4.2 Ohjaus

4.2 Ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan. Ohjauksen avulla edistetään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opiskelijoiden opintojen sujumista seurataan ja heidän opintojensa etenemistä tuetaan. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija. Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus ohjaukseen. Ohjausta voidaan järjestää kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä.

Opiskelijan tulee saada lukio-opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjauksen avulla opiskelija ymmärtää erilaisten lukioaikaisten valintojen vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiinsa. Opiskelijan opiskelutaidot sekä kyky arvioida taitojaan kehittyvät. Häntä tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana sekä käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyviä vaihtoehtoja opiskelijan omien suunnitelmien ja valintojen tueksi sekä ohjataan opiskelijaa näihin liittyvässä tiedonhaussa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella.

Ohjauksen merkitys korostuu koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa. Oppilaitos antaa tietoa lukiokoulutuksesta perusopetuksen oppilaille, heidän huoltajilleen, opinto-ohjaajille ja opettajille sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia tutustua opetukseen lukiossa. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Opiskelijoille järjestetään lukioaikana mahdollisuuksia tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Jatko-opintoihin siirtymiseen kiinnitetään huomiota lukio-opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijan tulee saada tietoa siitä, mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa sekä missä asioissa ja miten opiskelija voi saada heiltä tukea. Osaksi opetussuunnitelmaa laaditaan ohjaussuunnitelma, joka osaltaan toimii koko oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken, ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa, kuvaus ohjausta koskevan yhteistyön järjestämisestä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen, kanssa. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö.

Jyväskylän lukiokoulutus

"Koko koulu ohjaa"

Jyväskylässä järjestetään perusopetuksen päättövaiheessa oleville oppilaille ja heidän huoltajilleen lukioiden tiedotustilaisuuksia. Perusopetuksen oppilaille järjestetään myös tutustumistilaisuuksia lukioihin, ja lukioiden opinto-ohjaajat vierailevat perusopetuksen oppitunneilla sekä vanhempainilloissa. Koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla esitellään lukiokoulutusta ja hakukohteita.

Lukiokoulutuksen johto vastaa ohjauksen edellytysten turvaamisesta. Rehtorit vastaavat oman lukion ohjauksesta sekä ylioppilastutkintoon ja opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista ja päätöksistä. Opinto-ohjaajat vastaavat ohjaussuunnitelman laatimisesta vuosittain sekä omien opiskelijaryhmiensä lukioaikaisesta ohjauksesta ja ohjauksesta jatko-opintoihin. Opiskelijoiden lähiohjaajina toimivat ryhmänohjaajat ja he seuraavat ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, tarvittaessa opinto-ohjaajan tuella. Ryhmänohjauksen avulla vahvistetaan myös yhteisöllisyyttä erityisesti lukion alkuvaiheessa mutta myös koko lukion ajan. Aineenopettajat vastaavat oman oppiaineensa ohjauksesta. Ohjauksen keskeisenä periaatteena on ajatus koko koulun henkilökunnan ohjausvastuusta.

Jyväskylän lukiokoulutuksessa ohjaus nähdään jatkumona, joka näkyy opiskelijan arjessa jokaisena lukiovuotena. Opiskelijan oma aktiivinen rooli omien opintojensa suunnittelussa ja seurannassa on keskeistä. Opintojen ohjauksessa hyödynnetäänkin virtuaalisuuden tuomia mahdollisuuksia. Pakolliset opinto-ohjauksen kurssit tarjotaan ensimmäisen lukiovuotena (OP1) sekä toisen ja kolmannen vuoden aikana (OP2). Opiskelijat osallistuvat myös ryhmänohjaajan toteuttamaan opinto-ohjauksen soveltavaan kurssiin (OP3), joka tukee opiskelijan ohjausta sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä koko lukio-opintojen ajan. Opiskeluvalmiuksen kehittäminen -kurssi (OP4) on tarjolla niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea opiskeluvalmiuksissaan. Tutorit ovat merkittävässä roolissa erityisesti opintojen alussa vertaisohjaajina ja saavat tästä OP5-kurssin.

Jyväskylän lukiokoulutuksessa on yhteinen ohjaussuunnitelman pohja. Kumpaankin lukioon laaditaan oma ohjaussuunnitelma sen pohjalta heti lukuvuoden alussa. Ohjaussuunnitelma on koko kouluyhteisön käytössä. Suunnitelman toteutumista arvioidaan lukuvuoden päätteeksi. (linkki) Opiskelija laatii oman henkilökohtaisen opiskelu- ja jatko-opinto- ja urasuunnitelmansa (HOPS-lomake) ja päivittää sitä opintojensa edetessä. (linkki)

lukioissa on yhteinen kurssitarjonta ja opiskelijoille tiedotetaan toisen ja korkea-asteen tarjoamista opinnoista sekä lukioaikana että sen jälkeen. Ohjauksellista yhteistyötä tehdään perusasteen, korkea-asteen ja toisen asteen ohjaussektorien kanssa.. Lisäksi lukiot tekevät yhteistyötä työ- ja elinkeinoviranomaisten, eri järjestöjen ja alueen yritysten kanssa.

Ohjaustoiminnassa tunnistetaan kansallisten jatkokoulutusten mahdollisuuksien lisäksi kansainväliset mahdollisuudet ja vaihtoehdot sekä niiden omat erityispiirteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä