4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa (lukiolaki 629/1998, 2 §).Yhteistyön lähtökohtana on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö tukee opiskelijan oppimisen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Sen tarkoituksena on edistää myös opiskelijoiden, huoltajien ja kotien osallisuutta sekä oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyö huoltajien ja kotien kanssa kuuluu lukion toimintakulttuuriin, ja se jatkuu opiskelijan koko lukio-opiskelun ajan.

Yhteistyö on monipuolista, ja sen toteuttamisen tapoja kehitetään suunnitelmallisesti. Lukiosta koulutusmuotona ja sen käytänteistä tiedotetaan huoltajia ja heitä kannustetaan osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön. Opiskelijan työskentelyä ja opintojen edistymistä seurataan yhdessä opiskelijan kanssa ja niistä annetaan tietoa hänen huoltajilleen. Lisäksi opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa ohjauksesta, opiskeluhuollosta sekä oppimisen ja opiskelun tuesta.

Opiskelijan yksilölliset edellytykset ja tarpeet ohjaavat yhteistyön toteutusta. Yhteistyössä otetaan huomioon aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuullisuus. Yhteistyössä huomioidaan myös perheiden moninaisuus ja yksilöllisyys. Huoltajien osaamisen hyödyntäminen yhteistyössä vahvistaa toimintakulttuuria. Yhteistyö korostuu koulutuksen nivelvaiheissa, opintojen suunnittelussa ja huolenpidossa mahdollista tukea tarvitsevasta opiskelijasta.

Vastuu yhteistyön kehittämisestä, sen edellytysten ja toimintatapojen luomisesta on koulutuksen järjestäjällä. Koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmassa kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestämistavasta. Koulutuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän toiminnasta (lukiolaki 629/1998, 27 §). Opetussuunnitelma laaditaan kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä koskevilta osiltaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa.

Jyväskylän lukiokoulutus

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa nuorta kannustetaan ottamaan itse vastuuta opinnoistaan huoltajien toimiessa taustalla tukijoukkoina. Kodin ja koulun välisen yhteistyön muotoja ovat erityisesti vanhempainillat, joita järjestetään huoltajille vähintään kerran lukuvuodessa sekä kouluun liittyvistä asioista tiedottaminen, joka tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Nivelvaiheessa pyritään ottamaan huomioon erityisesti tukea tarvitsevat opiskelijat, joista pyritään saamaan tietoa sekä nivelpalavereissa että opiskelijoiden vanhemmilta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukion alussa kiinnitetään erityistä huomiota myös yksin asuviin opiskelijoihin. Lukiot huolehtivat siitä, että ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien, opettajien sekä opiskeluhuollon henkilöstön, kuten terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin yhteystiedot ovat helposti löydettävissä. Tärkeimmät sähköiset tiedotuskanavat ovat pedanet-sivut sekä wilma.

Huoltajia tied
otetaan koulun toiminnasta sekä ajankohtaisista asioista ja heidät kutsutaan erilaisiin koulun tapahtumiin. Huoltajien osaamista hyödynnetään koulun toiminnassa ja sen kehittämisessä. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus myös keskinäiseen yhteydenpitoon. Oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä hoitavat ensisijaisesti ryhmänohjaajat sekä opinto-ohjaajat. Ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien yhteydenpito koteihin tapahtuu ensisijaisesti wilman välityksellä.

Opiskelijoiden opintojen etenemistä arvioidaan jaksoittain. Huoltajia kannustetaan seuraamaan nuortensa opintomenestystä ja heitä neuvotaan wilman käytössä siten, että he voivat arvioida opiskelun tavoitteellisuutta, opiskelumenestystä ja arvioitua valmistumisaikaa sekä havaita mahdollisia opintojen etenemistä haittaavia tekijöitä. Nuoria kannustetaan siihen, että he sallisivat huoltajien seurata opintomenestystään wilmasta myös heidän tultuaan täysi-ikäisiksi.

Lukiot toimivat läheisessä yhteistyössä opiskelijan huoltajien kanssa, kun opiskelija tarvitsee tukea terveydellisissä, kehitykseen liittyvissä tai sosiaalisissa ongelmissa. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa toimii opiskeluhuollon ohjausryhmä sekä oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltoryhmät, jotka vastaavat opiskeluhuollon suunnittelusta ja kehittämisestä päämääränään opiskelijoiden osallisuuden, oppimisen hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisen vastuun edistäminen. Oppilaitoskohtaisissa opiskeluhuoltoryhmissä on myös huoltajien edustajia. Heidän välityksellään huoltajat voivat tuoda ryhmän käsiteltäväksi tärkeiksi katsomiaan asioita. Opiskeluhuollon monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen arvioimiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Opiskelijan suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voivat osallistua myös huoltajat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä