2.2. Arvoperusta

2.2. Arvoperusta

Lukion opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta rakentuu suomalaiselle sivistysperinteelle, jonka mukaan opiskelu ja oppiminen uudistavat yhteiskuntaa ja kulttuuria. Sivistys on yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. Sivistykseen kuuluu taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja etsimällä. Sivistys ilmenee huolenpitona, avarakatseisuutena, laaja-alaisena todellisuuden hahmottamisena ja sitoutumisena toimintaan myönteisten muutosten puolesta. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lukio-opetus kehittää arvo-osaamista käsittelemällä julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä jännitteitä.

Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Opiskelija muodostaa lukioaikanaan jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista arvoista, keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia edistävistä toimintatavoista. Lukio-opetus pohjautuu keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten Lapsen oikeuksien sopimukseen.

Lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja demokratiaa. Lukio-opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta, eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä. Lukio-opetus kannustaa pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkohtia. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion toiminnassa.

Lukio-opetuksessa ymmärretään kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen YK:n kehitystavoitteiden suunnassa.

Jokainen lukio on yhteisö, jossa monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua yhteistyöhön. Lukiossa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon. Luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua arvostetaan. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. Kulttuuriperintöjä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla niihin liittyvää tietoa ja osaamista.

Opetussuunnitelmassa arvoperustaa konkretisoidaan oman lukion kannalta olennaisissa asioissa. Arvoperusta toteutuu lukion toimintakulttuurissa, kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja työskentelyn organisoinnissa. Lukion arvoperustaa syventävät näissä lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvatut aihekokonaisuudet, jotka ovat arvokannanottoja ajankohtaisiin kasvatus- ja koulutushaasteisiin.

JYVÄSKYLÄN LUKIOKOULUTUKSEN ARVOPERUSTA

Jyväskylän lukiokoulutus on oppijoiden yhteisö, jossa yhdessä onnistumisen kokemukset ja yksilön oma kehittyminen nähdään arvokkaana. Jyväskylällä on yli 150-vuotias lukiokoulutuksen historia, joka antaa hyvän pohjan oppimisen ja opetuksen kehittämiselle. Jyväskylän lukiokoulutus on monikulttuurista ja se ylläpitää avointa ja rohkeaa keskustelukulttuuria.

Opiskelijat ja henkilöstö tuntevat ekologisen vastuunsa ja pyrkivät päivittäisessä työssään luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön.

Toimintaympäristö on turvallinen. Opiskelijoita ohjataan rauhanomaiseen yhteisten asioiden pohdintaan. Turvallinen koulu koskee sekä fyysistä oppimisympäristöä että opiskelijan ja henkilöstön psyykkistä ja fyysistä koskemattomuutta.

Opiskelijoita ja henkilöstöä kannustetaan avoimen ja vuorovaikutuksellisen ilmapiirin synnyttämiseen. Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuomme ilmi Jyväskylän lukiokoulutuksen arvomaailmaa. Monikulttuurisen lukiokoulutuksen tavoitteena on hyvinvoiva oppijoiden yhteisö.

Lukiolaisen profiili ja sen tarkoitus

  • Profiili ilmaisee tavoitteet, joita kohti lukio-opinnoissa ja sen jälkeen pyritään
  • Profiili ohjaa lukiolaista opetussuunnitelmassa esitettyihin arvoihin
  • Profiili ei määritä lukiolaista persoonana, vaan hänen suhdettaan oppimiseen, opiskeluun, ympäristöön ja muihin ihmisiin
  • Profiili on opiskelun ohjaamisen, itsearvioinnin ja tavoitteiden asettamisen väline.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä