Osaamisen elävä asiakirja -hankkeen tuloksia (2017)

Osaamisen elävä asiakirja -hanke

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2017

Osaamisen elävä asiakirja -hankkeella tavoitellaan nuorten ja aikuisten yksilöllisten opinpolkujen suunnittelua ja aktiivista tukemista, etsitään opiskelijalähtöisiä toimintatapoja, ohjauspolkuja ja digitaalisia välineitä ammatillisen opiskelijan osaamisen näkyväksi tekemisen tueksi sekä pyritään etsimään yhtenäisempiä käytänteitä alojen kesken.Osaamisen kansion on tarkoitus olla opiskelijan aktiivinen digitaalinen työväline oman oppimisen ja osaamisen näkyväksi tekemiseen kuvin, tekstein, videoin ja äänin.

Opettajalle ja työelämälle tämä toimintatapa tarjoaa tukea ohjausprosessiin. Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen tukena on keskeisen tärkeää ammatillisen koulutuksen uudistuessa: opiskelijan työssäoppimisen lisääntyessä, tutkinto- ja näyttötilaisuuksiin valmistautumisessa sekä arvioinnissa. Osaamisen kansiosta etsitään välinettä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa autenttisesti opiskelijan olemassa olevaa osaamista ja lyhentää opintoaikaa, sekä osoittaa osaamista myös usean tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Opiskelijan digitaalinen osaamisen kansio yhdessä pedagogisten valintojen ja sujuvan ohjausprosessin kanssa tukee opiskelijan itsenäisempää otetta opiskeluun. Osaamisen kansion avulla opiskelija voi osoittaa osaamistaan myös työnhakutilanteissa. Katso esittelyvideo.

Tavoitteet

1. Kehittää osaamisen elävä asiakirja - oppimisympäristö, johon opiskelija kerää ja tallentaa opintojensa aikana materiaalia, jolla hän osoittaa osaamistaan eri tutkinnon vaiheissa. Tutkitaan eri ympäristöjä ja pyritään hakemaan laajempaa yhteneväisyyttä alojen sisällä.

2. Luoda prosessikuvauksia, joissa välineen käytön lisäksi näkyy opiskelijan ohjauspolku kokonaisuutena. Tunnistetaan, että digitaalisella elävällä asiakirjalla saavutetaan paperiversioon verrattuna uusia ulottuvuuksia ja hyötyjä opiskelijalle, opettajan ohjaukselle sekä työelämäyhteistyölle.

3. Perehdyttää opiskelijat ja henkilökunta uudenlaisiin osaamisen dokumentoinnin välineisiin. Kun toimintamallia on pilotoitu, koulutetaan muuta henkilöstöä omaksumaan työvälineitä ja osaamisen elävän asiakirjan pedagogisen ohjaamisen mallia (syksy 2017).

4. Kehittää näyttö/tutkintotilaisuutta uusilla menetelmillä. Tutkintotilaisuuksien ja nuorten ammattiosaamisen näyttöjen paikat sijaitsevat joskus kaukana oppilaitoksesta. Yhden päivän aikana ei aina saada riittävän selvää kuvaa kaikista tutkinnon osan työtehtävistä. Tietyntyyppiset näytöt on myös haasteellista dokumentoida, koska työprosessista ei oikein saa kerättyä aineistoa. Videoinnilla voitaisiin saada tarkempaa kuvaa osaamisesta tuotantoprosessin eri vaiheissa ja kerättyä evidenssiä. Video opiskelijan dokumentoinnin muotona hahmottuu, ja opiskelija oppii suunnittelemaan, harjoittelemaan ja käsikirjoittamaan mielessään tai paperille videoitavan työprosessin etukäteen. Näin syntyy oppimisen kannalta olennaista toistoa ja syventämistä. Käytettäväksi valittu teknologia on mobiilia ja dokumentoinnin prosessi nopea ja sujuva. Toimintamalli tukee sekä opiskelijan ammattitaidon kehittymistä oikealla tavalla että reformin suuntaviivoja.

5. Pilotoida Osaamisen elävän asiakirjan käyttöä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Mietitään tapoja helpottaa dokumentoinnin prosessia (kuvat, helppokäyttöisyys...).

6. Tutkia alojen erityispiirteitä, kuten hygieniatekijät, tietosuoja yrityksessä, henkilötietosuoja (mm. soteala), avoimuus/suljettuus suhteessa työelämään jne. Etsitään näihin ratkaisuja, jolloin alojen erityispiirteet ovat paremmin tiedossa ja digitaaliseen osaamisen elävään asiakirjaan osataan suhtautua suhteessa niihin. Eri alojen näkökulmat tähän asiaan liittyen eivät ole vain "mutu-tietoa", vaan tiedostettuja ja tutkittuja ilmiöitä.

Hankkeen tuloksena syntyneisiin Opiskeloijan osaamisen kansion prosessikuvauksiin voit tutustua vasemman reunan valikosta.

Hankkeen koordinaattori

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen muut toteuttajat

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Saimaan ammattiopisto Sampo)
Kemi-Tornionjokilaakson koulutuskuntayhtymä (Lappia)
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Poke)

Hankkeen yhteyshenkilö

Hanna Frilander, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattiopisto/Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, puh. 040 341 5479

Rahoittaja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä