Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Jyväskylän Lyseon lukiossa noudatetaan Jyväskylän lukiokoulutuksen yhteisiä järjestyssääntöjä:

1 § Käyttäytyminen 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Toisen ihmisen fyysinen ja henkinen vahingoittaminen, väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Jokainen kouluyhteisön jäsen on velvollinen käyttäytymisellään edistämään työrauhaa, viihtyisyyttä ja työturvallisuutta ja noudattamaan hyviä tapoja koulutuskuntayhtymän kaikissa tiloissa, ulkoalueet mukaan lukien. Asiallinen käyttäytyminen on kaikkien yhteinen velvollisuus ja epäasiallinen käyttäytyminen toista ihmistä kohtaan on kielletty. Oppilaitoksen henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä tulee viipymättä noudattaa.

2 § Opetukseen osallistuminen 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen säännöllisesti. Opiskelijan tulee suorittaa hänelle annetut tehtävät tunnollisesti ja määräaikaan mennessä. Opiskelija on velvollinen hankkimaan opiskelussa tarvittavat kirjat, materiaalin ja muun tarvittavan varustuksen. Opetus alkaa ja päättyy täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuina ajankohtina, ellei muuta ole sovittu. 

3 § Tupakointi 

Tupakointi on kielletty kaikissa kuntayhtymän oppilaitoksissa, sen hallinnoimissa tiloissa sekä piha-alueilla tupakkalain mukaisesti.

 4 § Alkoholi, huumeet ja muut päihteet 

Päihteiden, huumeiden ja vastaavien aineiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty oppilaitosten alueilla, työssäoppimisen paikoilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa.

5 § Oppilaitoksen omaisuus 

Oppilaitoksen omaisuutta on käsiteltävä ja hoidettava huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta ja katoamisesta on viipymättä ilmoitettava oppilaitoksen henkilökunnalle. Huolimattomuudesta ja tahallisuudesta aiheutunut omaisuuden tärveleminen tai katoaminen on korvattava. Oppilaitos ei vastaa sen alueella olevasta yksityisestä omaisuudesta eikä myöskään arvoesineistä tai rahoista.

6 § Seuraamukset rikkomuksista 

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Opiskelija, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä tai menettelee vilpillisesti, voidaan rangaista kirjallisella varoituksella tai erottamalla oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Opiskelija, joka ei noudata poistumiskehotusta, voidaan poistaa tilanteesta/oppilaitoksen alueelta käyttäen tilanteen vaatimia tarpeellisia voimakeinoja, joita voidaan pitää puolusteltavina huomioiden opiskelijan ikä, tilanteen uhkaavuus, vastarinnan vakavuus ja tilanteen kokonaisarviointi. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä