5.29 Integraatiokurssit

5.29 Integraatiokurssit

FLASH01 (FLASH – Finland, Finnish History, Literature and Identity)

During this course students get to reflect on Finnish culture, Finnish characteristics and the forming of Finnish identity during our national history. The subject is dealt partly through Finnish literature. Is there such a thing as national identity beyond extreme ideologies in today’s global world? How does the national identity affect student’s own personal identity? The language of the course is mainly English and there will be several English speaking visitors to reflect on their own identity and discuss on these matters with students. This course is recommended also for all the foreign exchange students.

Kurssi käsittelee Suomea ja suomalaisuutta. Opiskelijat pohtivat kansallisen identiteetin ilmentymistä ja merkitystä tämän päivän maailmassa ja Suomessa sekä omaa henkilökohtaista identiteettiään. Aihetta lähestytään vierailuluentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Kurssin kieli on pääasiallisesti englanti, ja se sopii myös erityisen hyvin vaihto-opiskelijoille, joiden läsnäolo tuo keskusteluun monipuolisempaa näkökulma

HYV01 HYVI-kurssi

HYVI- eli hyvinvointikurssin tavoitteena on tukea opiskelijan kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Kurssilla opiskelija saa tietoa hyvinvointiin vaikuttavista osasista ja pohtii konkreettisia keinoja oman hyvinvointinsa lisäämiseksi. Kurssiin voi sisältyä luentoja, harjoitteita sekä itsenäisesti suoritettavia osuuksia.

HYVI-kurssin sisältöihin voivat kuulua esimerkiksi seuraavat teemat:

  • Unelmakarttatyöskentely ja/tai muu hyvinvointiin liittyvän tavoitteen asettaminen
  • Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet
  • Oman lähiympäristön ihmiset ja heidän antamansa tuki
  • Stressinhallinta
  • Liikunnan merkitys hyvinvoinnin tukemisessa
  • Ravitsemusterapia
  • Omat rajat, lähisuhdeväkivalta
  • Palautuminen, rentoutuminen ja levon merkitys
  • Jooga ja/tai mindfullness
  • Muut ajankohtaiset sisällöt ja opiskelijoiden tarpeista nousevat aiheet

Kurssi toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Kurssin vetäjinä voivat toimia psykologi, kuraattori, liikunnanopettajat, ravitsemusterapeutti jne. Kurssi todennetaan oppimispäiväkirjaa kirjoittamalla ja arvioidaan S suoritusmerkinnällä.

INT_KANS01 Kommunikoi kansainvälisesti-kurssi
Kurssi toteutetaan kahdelle jaksolle hajautettuna opintokokonaisuutena. Kurssin pääasiallinen tavoite on viestintä- ja kansainvälisyystaitojen kehittäminen yhä kansainvälistyvän työelämän tarpeita ajatellen. Kurssilla tutustutaan myös ns. harvinaisempiin kieliin (espanja, italia, ranska, saksa, venäjä) ja kyseisten kielialueiden kulttuureihin. Opiskelija omaksuu perusviestintäfraasit kyseisillä kielillä. Kurssilla perehdytään kulttuurienväliseen viestintään sekä viestintätaitojen harjoitteluun, myös englannin ja ruotsin kielillä. Kurssi syventää opiskelijan kulttuurintuntemusta sekä vahvistaa hänen kansainvälisyystaitojaan. Vierailijaluennoitsijat (esim. yliopiston Erasmus-opiskelijat, yritysvieraat) avaavat näkökulmia siihen, millaisena suomalainen kulttuuri näyttäytyy ulkomaalaiselle ja millaisia kansainvälisyystaitoja työelämä edellyttää. Tutustumme myös itse lähiseudun kansainvälisiin yrityksiin.

MUN01 MUN-kurssi

MUN kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat kansainväliseen järjestötyöhön ja erityisesti Yhdistyneiden kansakuntien (YK) työskentelymenetelmiin. MUN kurssin aikana opiskelijat valmennetaan työskentelemään kansainvälisessä vuorovaikutuksessa kulloisenkin MUN tapahtuman teemojen puitteissa. Opiskelijat valmistautuvat ennakolta työskentelemään ja esiintymään MUN kokouksissa, joissa opiskelijan tulee kulloisenkin teeman ohella tutustua oman MUN taustayhteisön poliittiseen toimintaan ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen.
MUN projekti toteutetaan pienryhmätoimintana ja sitä ohjaa tehtävän ja aihepiirin kannalta parhaiten soveltuva kahden opettajan tiimi. MUN projektin lopputoteutus on osallistuminen varsinaiseen kokosutapahtumaan, joita järjestetään eri puolilla maailmaa. Opiskelijat saavt MUN-projektista suoritusmerkinnän.

INT_ Innoviikko 

Kurssilla lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat työelämään. He ratkovat ryhmissä tulevaisuustaitoja korostavia yritysten antamia ongelmia ja perehtyvät työelämään työpaikoilla. Kurssi toteutetaan keskitetysti yhden viikon aikana. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista innoviikolla annettuja tarkempia ohjeita noudattaen. 

INT_ Korkeakouluviikko 

Kurssilla lukion toisen vuosikurssin opiskelijat tutustuvat korkea-asteen opintoihin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Humanistinen ammattikorkeakoulu kanssa. Tavoitteena on helpottaa opiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista korkeakouluviikolla annettuja tarkempia ohjeita noudattaen. 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä