3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet.

Koska oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa aiemmin hankittuun osaamiseen, käytetään lukiossa monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineissa edellytetty käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia.

Lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opiskeluympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään monin tavoin.

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään tarkoituksenmukaisella tavalla ja tietoturvallisuus huomioiden digitaalisia opiskeluympäristöjä , oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen ja -opiskelun lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta ja -ohjausta.

Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomion opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa.

Jyväskylän lukiokoulutus

Kaikkialla oppii

Jyväskylän lukiokoulutuksen oppimisympäristössä korostuvat toiminnalliset ja tutkimukselliset oppimisympäristöt. Oppimisympäristö muodostuu sekä koulurakennuksista että koulun ulkopuolisista oppimisympäristöistä, jotka palvelevat opiskelijoiden monipuolisia oppimisen tapoja..

Oiskelija on mahdollista liittyä koulun opetustapahtumiin langattomasti etäopiskelijana, ohjattuna eriytettynä opiskelijana tai lähioppijana. Opetusjärjestelyjen ja opetusteknologian avulla on mahdollista yhdistää kaikkien näiden oppimismuotojen käyttö samanaikaisesti.

Lukio on aamusta iltaan toimiva oppimiskeskus. Koulu tarjoaa opiskelijoille, mutta myös muille aktiiviryhmille paikan ja mahdollisuuden monipuoliseen itsensä sivistämiseen myös varsinaisen koulutyön ulkopuolisena aikana. Erityisesti koulun painopistealueista, kuten liikunnan, musiikin ja yrittäjyyden opiskelu ja itseopiskelu voivat löytää paikkansa koulun tilaratkaisuista. Koulu toimii Viitaniemen ja Harjun alueen toiminnallisena keskuksena ja luo näin kiinteän suhteen alueen asujaimistoon.

Koulun ohjauskulttuuri perustuu opiskelijan tuntemaan turvalliseen koulukulttuuriin ja koulukiinteistöön, joka mahdollistaa monimuotoisesti toteutettavan lukiokoulutuksen. Koulun ohjauksen rakentamisessa on tärkeää, että koulun hallinto-ja opetushenkilöstö ovat helposti löydettävissä joko reaaliaikaisesti tai virtuaalisesti. Koulunhenkilöstön tulee olla eräällä tavalla läpinäkyvästi esillä ja koulukiinteistöön on rakennettava riittävä määrä opiskelijan ja opettajan välisiä erilaisia kohtaamistiloja.

Koulun kaikille opiskelijoille ja opettajille varataan hyvät työskentelytilat. Työskentelytilojen, kuten kaikkien muidenkin tilojen keskeisin vaatimus on niiden nopea ja joustava muunneltavuus erilaisiin opetustilanteisiin ja tarpeisiin. Perinteistä luokkatilaa on kyettävä lähentymään eri tavoin, kuten myös lähiopetuksen järjestämistä suhteessa opiskelijoiden omaan kokeilevaan, luovaan tai perinteiseen oppimistapaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä