Musiikki

Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Musiikin merkitys ja hyvinvointi

  • tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen

  • oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista

Musiikillinen osaaminen

  • oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen

  • kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan

  • syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan

Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito

  • tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä

  • oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä

  • oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa

Oppimaan oppiminen

  • osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa

  • osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskentelyään niiden suuntaisesti.

 

Arviointi

Musiikin opetuksessa arviointi tukee myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja edistämään omaa oppimistaan.

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Yleislinjan ja musiikkilinjan opinnot

Valtakunnalliset yleislinjan pakolliset ja syventävät opinnot ovat koodilla MU1, MU2, MU3 ja MU4. Yleislinjalaiset voivat opiskella myös musiikkilinjalaisten kursseilla, jotka on merkitty MUI-koodilla, mikäli kurssilla on tilaa. Poikkeuksena musiikkilinjalaisten pakolliset kurssit (MUI*-kurssit), jotka ovat ainoastaan tarkoitettu musiikkilinjalaisille, Kaikki muut musiikin soveltavat kurssit ovat kaikille opiskelijoille vapaasti valittavia.


Yleislinjan ja musiikkilinjan arviointi ja kurssien suorittaminen koulukohtaisesti:
- pakollisia kursseja ei voi korvata muilla opinnoilla
- syventävien ja soveltavien kurssien korvaavuudet sovitaan tapauskohtaisesti
- itsenäisesti suoritettavat kurssit sovitaan tapauskohtaisesti
- kurssien suoritusjärjestys on vapaa, ei koske musiikkilinjaa

MUSIIKKILUKIO 1.8.2018 ALKAEN

Schildtin lukiolla on musiikin (musiikki-ilmaisu) valtakunnallinen erityistehtävä, joka tarjoaa harrastuksessaan edenneille opiskelijoille mahdollisuuden tavoitteellisten musiikki-ilmaisun opintojen ja lukion yhdistämiseen. Opiskelu musiikki-ilmaisulukiossa auttaa opiskelijoiden persoonallisuuden kehittymistä tukemalla heidän lahjakkuuttaan ja ohjaa heitä omalla yksilöllisellä opinpolullaan.

Schildtin lukio tuottaa ja luo kulttuuritarjontaa, kuten konsertteja ja esityksiä, omalle alueelleen sekä toimii yhteistyössä muiden Jyväskylän alueen kulttuurilaitosten kanssa. Linja on myös osa koulun laajaa kansainvälistä toimintaa, ja maailmalla ollessaan ryhmät toimivat omalta osaltaan kulttuurilähettiläinä Jyväskylälle ja Suomelle. Musiikin opiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta.

Opintojen tavoitteena on, että Schildtin lukiolaisista kasvaa aktiivisia kulttuuripalveluiden käyttäjiä, kehittäjiä ja tuottajia. Opintojensa aikana opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tuottaman musiikkimaiseman tarkasteluun.

Koulun arjessa musiikki ja ilmaisu näkyvät vahvasti, ja niillä on merkittävä tehtävä koulun yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteishengen luojana. Musiikista ja ilmaisusta ammennetaan Schildtissä iloa itselle ja muille.

KURSSITARJOTIN JA VALINNAT 2020-2021

Musiikkilinjalaisten kurssit on merkitty koodilla MUI.
Tähdellä* merkityt MUI- kurssit on suunnattu ainoastaan musiikkilinjalaisille.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä