5.19 Musiikki

5.19 Musiikki

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.

Opetuksen tavoitteet

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija .................?

Musiikin merkitys ja hyvinvointi

  • tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen

  • oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista

Musiikillinen osaaminen

  • oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen

  • kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan

  • syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan

Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito

  • tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä

  • oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä

  • oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa

Oppimaan oppiminen

  • osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa

  • osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskentelyään niiden suuntaisesti.

Arviointi

Musiikin opetuksessa arviointi tukee myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja edistämään omaa oppimistaan.

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan.

Pakolliset kurssit

1. Musiikki ja minä (MU1)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan.

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon.

2. Moniääninen Suomi (MU2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa.

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Ovet auki musiikille (MU3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina.

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina.

Jyväskylän lukiokoulutus

Yleislinjan ja musiikkilinjan arviointi ja kurssien suorittaminen koulukohtaisesti:
- pakollisia kursseja ei voi korvata muilla opinnoilla
- syventävien ja soveltavien kurssien korvaavuudet sovitaan tapauskohtaisesti
- itsenäisesti suoritettavat kurssit sovitaan tapauskohtaisesti
- kurssien suoritusjärjestys on vapaa, ei koske musiikkilinjaa

5.19.1. SCHILDTIN LUKION MUSIIKKILINJA:
Schildtin lukion musiikkilinja on koulukohtainen, joka toimii Viitaniemen toimipisteessä. Musiikkilinjalla on oma OPS, jonka pohjana on ollut valtakunnallisten erityislukioiden opetussuunnitelma. Musiikkilinjalaisille tarjotaan valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi koulukohtaisia soveltavia kursseja. Musiikkilinjalaisille tarjottavat soveltavat kurssit ovat (*)tähdellä merkitty. Musiikkilinjalaisten kursseille voivat tulla myös yleislinjan opiskelijat, mikäli kurssilla on tilaa. Kaikki muut musiikin soveltavat kurssit ovat kaikille opiskelijoille vapaasti valittavia.

Koulukohtaiset soveltavat kurssit
Uusi OPS

5. Musiikkiprojekti (MU5*)
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kyseessä voi olla esimerkiksi pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. MU5*kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin, opiskelu 3. opiskeluvuoden (päättökonsertti) aikana

6. Musiikki meillä ja muualla (MU6*)
Tutustutaan rock- jazz- ja viihdemusiikin historiaan. Ryhmän edellytysten mukaan yhteismusisointia.
MU6* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin; opiskelu 2. opiskeluvuoden aikana.

7. Taidemusiikin historia (MU7*)
Tutustutaan syventäen musiikin tyylikausiin ja keskeisiin teoksiin kuunnellen sekä seurataan paikkakunnan konserttielämää. Ryhmän edellytysten mukaan yhteismusisointia. MU7* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin; opiskelu 1. opiskeluvuoden aikana

8. Vapaa säestys/Kitaransoiton alkeet (MU8)
Kurssilla perehdytään kitaransoittoon eri tavoin. Tutustutaan sointumerkeistä, tabulatuureista ja nuoteista soittamiseen. Kurssi voi sisältää soveltuvin osin myös pianolla säestämistä.

9. Yhtyesoitto- ja -laulu I (MU9)
Yhtyetyöskentelyn perustaitojen opettelua. Tutustutaan PA-laitteisiin ja sähköiseen äänentoistoon. Ohjelmisto ryhmäkohtaisesti.

10. Yhtyesoitto- ja -laulu II (MU10)
Muodostetaan erilaisia lauluyhtyeitä ja - bändejä. Syvennetään aikaisemmin opittua. Ohjelmisto ryhmäkohtaisesti.

11. Laulukurssi I (MU11)
Tutustutaan omaan äänenkäyttöön ja opiskellaan luonnollista äänenkäyttöä sekä lauletaan monipuolista lauluohjelmistoa. Tutustutaan myös mikrofonin käyttöön sekä yhtyelauluun. Kurssilaiset pääsevät vaikuttamaan ohjelmistoon.

12. Laulukurssi II (MU12*)
Syvennetään aikaisemmin opittua sekä opiskellaan monipuolisesti äänenkäyttöä ja laulamista. Kurssilaiset pääsevät vaikuttamaan ohjelmistoon. MU12* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin;

13. Orkesteri (MU13*)
Orkesteriin voi osallistua orkesterisoittimilla sekä soveltuvin osin sähkösoittimilla. Kurssin ohjelmisto koostuu barokista rockiin sekä vanhojen tanssin säestykseen tarpeesta ja tilanteesta riippuen. MU13* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin;mahdollisuus suorittaa 1-3 kurssin laajuisena

14. Kuoro (MU14*)
Monipuolista ja moniäänistä yhtyelaulua. Äänenmuodostuksen tavoite on löytää terve ja luonnollinen äänenkäyttö. MU14* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin; mahdollisuus suorittaa 1-3 kurssin laajuisena

15. Musiikkiteknologia (MU15*)
Tutustutaan yleisimpiin musiikinteko-ohjelmiin. Perehdytään konserttitilanteiden äänentoistoon ja miksaukseen sekä keskitytään studiotekniikan perusteisiin. Aihealueina ovat erilaiset mikrofonit ja niiden peruskäyttötilanteet, äänitys ja editointi Pro Tools -ympäristössä. MU15* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin

16. Sävellys ja sovitus (MU16*)
Kurssilla sävelletään ja sovitetaan omia kappaleita ryhmän muodostamalle kokoonpanolle. Valmiit kappaleet äänitetään studiossa. MU16* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin;

17. Musiikkidiplomi (MU17*)
Musiikin lukiodiplomin tarkoituksena on antaa laajemmin informaatiota opiskelijan erityisosaamisesta kuin pelkkä todistusarvosana.
Diplomi-kurssin voi suorittaa kahdella tapaa; joko
A. Portfoliotyöskentelynä; keräämällä kansioonsa edustavia näytteitä (videoita, lehtileikkeitä, kirjoitelmia, sovituksia, ääninauhoja jne.) omasta musiikkiurastaan koko lukioaikana.
TAI
B. Projekti- tai näytetyö; kokonaisuus jossa osoitetaan aineen tiedollista ja taidollista hallintaa.
opettajan kanssa erikseen.

Töiden tulee käsitellä ainakin kahta seuraavista alueista:
1. esittäminen, laulaminen ja soittaminen yksin tai ryhmässä
2. säveltäminen, sovittaminen, improvisointi
3. kuuntelu, kuullun analysointi, musiikkikritiikki
4. projektityöt, tutkielmat
Musiikin lukiodiplomin suorittaminen edellyttää vähintään neljän musiikin kurssin suorittamista.
MU17* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin;

18. Projektityöt 1 (MU18)
Erilaiset projektit aineiden välisestä integroinnista ja musikaaleista juhlien tekniikan hoitamiseen. Koulun ulkopuolella tehtävistä projekteista tehdään etukäteissuunnitelma, loppuraportti ja edustava tuotos. Näistä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

19. Projektityöt 2 (MU19)
Erilaiset projektit aineiden välisestä integroinnista ja musikaaleista juhlien tekniikan hoitamiseen. Koulun ulkopuolella tehtävistä projekteista tehdään etukäteissuunnitelma, loppuraportti ja edustava tuotos. Näistä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

20. Projektityöt 3 (MU20)
Erilaiset projektit aineiden välisestä integroinnista ja musikaaleista juhlien tekniikan hoitamiseen. Koulun ulkopuolella tehtävistä projekteista tehdään etukäteissuunnitelma, loppuraportti ja edustava tuotos. Näistä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

21.
Projektityö 4 (MU21)
Erilaiset projektit aineiden välisestä integroinnista ja musikaaleista juhlien tekniikan hoitamiseen. Koulun ulkopuolella tehtävistä projekteista tehdään etukäteissuunnitelma, loppuraportti ja edustava tuotos. Näistä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

22. Projektityöt 5 (MU22*)
Erilaiset projektit aineiden välisestä integroinnista ja musikaaleista juhlien tekniikan hoitamiseen. Koulun ulkopuolella tehtävistä projekteista tehdään etukäteissuunnitelma, loppuraportti ja edustava tuotos. Näistä sovitaan opettajan kanssa erikseen. MU22* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin

23. Projektityöt 6 (MU 23*)
Erilaiset projektit aineiden välisestä integroinnista ja musikaaleista juhlien tekniikan hoitamiseen. Koulun ulkopuolella tehtävistä projekteista tehdään etukäteissuunnitelma, loppuraportti ja edustava tuotos. Näistä sovitaan opettajan kanssa erikseen. MU23* kuuluu Schildtin lukion musiikkilinjan kursseihin.


Koulukohtaiset aihekokonaisuudet:

1. Työelämälähtöisyys ja yrittäjyys
-yhteistyö paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa mm. musiikkikampus, Jyväskylä Sinfonia,
paikalliset muusikot ja säveltäjät, tutustuminen ja ohjaaminen ammattimaiseen musiikintekemiseen

2. Kansainvälisyys
-erilaiset vaihtokontaktit ja matkat, näkyy jokapäiväisessä toiminnassa koulussa ja oppitunneilla

3. Innovatiivisuus
-omat ja yhteiset projektit, musiikin tuottaminen ja musiikillinen keksintä

4. Hyvinvointi
-itsetuntemuksen vahvistaminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, koko koulun arjen rikastuttaminen

5.Itsenäinen opiskelu
-tuetaan projekteja ja musiikin lukiodiplomeja


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä