5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus

5.3 Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Oppiaine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja demokratiakasvatusta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovaikutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen edellyttävät. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat koostua sanoista, kuvista, äänistä, numeroista tai niiden yhdistelmistä tai muista symbolijärjestelmistä. Opetus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan.

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tietokirjallisuuden ymmärtäminen, lukukokemusten syventäminen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kirjallisuus tarjoaa elämyksiä ja tukee kriittisen ajattelun, empatian ja identiteetin sekä eettisen ja esteettisen pohdinnan kehittymistä ja kulttuuriperintöön tutustumista. Kirjallisuuden lukeminen monipuolistaa omaa ilmaisua.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus mahdollistaa omasta kielellisestä ja kulttuurisesta taustasta lähtevän identiteetin rakentamisen moninaisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuurista monimuotoisuutta, kielellisiä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat yhteydessä toisiinsa. Opiskelussa käytetään monipuolisia menetelmiä ja vaihtelevia opiskeluympäristöjä, kuten verkkoympäristöjä, kirjastoja ja kulttuurilaitoksia, sekä opiskelijoille merkityksellisiä, elämyksellisiä ja oppimisen iloa tuottavia tehtäviä. Tekstejä tuotetaan, tulkitaan ja jaetaan sekä yksin että yhdessä, myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Äidinkielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien opetuksessa tehdään yhteistyötä oppimäärien välillä ja muiden oppiaineiden kanssa.

Jyväskylän lukiokoulutus

Arviointi

  • Osaamisen tunnustaminen: Osaamista osoitetaan pitkin kurssia erilaisilla kirjallisilla ja suullisilla tehtävillä ja työskentelyllä, ja ne vaativat läsnäoloa. Kurssien itsenäisestä suorittamisesta tulee neuvotella erikseen. Pakollisten tai syventävien kurssien korvaaminen jollain koulun ulkopuolella tehdyllä työllä ei ole mahdollista. Soveltavien kurssien (koululehti/media, kirjallisuus, luova kirjoittaminen) kohdalla asiasta voi tapauskohtaisesti sopia.
  • Arviointi: Oppiaineen luonteeseen sisältyy ajatus monipuolisista näytöistä ja erilaisista arvioinnin tavoista, kuten vertais- ja itsearvioinnista. Arviointi toteutuu suhteessa kurssilla tehtäväksi määriteltyihin töihin ja opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin.

Aihekokonaisuudet äidinkielessä ja kirjallisuudessa

Äidinkieli ja kirjallisuus soveltuu oppiaineena erinomaisesti erilaisiin oppiainerajat ylittäviin kokonaisuuksiin ja sisältää monenlaisia aineksia, jotka tukevat erilaisia koulussa ja koulun ulkopuolella tarvittavia valmiuksia. Oppiaineen erityisenä tehtävänä on syventää moniluku- ja vuorovaikutustaitoja, joiden harjaannuttamiseen sisältyy niin työelämälähtöisyyttä, yrittäjyyttä, kansainvälisyyttä, innovatiivisuutta, itsenäistä opiskelua kuin hyvinvointia. Oppiaineen keskeisiä tavoitteita on esimerkiksi kielen ja kirjallisuuden tuntemisen syventäminen, johon sisältyy maailmankuvan ja identiteetin rakentaminen. Tähän taas sisältyy hyvinvoinnin ja kansainvälisyyden ajatuksia. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu myös tiedonlähteiden kriittinen arviointi, joka tukee itsenäistä opiskelua ja työelämälähtöisyyttä. Tavoitteisiin niin ikään sisältyvä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen hallitseminen tukee innovatiivisuutta, työelämälähtöisyyttä, yrittäjyyttä, hyvinvointia ja itsenäistä opiskelua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä