Tuupovaaran koulun etätyöskentelysuunnitelma

Tuupovaaran koulun etätyösuunnitelma 

Tuupovaaran koulun etäopetussuunnitelma

 

23.3.2020 alkaen, kunnes toisin ilmoitetaan (päivitetään 20.4.2020 mennessä.)
Rehtori Mika Merilä, mika.merila@joensuu.fi, p.050-3119232
Koulusihteeri Pajarinen Anita, anita.pajarinen@joensuu.fi , p.050-3457376

Koulun sulkeminen ja etätyöhön siirtyminen

 • Tuupovaaran koulu suljettu 20.3.2020 klo 17.00 alkaen.
 • Tämän jälkeen toimipisteissä saa käydä vain pakottavassa työasiassa. Tästä on poikkeuksena tilat, joissa järjestetään lähiopetusta. KETÄÄN ulkopuolisia ei saa olla mukana.
 • Etäopetus on Tuupovaaran koulun “uusi normaali” 23.3. alkaen

Lähiopetus

 • Lähiopetusta järjestetään ma-pe 8.30-12.30 välisenä aikana.
 • Lähiopetukseen voivat osallistua 1.-3.- luokkien oppilaat sekä erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat vuosiluokasta riippumatta.
 • Virusepidemian ehkäisemiseksi etäopetusta kuitenkin suositellaan kaikille.
 • Koululla tarjotaan lounas lähiopetukseen osallistuville päivittäin klo 11:00.
 • Iltapäivätoimintaa ei järjestetä.
 • Lähiopetuksesta vastaa luokanopettaja Senni Blomberg. Hänet tavoittaa koulun puhelinnumerosta 050-4092242 tai senni.blomberg@edu.joensuu.fi tai Wilmassa
 • Opettajalla on ohjaaja-apuna Päivi Ronkainen 7.4. alkaen ruokavälitunneilla klo 11:15-11:45. Muuna aikana ohjaaja on etäopetuksen tukena kotoaan.
 • Lähiopetuksesta vastaava opettaja lähettää jokaisena koulupäivänä etätyöjakson aikana rehtorille tiedon lähiopetuksessa olevien oppilaiden määrästä
 • Rehtori lähettää tiedot eteenpäin hallinnolle päivittäin ennen klo 9.45.

Koulukuljetus

 • Koulukuljetus järjestetään niille lähiopetuksen oppilaille, jotka ovat kuljetukseen oikeutettuja. · Kuljetuslogistiikasta vastaa petri.malvela@joensuu.fi p.050-5928094
 • Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa kuljettajalle, mikäli heidän lapsensa ei tarvitse kuljetusta.
 • Kuljettajan yhteystieto Armi Kahelin p.0400 375 178 tai armi.kahelin@gmail.com
Etätyöskentely - Opettajat ja ohjaaja
 • Oppivelvollisuuden ja opetussuunnitelman mukainen opetus turvataan
 • Opettaja on laatinut etäopetussuunnitelman, jota hän noudattaa ja päivittää etäopetuksen aikana.
 • Opettajat ja ohjaaja jatkavat työskentelyä lukujärjestysten mukaisesti etätyönä kotoaan käsin.
 • Etäopetus alkaa viimeistään klo 8.30 koulupäivinä.
 • Oppilaiden, huoltajien, ohjaajan ja opettajien tulee tietää, kuka vastaa oppimisen tukemisesta tiettynä ajankohtana koulupäivän aikana.
 • Opettajat ja ohjaaja pitävät etäopettaessaan huolen siitä, että ovat päivittäin vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa opetuksen aikana.
 • Opettaja vastaa opetuksesta ja arvioinnista.
 • Opettaja seuraa päivittäin oppilaiden työskentelyä ja etätehtävien palauttamista.
 • Opettaja laatii suunnitelman oppimisen arvioinnista etäopetuksen ajaksi.
 • Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden työtapoihin, vastuunottamiseen työtehtävistään sekä säännölliseen ja tunnolliseen osallistumiseen etäopiskeluun.

Etätyöskentely - Oppilaat

 • Etäopetuksessa oleva oppilas työskentelee opettajan ohjeiden sekä opettajan antaman toimintaohjeen mukaisesti päivittäin.
 • Oppilas kuittaa/palauttaa saamiensa ohjeistuksen mukaisesti tekemänsä tehtävät opettajan antamien määräaikojen puitteissa.
 • Oppilaalla ja huoltajalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan ongelmien ilmetessä.
 • Opettaja arvioi ja antaa palautetta. Arviointimuotoja ovat mm. vanhemmilta saatu palaute tehdyistä tehtävistä, digitaalisten ympäristöjen automaattinen palaute, itse- ja vertaisarviointi (mm. puhelu/viestittely luokkakaverin kanssa).
 • Vaikka opettajalla on vastuu opetuksesta, huoltajilla on kuitenkin merkittävä osuus varsinkin pienimpien oppijoiden työskentelyn onnistumisessa.
 • Mikäli oppilas sairastuu eikä pysty opiskelemaan, huoltajan velvollisuus on ilmoittaa sairaudesta.
 • Mikäli oppilas ei ole läsnä oppimistuokioissa tai palauta tehtäviään määräajassa, opettaja tekee laiminlyönneistä tilanteen mukaisen Wilma-merkinnän.
 • Ohjaaja Päivi Ronkaisen työaika jaetaan tarpeen mukaisesti eri oppilaiden ja oppilasryhmien kesken. Ohjaajan työajan jaosta on taulukko opettajien Teams- ryhmässä

Opetushenkilöstön työnjako

 • 1.-2.- luokkien sekä 5.-6.- luokan englannin etäopetuksesta sekä erityisopetuksesta vastaa Katja Niemeläinen p.050 4388511 tai katja.niemelainen@edu.joensuu.fi
 • 3.-4.- luokkien sekä 5.-6.- luokkien liikunnan ja käsityön etäopetuksesta vastaa Jussi Välimäki, jussi.valimaki@edu.joensuu.fi
 • 3.-4.- luokkien englannin kielen, 5.-6.- luokkien kuvataiteen ja käsityön sekä valinnaisen liikunnan etäopetuksesta vastaa Senni Blomberg, senni.blomberg@edu.joensuu.fi
 • 5.-6.- luokkien etäopetuksesta sekä 1.-4.- luokkien musiikin etäopetuksesta vastaa Mika Merilä p. 0503119232 tai mika.merila@joensuu.fi · UO ja ET- aineiden etäopetuksesta vastaa Kirsi Vuomajoki, kirsi.vuomajoki@edu.joensuu.fi
 • Ohjaaja Päivi Ronkaisen vastuulla on ruoanjakelun ohjaus ma, ke ja pe klo 14-16, sekä muuna sovittuna aikana oppilaiden avustaminen. Paivi.a.ronkainen@edu.joensuu.fi
 • Kaikki opettajat tavoittaa myös Wilman välityksellä

Oppimisympäristöjen käyttö

 • 1.-2.- luokilla etäopiskeluympäristönä on pääsääntöisesti peda.net + WhatsApp
 • 3.-6.- luokilla etäopiskelu tapahtuu pääsääntöisesti O365- ympäristössä. Lisäksi viestintään ja esim. Tehtävien kontrollointiin käytetään WhatsApp- sovellusta
 • Etäopetuskokemuksen edetessä, myös muita oppimisympäristöjä voidaan ottaa kokeiluun ja käyttöön.
 • Wilma toimii virallisena viestintäkanavana, eikä sitä saa käyttää tehtävänantoon kuin poikkeustapauksessa.
Wilma-merkinnät
 • Etäopetuksesta ei laiteta merkintää Wilmaan.
 • Jos oppilas ei suostu opiskelemaan etäopetuksessa, tulee luvaton poissaolomerkintä.
 • Lähiopetuksessa olevat oppilaat merkataan Wilmaan muu koulutyö- merkinnällä.
 • Muuten normaalit merkinnät.

Henkilöstön johtaminen ja työsuoritusten valvominen

 • Toimivaltainen rehtori on Mika Merilä ja hänen varallaan Katja Niemeläinen
 • Katja Niemeläisen varahenkilönä toimii Jussi Välimäki ja hänen varallaan Senni Blomberg
 • Henkilöstön johtaminen ja työsuoritusten valvominen tapahtuvat etäyhteydellä puhelimitse tai sähköpostitse tai viestein.
 • Toimivaltainen rehtori järjestää kokouksen etäyhteydellä sille varattuna aikana kerran viikossa tai aina tarvittaessa.

Koulun henkilökunnan tavoittaminen

 • Koulun henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, Wilma-viestein, sähköpostitse tai Whatsapp- sovelluksen avulla.
 • Eri opetusryhmistä on muodostettu jakelulistoja, joilla tehtävänanto ja suoritusten kontrollointi tapahtuu.
 • Opettajat lukevat työpäivän aikana säännöllisesti sähköpostinsa sekä Wilma-viestinsä ja vastaavat niihin arkipäivisin klo 9.00 –16.00 välisenä aikana.
 • Huomaattehan, että opettaja voi olla ajoittain live- etäopetusyhteydessä tai muuten väliaikaisesti tavoittamattomissa

Sairaspoissaolot

 • Jos opettaja sairastuu etätyöskentelyn aikana, hän ilmoittaa siitä soittamalla rehtorille.
 • Rehtori voi myöntää sairaspoissaolot 1-9 päiväksi.
 • Sairauspoissaolot merkitään etätyöskentelyn aikana Joensuun Intrassa ESS:iin.
 • Poissaolon ajaksi pyritään hankkimaan sijainen, ensisijaisesti ohjaaja Päivi Ronkainen
 • Opettajien on alustavasti sovittu keskinäisistä sijaistamisista
 • Mikä opettajalla on epäily Koronatartunnasta, hän soittaa Päivystysapuun nro: 116 117 tai ottaa yhteyden omaan terveysasemaansa.

Henkilöstön välinen yhteydenpito

 • Ensisijaiset yhteydenpitokanavat ovat puhelin ja työsähköposti.
 • Tämän varajärjestelmä on Wilma. Wilmassa lähetetään viestejä, jos ensisijaiset yhteydenpitokanavat eivät toimi tai silloin, kun viesteissä on yksilön tietosuojaan viittaavia tietoa.
 • Opettajakokouksia pidetään etäyhteyden (Teams) avulla aina tarpeen mukaan.

Oppilashuolto ja erityinen tuki

 • Oppilashuolto toimii SiunSoten antamien ohjeistuksien mukaisesti ja tästä on informoitu huoltajia Wilmassa.
 • Huolioppilaisiin ollaan yhteydessä yhteisesti sovitun mallin mukaisesti (kirjaus tulossa)

Opetuksen yhteistyö

 • Poikkeusolojen tärkeitä velvollisuuksia opetuksen lisäksi opettajilla ovat:
 • Työsähköpostin tarkistaminen säännöllisesti arkipäivisin (ma-pe).
 • Etäkokouksiin osallistuminen sovittuina aikoina.
 • Yhteydenpito kollegoiden ja esimiehen kanssa aina tarvittaessa.
 • Yhteydenpito oppilaisiin.
 • Omien erityistehtävien hoitaminen tietyiltä osin myös koulun ollessa suljettuna.

Etäopiskeluohjeet oppilaille:

 • Tee samat aamurutiinit kuin normaalina koulupäivänä. Etene tehtävissä opettajan antamien ohjeiden ja lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Tee tehtävät ajoissa ja huolellisesti!
 • Pidä taukoja!
 • Syö hyvin ja terveellisesti.
 • Ulkoile ja liiku turvallisesti!
 • Muista, että et ole lomalla! Olet nyt oppimassa ja tekemässä töitä etänä koulun ulkopuolella. Sinun tulee ottaa vastuuta omasta oppimisestasi, että hommat tulevat tehtyä sovitusti.
 • Seuraa viestintää Wilman ja/tai muun opettajien kanssa sovitun kanavan kautta.
 • Ole aktiivinen! Opettajat ovat myös töissä, vaikka ovatkin etänä. Muista pyytää apua, jos et ymmärrä jotain tai jokin on epäselvää!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä