3.4 Opintojen rakenne

3.4 Opintojen rakenne

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot muodostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettuja syventävinä opintoina tarjottavia kursseja, joihin Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet. Näitä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja.

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Soveltaviin kursseihin kuuluu valtakunnallisia soveltavia kursseja ja lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat koulutuksen järjestäjän tarjoamat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiodiplomit sekä ne taideopintokurssit, joille Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden luvussa Taiteiden väliset kurssit.

Kurssien suoritusjärjestyksestä päätetään lukion opetussuunnitelmassa.

Paikalliset kirjaukset

JYVÄSKYLÄN LUKIOIDEN TUNTIJAKOTAULUKKO

Oppiaine

Pakolliset kurssit

Syventävinä opintoina

tarjottavien

valtakunnallisten kurssien määrä

Jyväskylän lukioiden soveltavina kursseina tarjottavien kurssien määrä

Äidinkieli
Suomi toisena kielenä

6

3

6

Vieras kieli A

6

2

4

Toinen kotimainen kieli
B1-kieli

5

2

3

Vieraat kielet B3

-

8

4

Matematiikka

kaikille yhteinen

pitkä oppimäärä

lyhyt oppimäärä

1

9

5

3

2

7

4 ( korvaavat kurssit 5)

Ympäristö-ja luonnontieteet

Biologia

2

3

1

Maantiede

1

3

1

Fysiikka

1

6

7

Kemia

1

4

5

Humanistis-yhteiskunalliset tieteet

Filosofia

2

2

2

Psykologia

1

4

3

Historia

3

3

6

Yhteiskuntaoppi

3

1

5

Uskonto / elämänkatsomustieto

2

4

2
0

Terveystieto

1

2

4

Taito-ja taideaineet

Liikunta
URLU Liikuntavalmennus

2

3

5
12

Musiikki

1-2

2

19*

Kuvataide

1-2

2

6

Ilmaisutaito

-

-

9

Opinto-ohjaus

2

3
Teemaopinnot

-

3
Aihekokonaisuudet Projektikurssit /

Omalle polulle korkeakouluun

Yrittäjyysopinnot

Ilmailuopinnot15


30

9

11

Pakolliset kurssit

47-51

Syventävät kurssit

10

Soveltavat kurssit

18-14

Kurssit yhteensä

75

musiikkilinjan soveltavia kursseja 11 *
Soveltavien kurssien tarjonnasta päätetään erikseen lukuvuosittain

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä