Englanti

Englannin opintojaksot

Pakolliset opintojaksot:

ENA0 Minä englanninoppijana (4op)
ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä (2op)
ENA3 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (2op)
ENA5 Tiede ja tulevaisuus (2op)
ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo (2op)

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot:

ENA7 Viesti ja vaikuta puhuen (2op)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot:

ENA9 Englantia abiturienteille (2op)
ENA10 Käännöskurssi (2op)

Opintojaksojen sisällöt

ENA0 Minä englanninoppijana 4op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä
 • monipuolistaa kielenopiskelutaitojaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan englannin asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen
 • tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle
 • monikielisyys voimavarana
 • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
 • englanti äidinkielenä, toisena kielenä, virallisena kielenä, globaalina kielenä sekä puhujien eri taustat
 • kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
 • äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin
 • viestintätyyli erilaisissa medioissa
 

ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä 2op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä
 • vahvistaa taitoaan käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • luova toiminta
 • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
 • itseilmaisu identiteetin rakentumisessa
 

ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä 2op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin
 • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä hankkiakseen, yhdistääkseen, muokatakseen, esittääkseen ja arvioidakseen tietoa.

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
 • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
 • median rooli asenteiden muokkaajana

ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede 2op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmäss

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia
 • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys
 • englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet

ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä 2op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
 • itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta


Valtakunnalliset valinnaiset opinnot:

ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa 2op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tiedonhakutaitojaan erityisesti lähdekritiikin näkökulmasta
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin tai kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Keskeiset sisällöt

 • globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
 • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
 • esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
 • ratkaisukeskeisyys

ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen  2op

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet
 • englannin käyttäjien erilaisten taustojen ja eri äidinkielten vaikutus puhetilanteisiin
 • dialogisuus
 • oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan


Koulukohtaiset valinnaiset opinnot:

ENA9 Englantia abiturienteille (2op)

Opintojaksolla kerrataan lukion englannin oppimäärän asioita ja valmistaudututaan monipuolisesti ylioppilaskirjoituksiin.

ENA10 Käännöskurssi (2op)

Opintojaksolla tutustutaan englannin ja suomen kielten eroihin käännöstekstien kautta. Opintojaksolla käännetään monipuolisesti eri tekstilajeihin kuuluvia tuotoksia. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä