Yleisiä ohjeita

Yleisiä ohjeita

Koulumatkat

Koulumatkoilla ja työpäivän aikana tehtävillä matkoilla on pyöräiltäessä käytettävä polkupyöräkypärää. Ensimmäisen luokan oppilaat eivät saa tulla pyöräillen kouluun. Talviaikaan pyöräily ei ole suositeltavaa muidenkaan luokkien oppilaille. Koulu ei voi ottaa vastuuta pyörien, potkureiden jne. säilyttämisestä, avainten häviämisestä tms.

Koulukuljetuksessa olevien oppilaiden on huolehdittava siitä, että he ilmoittavat kuljettajalle, jos jäävät pois kuljetuksesta.

Koulukirjat, välineet ja läksyt

Häiriöttömän opiskelun sujumiseksi on tärkeää, että oppilaalla on kaikki tarvittavat oppikirjat ja muut välineet mukana. On myös tärkeää, että koulutarvikkeissa on oppilaan nimi. Läksyjen teossa on tavoitteena omatoimisuus ja itsenäisyys, mutta vastuun kantamisessa monet oppilaista tarvitsevat vanhempien päivittäistä tukea ja ohjausta. Liikuntatunneilla oppilaalla tulee olla liikuntaan tarvittava asianmukainen varustus mukanaan.

Liikunnan opetus

Liikunnanopetus tapahtuu jaksoittain. Jaksotuksen ja ajankäyttösuunnitelman toteutus riippuvat sääolosuhteista.

Pukeutuminen sisäliikuntaan:
Urheilu- / verryttelyhousut ja joustava pusero, myös sisäpelikengät ovat suositeltavat.

Pukeutuminen ulkoliikuntaan:
Verryttelypuku tai muusta joustavasta materiaalista tehty asu sekä lenkkikengät.

Liikuntavälineet:
Talviliikuntaa varten sukset ja luistimet sekä luistelukypärä.


Vaatetus

Oppilaiden tulee pukeutua sään mukaisesti koulupäivää varten. Talviaikana koulussamme on pipopakko. Ulkojalkineet riisutaan naulakkoon. Oppilaalla tulee olla sisäkengät sisällä liikkumista varten. Liikuntatunneilla tarvittavista varusteista tiedotetaan erikseen.

On myös tärkeää, että helposti sekaantuvissa vaatteissa ja kengissä (mm. kumisaappaat) on oppilaan nimi. Koululle jää vuosittain suuri määrä hanskoja, lapasia, villasukkia ja muitakin vaatteita, joille ei löydy omistajaa. Näitä tavaroita säilytetään vain kouluvuosi kerrallaan. Kadonneita tavaroita voi tiedustella opettajalta tai siistijältä.

Pakkasraja

Oppilaat saavat olla välitunnit sisällä mikäli pakkasta on yli -20° C. Kyytioppilaat saavat tulla aamulla koulumatkan jälkeen sisälle. Poikkeuksia pakkasrajasääntöön tehdään koulupäivän aikana tilannekohtaisen harkinnan mukaan.

Kouluruokailu

Huoltajaa pyydetään ilmoittamaan opettajalle ja terveydenhoitajalle allergiatapaukset sekä muutkin koulutyöhön mahdollisesti vaikuttavat sairaudet. Erityisruokavalion huomioonottaminen kouluruokailussa edellyttää lääkärintodistusta.

Riittävä lepo

Viime vuosina kouluissa on tullut yleiseksi ongelmaksi oppilaiden epäsäännöllinen vuorokausirytmi ja riittämätön yöuni sekä sen seurauksena koulussa ilmenevä väsymystila.

Opiskeluvaikeudet ja työrauhaongelmat johtuvat usein juuri väsymyksestä. Koulu toivoo, että opettajat ja vanhemmat yhdessä tukevat lapsen tottumista säännölliseen vuorokausirytmiin, johon kuuluu myös riittävä lepo.

Poissaolot

Kun oppilas sairastuu tai on muusta syystä poissa koulusta, oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan koululle oppilaan poissaolon syyn mahdollisimman pian.

Mikäli poissaolon syy on tiedossa etukäteen (muu kuin sairaus), on poissaolosta sovittava opettajan kanssa. Luokanopettaja voi antaa oppilaalle luvan poissaoloon enintään kolmen (3) päivän ajaksi. Pidempiin poissaoloihin vanhempien pitää pyytää lupa koulun johtajalta. Poissaoloihin liittyen on tärkeää sopia opettajien kanssa poissaolon aikana suoritettavista koulutehtävistä, ettei oppilas jää kohtuuttomasti jälkeen opetuksesta.

Lomamatkat

Koulu suosittaa seuraavaa:

Perheen yhteiset lomamatkat pyritään tekemään ensisijaisesti koulun loma-aikoina.
Jos yllämainittu ei ole mahdollista, samalle oppilaalle suositellaan myönnettäväksi vain kerran lukuvuodessa vapautus koulunkäynnistä perheen yhteisen lomamatkan tai muun siihen rinnastettavan syyn vuoksi. Tukiopetusta ei ole tarkoituksenmukaista suunnata oppilaalle, jonka oppimisvaikeudet johtuvat edellä mainituista syistä. Koulu toivoo huoltajien ottavan huomioon tämän suosituksen.

Oppilaan oikeudet (perusopetuslaki)

30§ Opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta.

16§ Opetuksessa tilapäisesti jälkeen jääneille tai muutoin erityistä tukea tarvitseville tulee antaa tukiopetusta.

17§ Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia, on oikeus saada erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Oppilaan velvollisuudet (perusopetuslaki)

35§ Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

36§ Oppilasta, joka rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista kurinpidollisesti. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja oppilaan erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi osaksi. Epäasiallisesti käyttäytyvä oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin pituiseen jälki-istuntoon.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Opettajat päättävät luokasta poistamisesta, jälki-istunnosta ja tehtävien suorittamisesta. Jälki-istunnosta ja "laiskanläksystä" ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Kirjalliset varoitukset antaa koulunjohtaja ja erottamisesta päättää koulutoimenjohtaja.

Hyvä muistaa:

Yli 10 päivän poissaolot sairauden vuoksi tulisi tiedottaa terveydenhoitajalle. Esteet rokotuksille sekä muualla saadut rokotukset tulisi myös tiedottaa terveydenhoitajalle.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä