5.9 Fysiikka

5.9 Fysiikka, lukion valtakunnallinen opetussuunnitelma 2016-

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä.

Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan käsitteistä rakentuvat, ja opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti fysiikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa.

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.

Opetuksen tavoitteet

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden soveltamisessa

 • saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

 • osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi

 • osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa

 • osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia

 • osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen

 • osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan tietojensa avulla

 • osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla tavoilla

 • jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla

 • ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

 • osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

Arviointi

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan fysiikan osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Fysiikan tietoja ja niiden soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin, kuten selittämällä, graafisesti mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jäsennettyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja.Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot.

Pakollinen kurssi

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan

 • ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta

 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita

 • tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista

 • osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

 • tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

 • voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

 • tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

 • tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

Valtakunnalliset syventävät kurssit

2. Lämpö (FY2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä

 • syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä

 • kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan päätöksentekoon.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

 • lämpö ja lämpötila

 • kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

 • kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

 • mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

 • energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

3. Sähkö (FY3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä

 • osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

 • sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

 • yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

 • sähköteho ja Joulen laki

 • kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

 • sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

 • sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

4. Voima ja liike (FY4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa

 • osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä

 • harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

 • vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike

 • Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

 • etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus

 • liikeyhtälö

 • momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

 • liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

 • liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

 • mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

5. Jaksollinen liike ja aallot (FY5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

 • tasainen ympyräliike

 • gravitaatiovuorovaikutus

 • harmoninen voima ja värähdysliike

 • aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

 • aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

 • ääni aaltoliikeilmiönä

 • mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

6. Sähkömagnetismi (FY6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa

 • harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia.

Keskeiset sisällöt

 • fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

 • magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

 • varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

 • sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

 • generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

 • sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio

 • tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

7. Aine ja säteily (FY7)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä

 • syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä tieteenä.

Keskeiset sisällöt

 • näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

 • energian kvantittuminen

 • sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

 • aaltohiukkasdualismi

 • atomiytimen rakenne

 • ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

 • radioaktiivisuus ja hajoamislaki

 • säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

 • tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

Jyväskylän lukiokoulutus

Fysiikan opetuksessa hyödynnetään paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia ja luentoja sekä tehdään yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Työelämän vaatimuksien opettaminen, esimerkiksi aikatauluista kiinnipitäminen, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, pitkäjänteisyys, joustavuus ja turvallisten työtapojen opettaminen näkyvät kaikilla fysiikan kursseilla.

Opetuksessa pyritään korostamaan sisäistä yrittäjyyttä ja käytännön yritystoimintaa. Sisäisen yrittäjyyden opettamisen tavoitteena on, että opiskelija luo omaa hyvinvointiaan ahkeralla, yritteliäällä ja vastuullisella työllään. Hän on tietoinen valintojensa merkityksestä, osaa tuoda esille perusteltuja näkemyksiä, esittää ja kehittää omia mielipiteitään. Opiskelijoita perehdytetään siihen, että usein yrityksen toiminta-ajatus perustuu fysiikan tietojen soveltamiseen.

Fysiikan opetuksessa pyritään korostamaan teknologian ja yhteiskunnan välistä riippuvuutta sekä kehitystä. Opiskelijoita pyritään kannustamaan innovatiivisuuteen ja ongelmien ratkaisuun. Fysiikan opetuksen yhtenä tarkoituksena on saada opiskelijat ottamaan kantaa teknologian mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Opiskelija tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä siten, että hän kriittisesti havainnoi ja esittelee median kuvaamaa todellisuutta. Vahvistetaan opiskelijoiden taitoja eri viestintäteknologioiden soveltamisessa.

Fysiikan opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, esimerkiksi sähköisiä antureita ja mittausohjelmistoja, simulaatioita ja suurnopeuskameroita.

Arviointi
Kurssiarvosana muodostuu kurssin alussa kirjallisesti esitettyjen periaatteiden mukaan. Arvioinnin tulee olla monipuolista ja luonteeltaan kannustavaa.

Kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot ovat osa arviointia. Fysiikan kursseilla voidaan arvioida mm. kirjallista ja kokeellista tuntityöskentelyä, tehtävien suorittamista, lukumäärää ja laatua sekä tuntiaktiivisuutta. Kirjalliset näytöt, kuten kokeet, työselostukset, tutkielmat ja oppimispäiväkirjat, ovat osa kurssiarviointia.

Työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jäsennettyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja, voidaan arvioida myös palautekeskusteluilla tai itse- ja vertaisarvioinnilla.

Kurssien suoritusjärjestys
Fysiikan kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä.

Kurssien itsenäinen suoritus
Koska fysiikka on kokeellinen luonnontiede, ja kokeellisuus on osa fysiikan opetusta ja arviointia, fysiikan kursseja ei suositella suoritettavaksi itsenäisesti.

Fysiikan soveltavat kurssit
Tarjottavat soveltavat fysiikan kurssit ovat:


8. Tähtitiede (FY08)
Kurssilla tutustutaan tähtitieteen ja maailmankaikkeuden perusasioihin sekä ilmiöihin erilaisia havaintovälineitä käyttäen.

9. Liikuntafysiikka (FY09)
Yhteistyökurssi liikunnan kanssa. Kurssilla perehdytään eri lajeihin ja niihin liittyvään fysiikkaan.

10. Fysiikan työkurssi (FY10)
Kurssilla tutustutaan fysiikan kokeellisiin mittausmenetelmiin. Töistä laaditaan työselostuksia. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

11. Lääketieteellinen fysiikka (FY11)
Kurssilla tutustutaan fysiologisten ilmiöiden fysikaalisiin perusteisiin sekä lääketieteellisten hoito- ja tutkimusmenetelmien fysiikkaan. Kurssilla tehdään tutustumiskäyntejä tavoitteena saada käsitys mm. hoitoaloilla tarvittavista fysiikan perustiedoista ja sairaalafyysikon työstä.

12. Fysiikka nyt (FY12)
Kurssilla eri alojen asiantuntijat esittelevät viimeisimpiä tutkimustuloksia ja niiden sovelluksia. Kurssilla vieraillaan mm. nanofysiikan laboratoriossa sekä kiihdytinlaboratoriossa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kanssa.

13. Moderni fysiikka (FY13)
Kurssilla tutustutaan mm. hiukkasfysiikkaan, kosmologiaan, hiukkaskiihdyttimiin ja -ilmaisimiin, antimaterian tutkimukseen ja modernin fysiikan sovelluksiin. Kurssi kuuluu osana Jyväskylän lukioiden opintoretkitoimintaan esimerkiksi CERN:iin järjestettävien opintoretkien kautta.

14. Lukioiden ulkopuolella suoritettava kurssi (FY14)
Esimerkiksi ammattikoulussa, korkeakouluissa ja yliopistossa suoritettavat kurssit.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö
Kurssien kotisivut ja Wilma-viestintä ovat fysiikan opetuksessa osa kodin ja koulun välistä viestintää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä