Liikunta

Liikunta

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.

Opetuksen tavoitteet

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään.

Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.

Arviointi

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja erityistarpeet.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja ‑lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.

1. Energiaa liikunnasta (LI1)

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen.

2. Aktiivinen elämäntapa (LI2)

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.


Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.

Liikunta on oppiaine, jonka avulla voidaan luontevasti kasvattaa opiskelijan taitoja eri elämän osa-alueilla. Liikunnan luonne toiminnallisena oppiaineena korostaa yritteliäisyyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Se antaa mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen erilaisilla luovilla tavoilla. Eri lajien kautta voidaan tutustua sekä perinteisiin kansallisiin lajeihin, että myös kansainvälisiin liikuntakulttuureihin. Liikuntakurssien toiminnallisuus vaatii opiskelijalta sekä vastuullista oma-aloitteista toimintaa että yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa. Liikuntaympäristöjen välityksellä tutustutaan myös liikuntapalveluihin ja niiden tarjoajiin sekä erilaisiin liikunta-alan ammatteihin. Liikuntakasvatuksen avulla saadaan myös keinoja opiskelu- ja työkyvyn ylläpitoon. Oppiaineen tavoitteet ja sisällöt eivät sovellu itsenäiseen suorittamiseen tai tenttimiseen ja sitä kautta myöskään arviointi ei ole tarkoituksenmukaista.

3. Terveyttä liikkuen (LI3)

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.

4. Yhdessä liikkuen (LI4)

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä tai osana voi olla jokin projektiluonteinen kokonaisuus. Kurssi voidaan toteuttaa painottaen jotakin liikunnan osa-aluetta ryhmän toiveiden mukaan, esimerkiksi palloilua.

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5)

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia.

Jyväskylän lukiokoulutus

Soveltavat kurssit

LI6 Palloilukurssi

Kurssin keskeisenä sisältönä on erilaisten pallo- ja muiden pelien harjoittelu ja tavoitteena on lajitaitojen syventäminen.

LI7 Kehonhuolto

Kurssi sisältää erilaisia kehonhuollon menetelmiä: kehonhallinta-, ryhti-, liikkuvuus-, rentoutus- ja hengitysharjoitukset, tietoisen läsnäolon harjoitteet ja lihastasapainoharjoittelu. Näitä voidaan tehdä esim. joogan ja pilateksen avulla.

LI8 Wanhat Tanssit

Kurssin keskeisenä sisältönä ovat "wanhat tanssit" ja niihin liittyvät näytöstapahtumat.

LI9 Ryhmäliikunta ja tanssikurssi

Kurssin tavoitteena on tutustua monipuolisesti ryhmäliikunnan ja tanssin eri muotoihin.

LI10 Liikunnan lukiodiplomi ja tanssin lukiodiplomi

Kurssin aikana suoritetaan liikunnan tai tanssin valtakunnallinen lukiodiplomi.

Liikunnan lukiodiplomin osa-alueita ovat liikuntatiedot (tutkielma), liikuntakykyisyyden arviointi, yhteistyötaidot, erityisosaaminen ja portfolio. Tanssin lukiodiplomin osa-alueita ovat portfolio, tanssiteoksen esittäminen tai oma koreografia ja tutkielma tai teosanalyysi.

Lisätietoa www.edu.fi/lukiokoulutus/lukiodiplomit

Vanha OPS Uusi OPS
LI1 LI1
LI2 LI2
LI3 LI5
LI4 LI4
LI5 LI3
LI6 LI6
LI7 LI9
LI8 LI8
LI9 LI9
LI10 LI7
LI11 LI10
LI12 teemakurssi?
LI13 LI7
LI14 teemakurssi?

Kurssin sisällöt riippuvat kurssin ajankohdasta ja tilojen saatavuudesta.
-Kestävyyttä kehittävät sisällöt esimerkiksi uinti ja hengenpelastus, lenkkeily (intervallit, portaat), kuntonyrkkeily, ulkopalloilussa jalkapallo, jenkkifutis ja jääpelit, sisäpalloilussa salibandy, koripallo ja lacrosse, sisäpyöräily, intervallistep.
-Lihaskuntoa kehittävät sisällöt esimerkiksi kuntosalityöskentely (tutustuminen, kestovoima), crossfit, kahvakuula, core
-Kehonhuoltoa, kehotuntemusta ja rytmikykyä kehittävät sisällöt esimerkiksi afro, street dance, paritanssit, temppuja telineillä, perusliikunta, jooga, venyttely (pitkäkestoiset venytykset), parkour.

Pakollisten kurssien arvioinnissa painotetaan työskentelytaitoja, vastuullisuutta ja oma-aloitteisuutta tuntien aikana sekä kunkin oppitunnin tavoitteen suuntaista toimintaa.

Kurssilla arvioidaan työskentelytaitoja a) yksin, b) parin kanssa ja c) erilaisissa ryhmissä.

Esimerkki: Yksilötyöskentelystä arvioidaan esimerkiksi annettuun tehtävään keskittymistä. Arviointi tapahtuu esim. asteikolla 1-3 (arvosanat 5-10). 

1 (arvosana 5-6) = Oppilas ei kykene rauhoittumaan, toimii levottomasti, häiritsee muita esim. tökkimällä ja keskustelulla, käyttää kännykkää tms.
2 (arvosana 7-8) = Oppilas rauhoittuu osaan harjoituksista, mutta osassa harjoituksista toimii levottomasti tai jättää harjoitteet kokonaan tekemättä. Oppilas häiritsee satunnaisesti muiden tekemistä.
3 (arvosana 9-10) = Oppilas kykenee rauhoittumaan kaikkiin harjoituksiin aiheesta riippumatta, osoittaa olevansa läsnä tunnilla, antaa muille oppilaille työrauhan. 

Esimerkki: Kurssilla arvioidaan kunkin oppitunnin tavoitteen suuntaista toimintaa, esimerkiksi keskivartalon hallintaa. Arviointi tapahtuu esim. asteikolla 1-3 (arvosanat 5-10).

1 (arvosana 5-6) = Oppilas ei kykene aikaansaamaan selän neutraaliasentoa, esim. notko tai pyöristyminen ylikorostuvat. Oppilaan on vaikea suorittaa tehtävää virheellisen asennon vuoksi.
2 (arvosana 7-8) = Oppilas saavuttaa selän neutraaliasennon joissain harjoitteissa, mutta kaipaa osassa harjoitteissa vielä harjoitusta. Oppilas pystyy yleisesti suorittamaan tunnilla annetut harjoitteet, mutta osassa on selkeitä vaikeuksia.
3 (arvosana 9-10) = Oppilas hahmottaa neutraaliasennon ja pystyy ylläpitämään sitä lähes kaikissa harjoitteissa, oppilas hahmottaa oman neutraaliasentonsa ja muokkaa sitä tarvittaessa myös itseohjautuvasti. 

Esimerkki: Kurssilla arvioidaan erilaisissa ryhmissä (esim. parit, pienryhmät) toimimista. Arviointi tapahtuu esim. asteikolla 1-3 (arvosanat 5-10).

1 (arvosana 5-6) = Oppilas ei kykene toimimaan muiden kanssa ryhmässä, häiritsee muiden työskentelyä esim, tökkimällä, jatkuvalla puheella, oppilas ei ota vastuuta itsenäisissä pisteissä liikkeiden keksimisessä/tekemisessä. Oppilas ei ole tekemisissä muiden ryhmän jäsenten kanssa.
2 (arvosana 7-8) = Oppilas kykenee pääpiirteittäin yhteistyöhön ryhmän kanssa, hän saattaa satunnaisesti häiritä ryhmän työskentelyä tai jättää harjoitteita osin tekemättä, oppilas menee ryhmän mukana (ei ehdota liikkeitä, mutta ei jarruta niitä). 
3 (arvosana 9-10) = Oppilas toimii hyvässä yhteistyössä ryhmänsä kanssa, oppilas keksii aktiivisesti liikkeitä niille soveltuvissa pisteissä, oppilas avustaa muita oppilaita tarvittaessa, oppilas kyselee aktiivisesti persoonasta riippuen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä