5.15.1 Evankelis-luterilainen uskonto

5.15.1 Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta

 • tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan

 • osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä

 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen

 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus

 • maailman ja Suomen uskontotilanne

 • Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet

 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa

 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille

 • ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä


2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta

 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä

 • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa

 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa

 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset

 • karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia

 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet

 • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa

 • ekumenia ja katsomusten dialogi

 • ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan

 • Intian nykypäivän uskontotilanne

 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet

 • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin

 • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan

 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne

 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa

 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa

 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys

 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa

 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla

 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla

 • osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua

 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä

 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

 • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio

 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan

 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina

 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa

 • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset

 • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa

 • uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina

 • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa

 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

 • osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta

 • hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen

 • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja

 • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja

 • tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet

 • uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus

 • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana

 • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa

 • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla

 • muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

6. Uskonnot ja media (UE6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa

 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita

 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä

 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa

 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa

 • uskontojen mediajulkisuus

 • uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa

 • median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki

 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

Jyväskylän lukiokoulutus

Kaikkien kurssien yhteydessä pyritään soveltuvin osin hyödyntämään
-paikallisia uskonnollisia yhteisöjä ja yhteyksiä (esim. vierailut ja vierailijat)
-ajankohtaisia asioita ja tapahtumia

Aihekokonaisuuksista uskonnon opiskelussa korostuvat erityisesti kansainvälisyys, hyvinvointi ja työelämälähtöisyys.


Kaksi soveltavaa koulukohtaista kurssia:
UE7 Raamattu tutkittuna ja tulkittuna

Tavoitteet:
- Opiskelija kykenee analysoimaan Raamatun sisältöä ja merkitystä

Mahdollisia sisältöjä:
- Seksuaalietiikka, väkivalta, tulkintaperinteet
- Oman projektin tekeminen taiteen tai tieteen keinoin
- Raamatun vaikutus ajankohtaisiin aiheisiin

Sisällön tarkempi rajaus ja työtavat sovitaan kurssin alussa.

UE8 Uskontojen näköalat

Tavoitteet:

-Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan uskontojen merkityksestä yksilölle ja yhteisölle sekä uskontojen tilanteesta maailmassa
-Opiskelija kykenee tuottamaan analysoivaa tekstiä

Sisällöt:
-Uskontojen eri aihepiirit


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä