1. Kirjallinen viestintä ja tiedonhaku

Tavoitteet

Opiskelija:

- tuntee oman alan asiakirjoja ja medioita
- osaa viestiä monipuolisesti kirjallisesti tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen
- hallitsee kirjoitetun kielen käytänteet
- hakee ja hyödyntää monipuolisesti hankkimaansa tietoa monilukutaitoaan hyödyntäen, ottaa huomioon tekijänoikeudet ja arvioi tietolähteidensä luotettavuutta
- osaa tiivistää ydinasiat kuullun, nähdyn ja luetun tiedon pohjalta
- arvioi tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen taitojaan realistisesti tunnistaen vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan