4.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

4.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä

Lukiolain 21 §:n (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Lukioyhteisön yhteistyö ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat edellytyksiä hyvän työrauhan rakentumiselle. Lukiokoulutuksen järjestäjällä on oikeus käyttää myös lukiolain mukaisia kurinpitokeinoja.

Lukiolain 21 §:n mukaan koulutuksen järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Opetushallitus antaa määräykset suunnitelman laatimisesta opetussuunnitelman perusteissa. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös oppilaitoksen järjestyssääntöjen toteutumista.

Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain lainmukaisia keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla oikeassa suhteessa tekoon, eikä niitä saa käyttää asiaan kuulumattomassa tarkoituksessa, kuten esimerkiksi häpäisemistarkoituksessa.

Koulutuksen järjestäjä laatii suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista yhteistyössä oppilaitoksen henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Ennen suunnitelman hyväksymistä tai sen päivittämistä koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opiskelijakuntaa ja oppilaitoksen henkilöstöä sekä varata lukion kaikille opiskelijoille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä. Yhteistyö opiskelijoiden huoltajien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden tarvittavien viranomaistahojen kanssa tukee suunnitelman laatimista ja toteuttamista.

Suunnitelman kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista tulee sisältää seuraavat asiakokonaisuudet:

  • menettelytavat rike- ja häiriötilanteissa, asioiden selvittämisvastuut, työnjako sekä kuulemis- ja kirjaamismenettelyt

  • periaatteet hallinnon yleisten oikeusturvaperiaatteiden noudattamiseen kurinpitokeinoja käytettäessä

  • henkilökunnan osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä

  • suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpitokeinoista tiedottaminen eri tahoille

  • yhteistyö eri viranomaistahojen ja huoltajien kanssa

  • menettelytavat suunnitelman seurantaa sekä sen toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointia varten.

Suunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan, tai se voi olla erillinen.

Jyväskylän lukiokoulutus

KURINPITO

Lukiolain 21§:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja ohjeistaa opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. Kurinpitosuunnitelman lisäksi Jyväskylän lukiokoulutuksella on omat järjestyssäännöt.

Jyväskylän lukiokoulutuksen kurinpitomenetelmät ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen.

Opiskelijoille ja opettajille ja muulle koulun henkilöstölle on taattava työrauha ja turvallinen kouluympäristö. Työrauhan vaaliminen on koko kouluyhteisön yhteinen tehtävä.
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opettajan tulee puuttua työrauharikkomuksiin huomauttamalla opiskelijaa tämän käytöksestä. Jos työrauha ei palaudu, opettaja voi poistaa opiskelijan määräaikaisesti luokkatilasta. Alaikäisen opiskelijan kohdalla luokasta poistaminen tiedotetaan myös vanhemmille Wilma merkinnällä. Opetustilasta poistamisesta tulee raportoida myös opiskelijan ryhmänohjaajaa ja rehtoria.

Jos työrauharikkomukset ovat toistuvia, tulee asian käsittely siirtää rehtorille ja opiskelijahuollosta vastaaville henkilöille. Toistuva työrauhanrikkominen voi johtaa muihin kurinpitomenetelmiin, kuten kirjalliseen varoitukseen ja määräaikaiseen erottamiseen.

Opettajalla ja rehtorilla yksin tai yhdessä oikeus poistaa opiskelija luokasta tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta, joka ei noudata suullista poistumismääräystä. Vastarintaa tekevä opiskelija voidaan poistaa käyttäen sellaisia välttämättömiä voimakeinoja, jotka ovat puolustettavia hänen ikänsä sekä tilanteen vakavuus ja kokonaisarviointi huomioon ottaen. Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin on annettava tapahtuneesta kirjallinen selvitys lukiokoulutuksen tulosaluejohtajalle. Voimankäyttövälineitä ei saa käyttää.

Oppitunnin toistuvasta häirinnästä annetaan opiskelijalle kirjallinen varoitus. Ennen kirjallisen varoituksen antoa alaikäisen opiskelijan huoltajia informoidaan asiasta ja heille taataan mahdollisuus osallistua opiskelija kuulemistilaisuuteen. Täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla toimitaan samalla tavoin, jos hän antaa luvan kyseiseen kuulemisen järjestämiseen. Kirjallisen varoituksen antaa rehtori.

Opiskelija tehdessä vakavan rikkomuksen kouluyhteisöä toista opiskelijaa, opettajaa tai koko kouluyhteisöä kohtaan voidaan hänet erottaa määräajaksi koulusta, enintään kuitenkin lukuvuodeksi. Erottamispäätöksen tekee kuntayhtymän hallitus. Ennen päätöstä täytyy opiskelijalle taata kuulemistilaisuus. Kuulemistilaisuuteen voivat osallistua alaikäisen opiskelijan vanhemmat. Päätöksestä tiedotetaan sosiaalitoimea.

Koulutyön turvaamiseksi rehtori voi rajoittaa opiskelijan osallistumista päivittäiseen koulutyöhön enintään kolmen päivän ajan. Ennen turvaamistoimien alkamista rehtorin tulee kuulla opiskelijaa. Opiskelijan vanhemmat voivat osallistua tiulaisuuteen ja/tai heille tulee ilmoittaa ko. päätös. Päätöksestä tiedotetaan sosiaalitoimea.

Opettajalla on oikeus takavarikoida opiskelijalta vaarallinen esine tai sellainen esine, joka haittaa yleistä työrauhaa. Ko. esine on palautettava opiskelijalle viimeistään työpäivän päätyttyä. Jos kyseessä on turvallisuutta vaarantava ase tai tavara, huumausaineet (mm. terä-ja ampuma-ase, sumutteet tms.), ne on luovutettava välittömästi poliisille.
Ennen luovuttamista esine säilytetään rehtorin kansliassa turvallisessa paikassa. Jos kolmen (3) kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta esinettä ei noudeta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Rehtorin tulee kirjata esineiden ja aineiden luovuttaminen sekä hävittäminen, kuten myös opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen.

Koulutuskuntayhtymän alueella ei saa käyttää alkoholia, huumausaineita ja tupakkaa. Koulun henkilöstöllä on oikeus poistaa, ei hävittää niitä. Jälkimmäinen tehtävä kuuluu poliisiviranomaisen tehtäväkuvaan. Savuttoman kampuksen idean mukaisesti opettaja valvoo lain noudattamista ja ohjaa opiskelijan pois koulualueelta ja toimii "Savuton oppilaitos ja työpaikka" henkilöstön toimintaohjeistuksen mukaisesti. Päihteiden tai huumausaineiden vaikutuksen alaista opiskelijaa ei päästetä oppitunnille, vaan asia ilmoitetaan rehtorille sekä edelleen säädösten mukaisesti huoltajille, poliisi- ja sosiaaliviranomaisille.

Opiskelijoille ja hänen huoltajilleen informoidaan koulun säännöistä ja toimintatavoista lukuvuoden alussa. Lukioissa pyritään ennalta ehkäisevään toimintaan, joka mahdollistaa turvallisen koulukulttuurin.

Henkilöstön osaamisen varmistaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä suoritetaan henkilöstön perehdyttämisen yhteydessä. Tämän lisäksi asiaa läpikäydään vuosisuunnitelman laadinnan yhteydessä. Suunnitelman, järjestyssääntöjen ja laissa säädettyjen kurinpitokeinojen keskeisistä sisällöistä tiedotetaan opiskelijoille ryhmänohjaustunneilla, vanhemmille vanhempainilloissa. Edellä mainitut säädökset löytyvät myös netistä koulujen sivuilta. Esimiehen perehdytyksen lisäksi henkilöstöllä on oma vastuu ko. osaamisen varmistamisessa.

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat eri viranomaistahot ja huoltajat. Jyväskylän lukiokoulutuksella on oma koulupoliisi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä