Terveystieto

Terveystieto

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina sekä toiminta- ja työkykynä. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus.

Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairauksia sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla sekä yksilön, perheen, yhteisön että yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta. Terveysosaamiseen sisältyy terveyteen ja sairauteen liittyvän sisältötiedon ja toiminnallisten taitojen ohella terveystiedon hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja soveltaminen sekä ymmärrys ympäristön ja perimän vaikutuksista terveyteen. Osaamiseen kuuluu myös terveyteen liittyvien arvojen pohdinta ja näkemys eri terveyskulttuureista ja terveyden ja sairauksien historiasta kansainvälistyvässä maailmassa.

Terveystiedon opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta ja terveysosaamisen hyödyntämistä yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisessä.

Opetuksen tavoitteet

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa tarkastella ja perustella terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä moniulotteisina kokonaisuuksina yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalista näkökulmista
 • ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemustiedon merkityksen eron terveyden ja sairauden riskien, syiden, vaikutusmekanismien ja seurausten selittämisessä
 • osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turvallisuutta, ymmärtää yleisimpien sairauksien ehkäisyn ja hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielenterveyden suojaamiseen liittyviä toimintatapoja
 • perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin, käyttää terveystiedon käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa, terveysviestintää ja sekä erilaisia terveyskulttuureihin liittyviä ilmiöitä
 • pohtii terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella niihin liittyvä näkemyksiään
 • ymmärtää yhteiskunnan olosuhteiden ja terveys- ja muiden yhteiskuntapoliittisten päätösten vaikutuksia kansanterveyteen, väestöryhmien välisiin eroihin, terveydenhuollon rakenteisiin ja ihmisten terveyskäyttäytymiseen.
Arviointi

Arviointi kohdistuu terveystiedon tavoitteiden saavuttamiseen terveysosaamisen eri osa-alueilla kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ja syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä siihen, miten opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan toiminnallisten taitojen kehittyminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään terveyttä ja sairautta koskevaa eettisestä arvopohdintaa ja taitoja perustella terveysvalintoja sekä arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia ratkaisuja. Kurssin arvosana perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen näyttöön terveysosaamisen eri osa-alueilla. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Pakollinen kurssi

1. Terveyden perusteet (TE1)

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään

 • osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä ja terveysnäkökulmasta

 • tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä teorioita, malleja ja ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta

 • soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja

 • tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

Keskeiset sisällöt

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi

 • omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu

 • riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus

 • kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit

 • terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Syventävillä ja soveltavilla kursseilla syvennetään terveystiedon sisältöjä ihmisen fysiologisesta, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä. Kursseilla korostetaan vastuuta itsestä ja omasta hyvinvoinnista, mikä painottuu erityisesti Terve keho-kurssilla. Työelämälähtöisyys näkyy monipuolisena työhyvinvoinnin osa-alueiden huomioimisena ja sen avulla luodaan mahdollisuus tutustua terveysalan ammatteihin. Kansainvälisyys korostuu esimerkiksi ensiapukurssilla, jossa on mahdollisuus hankkia kansainvälisesti hyväksytty ensiaputodistus. Innovatiivisuutta ja omaa yrittelijäisyyttä kehitetään erilaisilla työtavoilla ja oppimisstrategioilla. Itsenäistä työskentelyä ja pohdintaa harjoitellaan kaikilla kursseilla, jotta opiskelija löytää omia keinoja hyvinvointinsa edistämiseksi. Tämä edistää myös valmiuksia selvitä työelämässä (myös kansainvälisillä työmarkkinoilla).

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden, kuten psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön, yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn

 • tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapahtumia ja osaa esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymisen keinoja

 • osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja niihin liittyvien arvojen pohdinnassa

 • osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, esitellä mielenterveyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja mekanismeja sekä esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kriisien käsittelyyn

 • osaa tulkita ja arvioida kriittisesti terveysviestintään liittyviä ilmiöitä

 • osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

 • osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja ymmärtää henkilökohtaisten rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen merkityksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja ympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset

 • terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua

 • ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki

 • seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys

 • mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät

 • erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen

 • työhyvinvointi ja ergonomia

 • turvallisuus ja väkivallan ehkäisy

 • media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta

3. Terveyttä tutkimassa (TE3)

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, teknologian ja terveyspalvelujen muutoksia, kehitystä sekä yhteyksiä väestön terveyteen

 • osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä Suomessa ja globaalisti sekä osaa kuvata terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia tekijöitä

 • osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja suunnitella pienimuotoisia terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia

 • perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa

 • osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä

 • tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja niiden parissa toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden edistämisessä.

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen

 • terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat

 • terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen

 • terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen

 • keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet

 • globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen

Jyväskylän lukiokoulutus

Soveltavat kurssit

TE4 Valmennusoppi

Kurssilla perehdytään ihmiskehon rakenteeseen ja fysiologisiin toimintoihin urheilijan ja aktiivikuntoilijan näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan erilaisten sairauksien ja elintapojen vaikutusta urheilu- ja liikuntasuorituksiin. Kurssilla voidaan perehtyä myös eri liikuntalajien valmennukseen ja harjoitteluun. Kurssi on hyödyllinen urheilijoille, liikunnan harrastajille, kuntoliikkujille sekä terveys- ja liikunta-alalle hakeutuville opiskelijoille. Kurssiin sisältyy sekä teoriaopetusta luokkaopetuksena että käytännön harjoituksia eri liikuntapaikoilla.

TE5 Terve keho

Kurssin sisältönä lihashuollon perusteet sekä siihen liittyvät tukitoimet. Kurssi antaa tietoa liikuntavammoista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Lisäksi tutustutaan erilaisiin rentoutus- ja venyttelymenetelmiin painottaen opiskelijan fyysis-psyykkis-sosiaalista hyvinvointia ja etsitään keinoja omaan stressin hallintaan. Kurssilla käydään läpi lihastasapainon ja ryhdin merkitystä lihashuollossa sekä tutustutaan ravitsemuksellisiin ja fysioterapeuttisiin (esim. teippaus ja hieronta) lihashuollon keinoihin. Kurssiin sisältyy sekä teoriaopetusta luokkaopetuksena että käytännön harjoituksia eri liikuntapaikoilla.

TE6 Terveysosaaminen ja terveyden edistäminen

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva terveystiedon keskeisistä sisältöalueista ja soveltaa omaa terveysosaamista eri elämäntilanteisiin ja terveyden eri osa-alueisiin. Kurssilla syvennetään opiskelijan ymmärrystä terveyden eri tasoista sekä terveyteen ja terveyden edistämiseen vaikuttavista syy-seuraussuhteista. Lisäksi kurssin tavoitteena on edistää opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia. Kurssisisältöjä suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja kurssilla voidaan huomioida ajankohtaisia terveysilmiöitä.


TE7 Ensiavun perus- ja jatkokurssit

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssilla tutustutaan mahdollisuuksien mukaan pelastusalan työtehtäviin ja koulutukseen.

Tämän kurssin voi hyväksilukea mikäli opiskelijalla on esittää voimassaoleva virallisen tahon myöntämä EA1- ja EA2-kurssi.

Vanha OPS Uusi OPS
TE1 TE1
TE2 TE2
TE3 TE3
TE4 TE4
TE5 TE5
TE6 TE6
TE7 TE7

≡ Sisältö


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä