4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

4.3 Oppimisen ja opiskelun tuki

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. Oppimisen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Huomiota kiinnitetään opiskelijan oppimisen valmiuksiin, oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista.Opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan opiskelijan tavoitteellista oppimista.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Se voi liittyä myös sosiaalisiin vaikeuksiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen ongelmiin. Lähtökohtana tuen tarpeen arvioinnissa on yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijan ja mahdollisuuksien mukaan myös huoltajien kanssa. Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua perusopetuksesta perusopetuslain 40 §:n perusteella (628/1998, muutettu lailla 1288/2013) saatuun tietoon, opiskelijan omiin, opettajien tai muun henkilöstön havaintoihin tai erilaisiin arviointeihin. Tuen suunnittelu perustuu saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta. Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lukiossa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja opiskeluympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta opiskelijalle tarkastellaan ja niihin pyritään löytämään opiskelijan opiskelua tukevia ratkaisuja. Opettaja suunnittelee tukitoimet yhdessä opiskelijan kanssa sekä yhteistyössä muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Jokaisen opettajan tehtävänä on antaa kannustavaa palautetta ja ohjata tukea tarvitsevaa opiskelijaa siten, että hänen itseluottamuksensa, itsearviointitaitonsa ja oppimaan oppimisen taitonsa sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Häntä ohjataan tarvittavien lausuntojen hankkimisessa sekä sovitaan yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjestelyjen kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi.

Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjausja ryhmänohjaajan tuki. Oppimistilanteet ja kokeet pyritään järjestämään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Lukiolain 13 §:n (629/1998, muutettu lailla 478/2003) mukaan opiskelijan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja ‑asetuksessa säädetään ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Tarvittavat tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa voidaan sopia kirjattavaksi opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijaa ohjataan tarvittaessa hakemaan lukiolain 29 §:n 2 momentin mukaisia palveluja. Oppimisen ja opiskelun tuen rinnalla opiskelija voi saada myös yksilökohtaista opiskeluhuoltoa. Opetussuunnitelmassa määritellään, miten opiskelijoiden tukitoimien tarve arvioidaan ja miten tuki suunnitellaan ja järjestetään

Jyväskylän lukiokoulutus

Jyväskylän lukiokoulutuksessa tuetaan jokaisen nuoren opiskelua ja oppimista. Erityisesti aineenopettajan rooli on merkittävä oppimisen prosessin tukemisessa koko kurssin ajan.

Oppimisen ja opiskelun tuen muotoja Jyväskylän lukioissa ovat opiskeluhuoltotyö, tehostettu opintojen ohjaus ja ryhmäohjaus sekä erityisopetus. Tuen tarpeessa oleva opiskelija voidaan myös ohjata koulun ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden piiriin. Tavoitteena on ehkäistä ennalta opintojen keskeytymistä oppimisvaikeuksien tai muiden oppimista hankaloittavien syiden vuoksi sekä opiskelijan tukeminen eri keinoin koko lukioajan.

Lukion erityisopetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa oppimisen ongelmissa. Opiskelija voi valita opinto-ohjelmaansa opiskelutaitoja kehittävän OP4-kurssin. Hän voi myös saada erityisopettajan henkilökohtaista opetusta, ohjausta ja tukitoimia opiskeluaikanaan. Erityisopettaja konsultoi myös aineenopettajia tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden opetusjärjestelyistä. Opiskelija, hänen huoltajansa tai aineenopettaja voivat myös konsultoida erityisopettajaa, kun oppimisessa tulee ilmi pulmia.

Lukion aloittaville opiskelijoille pidetään kielellisten taitojen kartoitus, jonka perusteella osalle opiskelijoista tehdään lukivaikeuden toteamiseksi yksilötestit. Yksilötestien pohjalta voidaan laatia lukilausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten sekä kirjata mahdolliset erityisjärjestelyt oppitunti–ja koetilanteita varten. Tärkeää on myös matemaattisten lukihäiriöiden tunnistaminen. Opiskelijan erityisen tuen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja arviointia päivitetään tarpeen mukaan. Erityisjärjestelyistä päättää koulun rehtori. Koulu toimii yhteistyössä huoltajien kanssa erityisen tuen piiriin kuuluvissa asioissa.

Lähtökohtana kaikissa opiskelijan oppimista tukevissa ratkaisuissa on, että opiskelun tulee olla mahdollisimman monipuolista niin kontaktiopetuksessa kuin eri tyyppisissä monimuotoisissa oppimistapahtumissa. Seuraavia vaihtoehtoja voidaan käyttää sekä ainoana erityisratkaisuna että toisiinsa liitettyinä toimenpiteinä:

  • Työjärjestyksen keventäminen. Ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja erityisopettaja neuvottelevat kontaktiopetuksen määrän vähentämisestä. Päätöksen tekee tarvittaessa rehtori.
  • Itsenäinen opiskelu. Opiskelija voi opiskella useampia itsenäisiä suorituksia tai osasuorituksia. Opiskelijalle voidaan antaa itsenäisten suoritusten lisäksi erilaisia mahdollisuuksia näyttää osaamisensa erillisellä näytöllä.
  • Opiskelija voidaan vapauttaa koulunkäynnistä määräajaksi. Määräaikainen vapauttaminen vaatii konsultoinnin ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan ja terveydenhoitajan ja/tai muun terveyspalvelun ammattilaisen kanssa. Vapauttamisesta päättää rehtori.
  • Oppimisen tukemiseen liittyviä ratkaisuja tehdään yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä