5.15.2 Ortodoksinen uskonto

5.15.2 Ortodoksinen uskonto

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta

 • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen

 • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä

 • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän kristillisyyteen ja yhteiskuntaan

 • tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset vaiheet

 • ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden tunnuspiirteitä

 • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista asioista uskontojen näkökulmasta

 • tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän päivän arjessa ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen

 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus

 • Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet

 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa

 • Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Euroopassa

 • apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan

 • ensimmäiset kristilliset synodit

 • kristillisen kirkon jakaantuminen

 • katolinen kirkko ja protestantismin synty

 • Luther ja Pohjoismaat

 • vapaat kristilliset suunnat

 • uskonnottomuus

2. Ortodoksisuus maailmassa (UO2)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen

 • tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perinteessä

 • tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja eettisen ajattelun perustan

 • osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilöllisestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta

 • perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityispiirteisiin

 • tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet historialliset tekijät

 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri suuntauksia

 • ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehittymistä ja nykyistä toimintaa

 • perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin

 • tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin.

Keskeiset sisällöt

 • kristillisen kirkon laajeneminen

 • patriarkaatit ja paikalliskirkot

 • orientaaliset kirkot

 • askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskunnallinen merkitys

 • ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja kirkon suurien opettajien kautta

 • ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus

 • ortodoksinen tapakulttuuri

 • Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maailma

 • Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt

 • ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UO3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä

 • osaa tarkastella uskontojen piirteitä myös oman uskonnon näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan

 • Intian nykypäivän uskontotilanne

 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet

 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin

 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan

 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne

 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa

 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa

 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet

 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UO4)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuteen ja sen vaiheisiin ennen ja nyt

 • tutustuu uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-yhteiskunnassa

 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla

 • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena osana tämän ajan yhteiskuntaa

 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla

 • osaa analysoida uskonnonvapauteen sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua ja siihen vaikuttavaa lainsäädäntöä

 • kehittää valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä oman uskonnon lähtökohdista käsin

 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

 • suomalainen uskonnollisuus ennen ja nyt, uskonto ja uskonnolliset yhteisöt Suomessa, sekularisaatio

 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan

 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina

 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa

 • uskonto ja lainsäädäntö, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset

 • uskonnon merkitys, näkyvyys ja oikeudet julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa

 • ortodoksiset järjestöt kolmannen sektorin toimijoina

 • uskonnot yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa Suomessa

 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

5. Taide ortodoksisuudessa ja muissa uskonnoissa (UO5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu taidemuotoihin uskonnon ilmentäjänä

 • tunnistaa ja tietää ortodoksisen taiteen erityispiirteet

 • perehtyy sekä ortodoksisen että muiden uskontojen taiteen ilmaisumuotoihin opillisten asioiden välittäjinä

 • tunnistaa eri uskontojen opin ilmenemismuotoja taiteessa

 • ymmärtää sakraalin ja uskonnollisen taiteen eron

 • tunnistaa uskonnon vaikutuksen nyky- ja populaaritaiteeseen.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnot, taide ja kulttuurin eri muodot

 • sakraalin ja uskonnollisen taiteen ero

 • ortodoksisen taiteen erityispiirteet: jumalanpalvelus, kirkkomusiikki, arkkitehtuuri, ikonitaide

 • uskontojen oppi taiteen keinoin: kuvataide, musiikki, rakennustaide ja draama

6. Ortodoksisuus ja uskonnot mediassa (UO6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon

 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita

 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä

 • perehtyy mediakuvaan ortodoksisuudesta ja eri uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti

 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa

 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa

 • uskontojen mediajulkisuus

 • ortodoksisen kirkon mediamaailma

 • median vaikutus uskontoilmiöihin, esimerkiksi asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki

 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä