2. Ryhmäviestintätaidot ja esiintyminen

Tavoitteet

Opiskelija:

- osaa toimia vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisesti, tavoitteellisesti ja rakentavasti
- ymmärtää kielen ja tyylin merkityksen vuorovaikutustilanteissa ja ilmaisee itseään selkeästi
- ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen ja kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta
- osaa esitellä omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
- tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan vuorovaikutustilanteissa ja arvioi itseään niiden pohjalta