5.21 Opinto-ohjaus

5.21 Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat jaettavissa muiden opiskelijoiden kanssa ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.

Opinto-ohjauksen tavoitteet

Ohjaus toteutetaan tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja vastuullisuutta. Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi omat yksilölliset, myös elinikäistä oppimista tukevat tapansa oppia. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä etsimään tietoa siitä, miten ja mistä hän saa apua mahdollisiin opiskelun haasteisiin. Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan nuorta elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa sekä koulutukseen ja uravalintoihin liittyvissä päätöksissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy urasuunnittelussaan ja päätöksenteossaan arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.

Opiskelijan tiedonhakutaitoja vahvistetaan ohjaamalla häntä monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä hyödyntäväksi, aktiiviseksi ja kriittiseksi tiedonetsijäksi, joka osaa myös soveltaa etsimäänsä tietoa. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutuksiin, ammattialoihin ja urasuunnitteluun liittyvät tietolähteet, ohjauspalvelut ja sähköiset hakujärjestelmät sekä osaa käyttää niissä olevaa informaatiota urasuunnittelun ja jatko-opintoihin hakeutumisen tukena.

Opinto-ohjauksen avulla opiskelija saa tietoa opiskelusta muissa oppilaitoksissa, lukion jälkeisistä jatko-opiskeluvaihtoehdoista, työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti ammatteihin ja työelämään sekä kansanopistojen, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjontaan. Opiskelijaa ohjataan siten, että hän osaa etsiä tietoa myös muiden maiden tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla.

Opiskelija saa ohjausta jatko-opintojensa suunnittelussa sekä opintoihin hakeutumisessa. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan siten, että hänellä on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. Opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä.

Pakolliset kurssit

1. Minä opiskelijana (OP1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon

 • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa

 • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen

 • lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma

 • jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma

 • itsetuntemus ja sen kehittäminen

 • elämänhallintataidot

 • oman oppimisen arviointi

 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät

 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan

 • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle

 • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan

 • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla

 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä

 • yrittäjyys

 • työelämä- ja työnhakutaidot

 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen

 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen

 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Jyväskylän lukiokoulutus

Omalle polulle elämään


Opinto-ohjauksen kurssien käytännön toteutus kuvataan tarkemmin lukuvuosittain päivitettävässä ohjaussuunnitelmassa. Opinto-ohjauksessa kunnioitetaan opiskelijan yksilöllisyyttä, tuetaan oppimisen ja opiskelun kehittymistä sekä vahvistetaan yhteisöllisyyttä. Opiskelijaa ohjataan hankkimaan tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee onnistuakseen valinta- ja päätöksentekotilanteissa.
Opinto-ohjauksen kursseissa käytetään monimuotoisia toteutustapoja: luokkatunteja, pienryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta sekä verkko-opiskelua ja -ohjausta. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen pakollisten kurssien toteutuksesta. Kursseilla hyödynnetään myös vertaisohjauksen mahdollisuuksia sekä koko koulun henkilökunnan ja koulun ulkopuolisen yhteistyöverkoston osaamista.

1. OP1 Minä opiskelijana

OP1 -kurssin keskeinen tavoite on oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja ylioppilastutkintosuunnitelman laatiminen. Kurssilla opiskelija perehtyy oman lukion kurssitarjontaan ja alueellisen yhteistyön mahdollistamiin erilaisiin lukioaikaisiin opiskeluvaihtoehtoihin niin toisella asteella kuin korkea-asteella. Kurssilla opiskelija aloittaa oman jatko-opinto- ja urasuunnitelmansa tekemisen.

OP1 -kurssi painottuu pääsääntöisesti lukion ensimmäiseen vuoteen.

Kurssin sisältöjä toteutetaan yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa ohjaussuunnitelmassa määritellyin tavoin. Kurssilla hyödynnetään ohjauksen yhteistyöverkostoja, kuten opiskelun tukipalveluita.

Kurssia ei suositella opiskeltavan itsenäisesti.

Kurssi arvioidaan S/H-merkinnällä. Arviointiperusteet käydään läpi kurssin alussa.

2. OP2 Jatko-opinnot ja työelämä

OP2-kurssin keskeinen tavoite on oman jatko-opinto- ja urasuunnitelman selkiyttäminen ja vahvistaminen. Kurssilla opiskelija päivittää henkilökohtaista opinto- ja ylioppilastutkintosuunnitelmaansa. Valtakunnallisen ja kansainvälisen koulutustarjonnan lisäksi laajennetaan seudullisen koulutuksen sekä työ- ja elinkeinoelämän tuntemusta. Kurssilla tutustutaan myös lukion jälkeiseen ohjaus- ja neuvontapalvelujen tarjontaan.

Kurssi toteutetaan pääsääntöisesti toisena ja kolmantena opiskeluvuonna. Toteutuksessa keskeisellä sijalla on yhteistyö alueen korkeakoulujen sekä muiden oppilaitosten kanssa ja kurssin aikana pyritään toteuttamaan oppilaitosvierailuja. Opiskelijoita kannustetaan tutustumaan monipuolisesti eri koulutusvaihtoehtoihin sekä työelämään ja yrittäjyyteen. Kurssin toteutuksessa hyödynnetään myös alumnien ja huoltajien kokemusta sekä heidän työelämätuntemustaan.

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista yhteisiin tiedotustilaisuuksiin ja tutustumiskäynteihin. Osa kurssista suoritetaan verkkotyöskentelynä.

Kurssi arvioidaan S/H-merkinnällä. Arviointiperusteet käydään läpi kurssin alussa.

3. OP3 Opiskelijana lukiossa

Kurssilla opiskelija perehtyy lukio-opiskeluun ja lukion käytänteisiin. Kurssin tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ryhmänohjaustuokioiden, oman lukion ja Jyväskylän lukiokoulutuksen yhteisten tapahtumien kautta.
Kurssin toteutuksesta vastaavat ryhmänohjaajat.
Keskeiset sisällöt:
• lukio-opintoihin perehtyminen
• tutustuminen omaan ryhmään sekä koko kouluyhteisöön
• lukion toimintakulttuuriin ja pelisääntöihin tutustuminen
• opintojen etenemisen seuraaminen
• ajankohtaisten asioiden tiedottaminen
• työelämätietoisuuden lisääminen

OP3-kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssi arvioidaan S/H-merkinnällä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista ryhmänohjaustuokioihin sekä koulun yhteisiin tapahtumiin.

4. OP4 Opiskelutaitojen kurssi

Opiskelutaitojen kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia. Kurssilla pyritään tehostamaan lukemisen ja tuottavan kirjoittamisen strategioita, tukemaan opiskelijaa omien vahvuuksiensa löytämisessä ja opiskelutaitojen kehittämisessä sekä vahvistamaan opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana. Kurssilla voidaan arvioida opiskelijan lukivaikeutta ylioppilastutkintoa varten.

OP4-kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssi arvioidaan S/H-merkinnällä. Arviointiperusteet käydään läpi kurssin alussa.

5. OP5 Tutorkurssi

Tutorkurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia vertaisohjaajana koulun arjessa. Tutorit ohjaavat lähinnä ensimmäisen vuoden opiskelijoita, mutta toimivat myös muissa kouluyhteisön tehtävissä. Tutorit voivat myös suuntautua esimerkiksi kansainvälisyyteen, liikuntaan tai tietekteknisiin taitoihin. Tutorit ovat keskeisessä asemassa koulun yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Tutorit toimivat myös koulun esittelytehtävissä peruskoulun päättöluokkalaisille ja heidän huoltajilleen sekä kouluun tuleville vieraille. Tutorina toimivat opiskelijat kehittävät myös työelämävalmiuksiaan.

OP5-kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssi arvioidaan S/H-merkinnällä. Arviointiperusteet käydään läpi kurssin alussa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä