5.27 Ilmaisutaito

Ilmaisutaito ja teatteriopinnot / Paikalliset kirjaukset

Ilmaisutaito on koulukohtainen oppiaine, mutta se noudattaa pitkälti valtakunnallisten ilmaisutaidon erityislukioiden opetussuunnitelmaa teatteriopintojen suhteen. Kurssit arvostellaan hyväksytty/hylätty-periaattella. Suurin osa kursseista suoritetaan oppituntien ulkopuolella tiimityöskentelynä, usein johonkin teatteriprojektiin liittyen. Kurssista 2. lähtien yhteistyö musiikin, kuvataiteen kanssa on vahva.

Hyväksi lukeminen
Ilmaisutaidon kursseihin on mahdollista hyväksilukea erikseen sovittavia eri toimijoiden tarjoamia kursseja teatterialalla sekä tavoitteellinen toiminta jossakin teatteriryhmässä. Hyväksilukeminen edellyttää kullekin kurssille erikseen sovittavaa oppimispäiväkirjaa, näyttöä tai todistusta kurssin tai ryhmän ohjaajalta sekä itsearviointia kurssin tavoitteisiin nähden.

Teatteridiplomi
Teatteridiplomi (IT06) on valtakunnallinen päättökoe, joka edellyttää vähintään kolmen (mieluummin useamman) ilmaisutaidon/teatterin kurssin suorittamista, joista yksi on teatterihistorian kurssi IT03).

Jyväskylän lukiokoulutuksessa suoritettavat ilmaisutaidon/teatterin kurssit

ITK01 Ilmaisutaidon peruskurssi
Kurssilla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä omia ilmaisuvaroja (äänenkäyttö ja kehon kieli), kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Kurssi valmentaa myös teatterin tekemisiin mutta on tarkoitettu erityisesti myös niille, jotka kaipaavat rohkaisua esiintymiseen ja ryhmässä toimimiseen. (Arvionti: hyväksytty/hylätty.)

ITK02 Teatteriproduktiokurssi (mahdollisuus suorittaa 1–3 kurssin laajuisena)
Kurssilla tutustutaan teatterin tekemisen eri puoliin käytännön työskentelyn kautta tiimeissä, usein valmistamalla jokin näytelmä. Kukin kurssilainen osallistuu teatteriprojektin valmistelun eri vaiheisiin. Keskeistä on työskenteleminen ryhmän jäsenenä ja vastuun kantaminen omasta tehtävästä sekä huolehtiminen aikataulussa pysymisestä, joka teatteria tehdessä on olennaista.

ITK03 Teatterihistorian kurssi (OPH:n edellyttämä pohjakurssi teatteridiplomin tekijöille)
Kurssin suorittamiseen liittyy analyyttisen katsojapäiväkirjan/-blogin pitäminen kahden vuoden aikana. Tavoitteena on tutustua monipuolisesti teatterin eri traditioihin. Päiväkirjaan/blogiin tulee saada merkintöjä vähintään 12 näytelmästä tai näytelmän filmatisoinnista. Katsojakokemuksen kirjaamisen avuksi opetushallituksen sivuilla (OPH.fi) on Internet-aineisto ja kurssin suorittaja saa opettajalta seurantalomakkeen. Kurssin päätteeksi opiskelija joko kirjoittaa kokoavan esseen siitä, mitä on oivaltanut teatterin eri traditioista tai suunnitelee jonkin taiteellisen lopputyön (sarjakuvan, pantomiimin, laulun...).

ITK04 Teatteritekniikan kurssi (mahdollisuus suorittaa 1–2 kurssin laajuisena)
Työelämään tutustuttava kurssi suoritetaan tiimityöskentelynä mentorin opastuksessa. Käytännön tehtävät voivat liittyä joko jonkin teatteriprojektin valo-, projisointi- tai äänitekniikkaan ja -suunnitteluun tai koulun tilaisuuksien tekniikan hoitamiseen. Kurssi edellyttää palo- ja sähköturvallisuustyöpajoissa käymistä sekä oppimispäiväkirjan pitämistä.

ITK05 Skenografiakurssi (mahdollisuus suorittaa 1–2 kurssin laajuisena)
Työelämään tutustuttava kurssi suoritetaan tiimeissä ja kurssin laajuus riippuu kunkin opiskelijan vastuualaueen vaativuudesta. Skenografia sisältää näyttömän visuaalit elementi puvustuksen, lavastuksen, projisoinnit ja valosuunnittelun. Tavoitteena on käytännön kautta jonkin/joidenkin teatteriprojektien yhteydessä mentorin auvulla tiimissä harjaantua skenografian eri puoliin. Ohjaajina toimivat sekä koulun taideopettajat että teatterin ammattilaiset.

ITK06 Teatteridiplomikurssi (valtakunnallinen)
Kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen näyttämötaiteen diplomi, josta saa lisäpisteitä tiettyihin oppilaitoksiin pyrittäessä. Kokeen keskeinen osa on ryhmän itsenäisesti valmistama teatteriesitys valtakunnallisten ohjeiden pohjalta (OPH.fi > Lukiodiplomit) . Arvioitavana on itse tuotoksen lisäksi prosessin suunnitteleminen ja tuottamisen hallinta sekä ryhmässä toimiminen, joita arvioidaan seurannan ja itsearvioinnin perusteella. Esityksen jälkeen kirjoitetaan itsearvointi esseesseen, joka myö arvoidaan. Arvioitsija on aina myös oman koulun ulkopuolelta teatterialan ammattilainen. Edellytetään, että opiskelija on suorittanut ilmaisutaidon kurssit 1, 2 ja 3.

ITK07 Tuottajan työn kurssi
Työelämään tutustuttavan kurssin aikana opiskelija tutustuu kulttuurituottajan tehtäviin mentorin avulla tiimissä. Yrittäjyysnäkökulma on vahvasti läsnä. Opettajan ohjauksessa tuottajaksi opiskeleva vastaa koulun teatteriprojektin tiedotuksesta, markkinoinnista sekä esimerkiksi painettavan materiaalin tuottamisesta. Kurssin päättötyönä tuottaja palauttaa portfolion, johon on koonnut tuottajatiimin aikaansaamat materiaalit: markkinointisuunnitelman, sponsorikirjeet, lehdistötiedotteet, käsiohjelman ja muut mahdolliset tuotokset sekä niiden itsearvoinnin, josta käy ilmi sekä oma panos tuotantotiimissä että se, mitä taitoja on oppinut projektin aikana. (Arvostelu: hyväksytty/hylätty.)

ITK08 Roolityön syventäminen
Kurssi on tarkoitettu itsenäisesti suoritettavaksi niille, jotka ovat tehneet jo varsin paljon teatteria. Opettajan kanssa yhdessä etsitään muutamia näyttelijän työhön ja roolin rakentamiseen liittyviä tekniikoita ja taitoja ja sovitaan, missä ja miten opiskelija tietoisesti lähtee kehittämään noita taitojaan ja miten hän saa palautetta edistymisestään. (Arvostelu: hyväksytty/hylätty.)

ITK09 Drama in English (mahdollisuus suorittaa 1–3 kurssin laajuisena)
Kurssi suoritetaan osallsitumalla IB Theatre -opintoihin soveltuvin osin. Myös vaihto-oppilasvuoden teatteriopinnot voidaan lukea hyväksi.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä