapaisesta moninapaiseen maailmaan
 • kylmän sodan supervaltakilpailu ja sen päättyminen
 • dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
 • maailmanpolitiikka ja muuttuva vallan tasapaino

HI03 Itsenäisen Suomen historia (2 op, 2.)

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan juuret
 • Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa
 • demografiset muutokset ja väestön moninaisuus
 • suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen
Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa
 • itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti
 • eheyttämisen aika ja demokratian kriisi
 • Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana
Suomi kansainvälisissä konflikteissa
 • Suomi toisessa maailmansodassa
 • kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan
Kohti nykyistä Suomea
 • yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio
 • kulttuuri, tiede ja osaaminen
 • kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä

HI04 Eurooppalainen ihminen (2 op, 1.)

Keskeiset sisällöt

Eurooppalainen kulttuuri ja maailmankuvan rakentuminen
 • tiede, taide, uskonto ja media maailmankuvan muokkaajana ja välittäjänä
Eurooppalaisen kulttuurin juuret
 • antiikin kulttuurien yleispiirteet
 • demokratian ja tieteellisen ajattelun synty
 • keskiajan kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus
Yksilöllisen ajattelun ja tieteellisen maailmankuvan kehittyminen
 • tieteen ja taiteen kehitys uuden ajan alussa
 • reformaatio ja tiedon vallankumous
 • valistus, ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen
 • 1800-luvun aatteet sekä kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset
Kohti nykyaikaa
 • taide, populaarikulttuuri ja kulttuurin globalisoituminen
 • tiede uskonnollisen maailmankuvan haastajana, edistysusko ja uhkakuvat
 • demokratian ja tasa-arvoajattelun leviäminen sekä niiden vastavoimat
 • tiedon määrän kasvu ja kulttuurin pirstaloituminen
 • sukupuoliroolien murros

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op, 2.)

Keskeiset sisällöt

Suomen alue esihistoriallisella ajalla
 • tutkimusmenetelmät ja lähteet
 • käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä
Keskiaika
 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen
 • kirkollisen ja maallisen vallan mu otoutuminen
 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri
Uusi aika
 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta
 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen
 • elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa
 • Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla
Suomi osana Venäjää
 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
 • suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op, 3.)

Keskeiset sisällöt

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet
 • kulttuurit ja niiden vuorovaikutus
Moduulissa tarkasteltaviksi kohteiksi valitaan kaksi tai useampia kulttuureja
seuraavilta alueilta:
 • Aasian kulttuurit
 • Afrikan kulttuurit
 • arktiset kulttuurit
 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit
 • Lähi-idän kulttuurit
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä