5.28 Ilmailu

5.28 Ilmailu

Ilmailu on kuntakohtainen oppiaine, jota opetetaan Lyseon lukiossa.


Opetuksen tavoitteet

Lyseon lukion ilmailuopetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvä ilmailun yleissivistys ja kannustaa heitä valitsemaan ilmailualan ammatteja opettamalla heille käytännön VFR-lentotoiminnassa tarvittavat tiedot sekä kertomalla ilmailuammateista ja niihin kouluttautumisesta.

Kursseilla noudatetaan yksityislentäjän tietopuolisen koulutuksen PPL(A) koulutusohjelmaa, joka täyttää yleiseurooppalaiset JAR-vaatimukset ja samalla kansallisten ilmailumääräysten vaatimukset muodostaen siten ensimmäisen portaan matkalla ilmailualan ammatteihin. Tämän lisäksi on tarjolla mm. ilmailuenglantia, tietoa ilmailuammateista sekä miehittämättömistä ilma-aluksista sekä virtuaali-ilmailusta.

Asioiden esitysjärjestys ja ryhmittely ovat oppimisen ja opetettavien asioiden omaksumisen kannalta mahdollisimman hyvät. Asioiden hoitamisessa huomioidaan hyvän ilmailutavan mukaiset menettelyt.


Arviointi

PPL(A)-aineiden arviointi tapahtuu kunkin aineen osalta erikseen kirjallisella/sähköisellä kurssikokeella. Kokeen hyväksytty läpäiseminen edellyttää vähintään 80%:n saavuttamista kokeen maksimipistemäärästä. Näistä aineista annetaan erillinen Ilmailulaitoksen hyväksymä todistus, jossa arvosana annetaan prosentteina. Ilmailun lukiokurssit muodostuvat useasta PPL(A)-oppiaineesta jäljempänä kuvatulla tavalla. Kustakin kurssista saa suoritusmerkinnän, kun kaikki siihen kuuluvat PPL(A)-aineet on suoritettu hyväksytysti. Muista kuin PPL(A)-kursseista saa suoritusmerkinnän kurssin alussa sovittavilla kriteereillä.


Suoritusjärjestys ja itsenäinen opiskelu / osaamisen tunnustaminen

Kurssi ILM7 suositellaan suoritettavaksi ilmailuopintojen alussa. Kurssit ILM8 ja ILM9 voidaan opiskella PPL(A)-koulutuksen rinnalla. ILM10 suositellaan opiskeltavaksi kurssin ILM1 jälkeen.

Kaikkia kursseja ei opeteta joka lukuvuonna.

Muiden ilmailukouluttajien kautta käydyt opinnot hyväksyy rehtori harkintansa mukaan kursseiksi samoin kuin ilmailuharrastusten tms. kautta hankitun osaamisen tunnustamisen.

Lyseon lukion ilmailulinjan opiskelijoiden tulisi opiskella ainakin kurssit ILM1 – ILM5 sekä ILM7. Kurssi ILM1 on suoritettava hyväksytysti ennen kurssien ILM2 - ILM5 opiskelua. Ilmailukurssit ovat muidenkin lukiolaisten valittavissa, jos ryhmissä on tilaa.


Opetuksen ja arvioinnin menetelmät

Opiskelu sisältää mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä kotimaisiin ja ulkomaisiin ilmailukohteisiin.

PPL-opinnot (ILM1 - ILM5) toteutetaan lukion ulkopuolisen ilmailukoulutusorganisaation järjestäminä verkko-opintoina, joihin sisältyy lähijaksoja. Osa oppimateriaaleista voi olla englanninkielisiä. Opiskelijan on opiskeltava verkko-opintoihin kuuluvat asiat ja tehtävä hyväksytysti vaadittavat tehtävät, testit ja kokeet opintojen alussa ilmoitetussa aikataulussa. Lähijaksolle osallistumisen edellytyksenä on ennen sitä vaadittavien tehtävien ja testien hyväksytty suorittaminen. Vaatimusten mukainen osallistuminen lähijaksolle on edellytyksenä kurssin loppukokeeseen osallistumiselle.

Rästiin jääneet lähijaksot tai muut opinnot voi olla mahdollista suorittaa seuraavan vuosikurssin yhteydessä tai ulkopuolisen organisaation järjestämien muiden koulutusten yhteydessä. Niistä on sovittava opettajien ja/tai rehtorin kanssa erikseen. Opiskelijan on oltava itse aloitteellinen.


LUKIOKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT


1. Ilma-aluksen yleistuntemus (ILM1)

2. Lentotoiminta, lennonteoria, suoritusarvot, lennon suunnittelu (ILM2)

3. Ilmailun säädökset, radio- ja sähkölaitteet, radiopuhelinliikennettä koskevat määräykset, ilmailuviestiliikenne (ILM3)

4. Lentosuunnistus, ihmisen suorituskyky ja rajoitukset (ILM4)

5. Sääoppi (puoli kurssia) (ILM5)

6. Harrasteilmailu (ILM6)

Kurssi muodostuu osaamisen tunnustamisen kautta harrasteilmailuun liittyvistä opinnoista tai muusta harrasteilmailutoiminnasta, esim. yksityislentäjän lupakirjan lentotuntien suorittamisesta. Kurssin sisältö, laajuus ja suoritustapa sovitaan opettajan ja/tai rehtorin kanssa lukion yleisten osaamisen tunnustamisohjeiden mukaisesti.

7. Ilmailuammatit (ILM7)

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan tietämystä ilmailuammattien moninaisesta kirjosta, ohjata häntä perehtymään ilmailualan monipuolisiin koulutusväyliin ja kannustaa ilmailualan tarjoamien työtehtävien ja työelämän haasteiden syvempään ymmärtämiseen. Ilmailuammattien tietämystä syvennetään ilmailuammattilaisten esitysten kautta sekä suunnitelluilla tutustumiskäynneillä työelämään ja jatko-opintopaikkoihin.

OPETUKSEN JA ARVIOINNIN MENETELMÄT

Opinnot suoritetaan suurimmaksi osaksi verkko-opiskeluna. Opiskelussa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa opastamalla opiskelijoita itsenäiseen tiedonhakuun, esimerkiksi tutustumalla ilmailualan opiskelu- ja /tai työelämän sivustoihin. Kurssin aikana järjestetään erilaisia tutustumiskäyntejä ja niistä laaditaan raportit.


8. Ilmailuenglanti (ILM8)

Kurssin tavoitteena on oppia ilmailualan keskeinen englanninkielinen terminologia ja saavuttaa kyky keskustella lennonjohdon kanssa englannin kielellä.

Kurssi arvioidaan kokeella ja/tai suullisten keskusteluharjoitusten avulla.


9. Ilmailuprojekti (ILM9)

Ilmailuprojektin tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja jostakin ilmailun osa-alueesta. Kurssin sisältö, laajuus ja suoritustapa sovitaan opettajan ja rehtorin kanssa kurssin alkaessa. Kurssin opiskelu on enimmäkseen itsenäistä tai perustuu osaamisen tunnustamiseen.


10. Ilma-aluksen tuntemuksen jatkokurssi (ILM10)

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden tietoja ilma-aluksen tuntemuksesta. Kurssilla voidaan käsitellä esimerkiksi suihkumoottoreiden toimintaa. Kurssin sisältö, laajuus ja suoritustapa sovitaan opettajan ja rehtorin kanssa kurssin alkaessa.

11. UAV / RPAS - MIEHITTÄMÄTÖN ILMAILU (ILM11)

( Miehittämättömät ilma-alukset )

Opetuksen tavoitteet

UAV / RPAS- Ilmailuopetuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille kattavasti tietoa tästä voimakkaasti kehittyvästä ja kasvavasta ilmailun haarasta sekä kannustaa heitä valitsemaan ilmailualan ammatteja myös yrittäjyyden ja kestävän kehityksen näkökulmasta opettamalla heille UAV / RPAS-lentotoiminnan perusteita, kertomalla alan kansallisesta kehityssuuntauksesta sekä alan ammattiin suuntaavan kouluttautumisen mahdollisuuksista.

Kursseilla noudatetaan UAV / RPAS- koulutusohjelmaa, joka täyttää viranomaisten ( lait, asetukset, ja muut säädökset ) asettamat vaatimukset tarjoten siten ensimmäisen askeleen matkalla UAV / RPAS-toiminnan monipuolisiin ammattitehtäviin.

Opetuksen ja arvioinnin menetelmät

UAV / RPAS-ilmailukurssi muodostuu useasta aihealueesta jäljempänä kuvatulla tavalla. Opinnoissa pyritään hyödyntämään myös verkko-opintoja. Kustakin aihealueesta saa suoritusmerkinnän, kun kaikki siihen kuuluvat osiot on suoritettu hyväksytysti. Opiskeluun sisältyy mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä alan yrityksiin.

Opiskelijan on oltava läsnä oppitunneilla voidakseen osallistua vaaditulla tasolla lentotoiminnan harjoitteluun sekä kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen.
Valtaosa oppimisesta tapahtuu oppitunneilla, joskin kotitöitä tulee harjoitustehtävien ja lisämateriaalien muodossa. Kurssin aikana opiskelijat osallistuvat myös UAV / RPAS- lentotoiminnan harjoitteluun harjoituslentolaitteella.

Opiskelija saa kurssin suorittamisesta 1-2 kurssia opiskelijan opintosuoritusten laajuuden mukaan opettajan arvion perusteella.

Suoritusjärjestys ja itsenäinen opiskelu


Kurssin sisällöstä voidaan osa suorittaa itsenäisesti esim. UAV / RPAS- toiminnan käyttösovelluksiin perehtyminen, alan säädösten tunteminen, sekä osa simulaattoriharjoittelusta.

Asetettujen määräysten vuoksi opettaja pitää jokaisesta oppitunnista luokkapäiväkirjaa, johon opiskelija todentaa läsnäolonsa nimikirjoituksellaan.

Kurssille ei ole muodollisia esitietovaatimuksia.

KURSSIN KESKEISET SISÄLLÖT

PERUSTIEDOT JA -OSAAMINEN

UAV / RPAS- toiminnan yleistietous ja käyttösovellukset

UAV / RPAS- järjestelmät täsmätiedon tuottajina

simulaattoriharjoittelu

tekninen sanasto

järjestelmän osat

järjestelmän toimintavalmiuteen (lentovalmius) saattaminen

SÄÄDÖKSET JA TILANNETIETO

lentoja koskeva säädökset

tilannetiedon hankkiminen

säädösten ja tilannetiedon vaikutukset lentotehtävään

LENTOTEHTÄVÄ

lentotehtävän suunnittelu

sääoppi ( UAV/RPAS-toiminnan erityispiirteet )

turvallinen toiminta tehtäväpaikalla

työturvallisuusriskien tunnistaminen

vaaratilanteiden välttäminen ja toimiminen vaaratilanteessa

täsmätiedon tuottamiseen vaikuttavat tekijät

lentoharjoittelua ( harjoituslaitteella )


UAV / RPAS- TOIMINNAN ANSAINTALOGIIKKA

järjestelmien käyttösovellukset kotimaassa / maailmalla

alan kehityssuuntauksen tarkastelua

palvelujen tuottaminen sekä yritystoiminnan kasvu kotimaassa

jatko-opintojen mahdollisuudet / yritystoimintaan perehtyminen

12. Virtuaali-ilmailu (ILM12)

Virtuaalilentäminen tarkoittaa oikean lentämisen jäljittelyä erilaisia tietokonesimulaattoreita käyttäen. Virtuaali-ilmailu sisältää kaikki simuloidun ilmailun lajit.

Virtuaali-ilmailun kurssilla opiskellaan opettajan kanssa sovittavat simuloidut ilmailutehtävät, jotka suoritetaan joko lukion tai jonkin muun tahon tietokoneohjelmistolla/simulaattorilla sekä dokumentoidaan opettajan kanssa sovittavalla tavalla.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä