5.15.3 Katolinen uskonto

5.15.3 Katolinen uskonto

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UK1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta

 • tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn ja niiden luonteeseen

 • ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäiset suhteet historiassa ja nykypäivänä

 • tietääkristinuskonnon synnyn ja kehityksen keskeiset vaiheet

 • tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piirteet, niiden vaikutuksia toisiinsa sekä niiden merkityksen historiaa ja yhteiskuntaa muokkaavana tekijänä Euroopan alueella

 • tuntee katolisen kirkon Vatikaanin II kirkolliskokouksen jälkeen käymää dialogia juutalaisuuden ja islamin kanssa

 • osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista uskontoja koskevista kysymyksistä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen

 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus

 • Lähi-idän monoteististen uskontojen synty, yhteiset juuret, kulttuuritausta ja yhteiset piirteet

 • kristillisen kirkon opin kehitys yhtenäiskirkon aikana, kirkon jakautuminen ja reformaatio tämän päivän näkökulmasta tarkasteltuna

 • pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa

 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutuksen näkyminen Euroopassa eri aikoina

 • Vatikaanin II kirkolliskokouksen asennoituminen juutalaisuuteen, islamiin, muihin uskontoihin ja uskonnottomiin, ekumenia ja dialogi

2. Maailmanlaajuinen katolisuus (UK2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on että opiskelija

 • tuntee katolisen kirkon kehityksen ja historian päälinjat apostolisesta ajasta nykypäivään asti

 • tuntee katolista maailmankirkkoa eri maanosissa ja osakirkkojen suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin

 • tuntee reformaation ja katolisen reformin taustat ja seuraukset

 • tuntee Raamatun, tradition ja opetusviran välisen suhteen

 • tuntee dogmaattisten ja moraalisten totuuksien hierarkiaa

 • tuntee kirkon hengellisen elämän vaiheita luostareista, sääntökunnista ja maallikkoliikkeistä

 • tuntee kirkon opetusta ihmisestä ja hahmottaa erilaisia yhteiskunnassa esiintyviä moraalisia ja sosiaalisia virtauksia.

Keskeiset sisällöt

 • ensimmäiset kristilliset yhteisöt ja Paavalin lähetystyö

 • kirkon opetuksen muodostuminen ja ensimmäiset kirkolliskokoukset

 • lännen yhtenäiskulttuurin ilmeneminen eri taiteiden aloilla

 • kirkon jakautumisen idän ja lännen kirkoiksi

 • reformaatio ja katolinen reformi, Tridentin kirkolliskokous

 • renessanssin aika ja katolisen kirkon laajeneminen maailman kirkoksi

 • Vatikaanin II kirkolliskokous ja sen jälkeinen aika

 • nykypäivän katolisuus eri puolilla maailmaa, kirkon ja paikallisten kulttuurien vuorovaikutus

 • Raamatun rakenne ja sisältö, Vanhaa ja Uusi testamentti

 • Raamatun, tradition ja opetusviran vuorovaikutus kirkon opetuksessa, depositum fidei

 • dogmien, katolisen ihmiskäsityksen ja moraaliopetuksen sidonnaisuus

 • katolisen kirkon yhteiskunta- ja moraaliopetus

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UK3)

Tavoitteet

Kurssin tavoite on että opiskelija

 • perehtyy uskontoon ihmisyyden osa-alueena

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä suuria uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja niille tyypillisiä piirteitä

 • tunnistaa uskonnon ja magian välisen eron

 • kehittää valmiuksiaan toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä

 • hahmottaa yleiskuvan kristillispohjaisista ja muista uususkonnoista.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnonmäärittely, uskonnottomuus

 • hindulaisuuden monimuotoisuus, maailmankuva ja elämäntapa sekä vaikutuksia Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan

 • Intian nykypäivän uskontotilanne jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet

 • buddhalaisuuden opetukset, elämäntapa, suuntaukset ja vaikutuksia Aasian kulttuureihin ja yhteiskuntiin

 • Kiinan vanha kansanusko, kungfutselaisuus ja taolaisuus ja näiden vaikutuksia kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan

 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne

 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa

 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa

 • luonnonuskontojen ja voodoon keskeiset piirteet

 • magia ja usko Vanhassa testamentissa ja kirkon opetuksessa

 • uususkontojen läsnäolo suomalaisessa yhteiskunnassa

 • Vatikaanin II kirkolliskokouksen ohjeet dialogiin ja ekumeniaan

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UK4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on että opiskelija

 • tuntee kristillisten kirkkojen vaiheita Suomessa

 • tuntee suomalaisen uskonnollisuuden monimuotoisuuden

 • perehtyy suomalaiseen uskonnollisuuden nykytilaan

 • tuntee haasteet maailmankirkkoon kuuluvana vähemmistökirkon jäsenenä Suomessa

 • tunnistaa kirkon toiminnan ihmisen arjen tukena.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon tulo Suomeen, katolinen Suomi

 • katolisuus ihmisten arjessa keskiajalla ja tänään

 • puhdasoppisuuden aika Suomessa

 • suomalaisen yhteiskunnan avautuminen erilaisille uskonnollisille liikkeille 1800-luvun alun jälkeen

 • kirkkojen ja eri uskontojen näkyminen ja vaikuttaminen yhteiskunnassa

 • positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus

 • ihmisoikeudet ja uskonto

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UK5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa uskonnon ja tieteen sekä uskonnon ja eri taiteen alojen suhdetta

 • tunnistaa uskonnon ja tieteen välinen näennäisristiriita

 • osaa havainnoida taidetta uskonnossa ja uskontoa taiteessa

 • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan taiteessa

 • tutustuu uskonnollisten teemojen näkymiseen ja kuulumiseen eri taiteiden ja populaarikulttuurin alueilla

 • tutustuu uskontoon liittyvien teemojen käsittelyyn populaarikulttuurissa.

Keskeiset sisällöt

 • ihmisen pyrkimys totuuteen, kauneuteen, hyvyyteen ja täydellisyyteen

 • uskonnon ja tieteen suhde

 • huomioidaan uskonnollisia elementtejä taiteessa, musiikissa ja liturgiassa

 • yleisimmät uskonnolliset symbolit maalaus-, kuvanveisto- ja rakennustaiteessa

 • uskontojen lukutaidon osaamisen välttämättömyys populaarikulttuurin tulkinnassa

 • populaarikulttuurissa esiintyvät uskonnollisiin teemoihin liittyvä pinnallisuus, tietämättömyys ja tahalliset väärinkäsitykset

6. Uskonnot ja media (UK6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu mediassa esiintyviin ajankohtaisiin teemoihin, jotka kytkeytyvät uskontoon

 • osaa analysoida uskonnollisten aiheiden käsittelyä mediassa sekä uskonnon ja median välisiä suhteita

 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä

 • perehtyy median välittämään kuvan katolisuudesta ja muista uskonnoista kansallisesti ja kansainvälisesti

 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja uskontojen erilaiset ilmenemismuodot medioissa

 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa

 • uskontojen mediajulkisuus

 • mediajulkisuuden myönteiset ja kielteiset vaikutukset mielipiteiden muokkaajina

 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä