Äidinkieli pakollinen (helmikuu-huhtikuu)

Sisällöt ja opiskelumenetelmät

Tervetuloa äidinkielenkurssille! Tällä kurssilla tutkit ja tuotat erilaisia tekstejä, harjoittelet tiedonhakua ja mielipiteen ilmaisua sekä kehität vuorovaikutustaitojasi.

Opiskeluohjeet

Kurssin sisällöt

Kurssin tavoitteena on, että osaat

 • toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
 • tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä


Osaamisen arviointi

Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opiskelija


Tyydyttävä T1

 • viestii vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla
 • ilmaisee asiallisesti mielipiteitä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
 • käyttää tilanteen mukaan yleiskieltä esitellessään omaan alaansa liittyvän ilmiön tai asian
 • ymmärtää kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan ja työelämässä
 • arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • viestii sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • vie keskustelua yhteistyö- ja ryhmätilanteissa tavoitteellisesti eteenpäin
 • perustelee mielipiteensä ja väitteensä
 • käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
 • osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan ja työelämässä
 • arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti tunnistamalla vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • viestii vakuuttavasti myös vaativissa vuorovaikutustilanteissa
 • toimii rakentavasti ja edistää toiminnallaan ryhmän vuorovaikutusta yhteistyö- ja ryhmätyötilanteissa
 • perustelee mielipiteitään ja väitteitään monipuolisesti tilanteeseen sopivalla tavalla
 • käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä ja suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti
 • osoittaa toiminnallaan ymmärtävänsä kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan, työelämässä ja yhteiskunnassa
 • kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.
Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.

Opiskelija

Tyydyttävä T1

 • tunnistaa omalla alalla ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita
 • tekee päätelmiä tekstien merkityksistä pääosin itsenäisesti
 • hakee tietoa oman alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä ja yksinkertaisissa tiedonhankinnan tehtävissä hyödyntää monilukutaitoaan
 • tekee joitakin muistiinpanoja ja tiivistää muutamia ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
 • arvioi tietolähteiden ja tiedon luotettavuutta pääosin itsenäisesti
 • hyödyntää hankkimaansa tietoa
 • noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti
 • arvioi tekstien tulkinnan taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • tunnistaa omalla alalla ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita monipuolisesti
 • tulkitsee erilaisten tekstien keskeiset tavoitteet ja olennaiset merkitykset
 • hakee tietoa oman alansa kannalta monipuolisista tietolähteistä monilukutaitoaan hyödyntäen
 • tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
 • arvioi tietolähteiden ja tiedon luotettavuutta
 • hyödyntää hankkimaansa tietoa johdonmukaisesti ja sujuvasti
 • noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
 • arvioi tekstien tulkinnan taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • tuntee omalla alalla ja työelämässä käytetyt tekstilajit ja mediat monipuolisesti ja arvioi niiden käyttöä
 • tulkitsee erilaisten tekstien tavoitteita monipuolisesti ja arvioi tekstien sisältöä ja ilmaisua
 • hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä sujuvasti monilukutaitoaan hyödyntäen
 • tekee itsenäisesti muistiinpanoja ja tiivistää ydinasiat kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
 • arvioi asiantuntevasti tietolähteiden ja tiedon luotettavuutta
 • hyödyntää hankkimaansa tietoa monipuolisesti ja sujuvasti
 • noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin
 • kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.
Opiskelija tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.

Opiskelija

Tyydyttävä T1

 • asettaa ilmaisulleen tavoitteita ja suuntaa ilmaisuaan tavoitteiden mukaisesti
 • tuottaa puhuttuja, kirjoitettuja tai audiovisuaalisia tekstejä hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan
 • hallitsee osittain kirjoitetun kielen käytänteet
 • tuottaa omalla alalla ja työelämässä tarvittavia tyypillisiä tekstejä
 • tuottaa tilanteeseen sopivaa puhekieltä
 • arvioi tekstien tuottamisen ja ilmaisun taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Tyydyttävä T2

 

Hyvä H3

 • asettaa ilmaisulleen tavoitteita ja viestii tavoitteiden suuntaisesti
 • tuottaa puhuttuja, kirjoitettuja tai audiovisuaalisia tekstejä hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan ja arvioi eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta
 • hallitsee pääosin kirjoitetun kielen käytänteet
 • tuottaa oman alan ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
 • kohdentaa puhutut tekstit kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään selkeästi
 • arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti tunnistaen vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Hyvä H4

 

Kiitettävä K5

 • asettaa ilmaisulleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi viestintänsä vaikuttavuutta
 • tuottaa puhuttuja, kirjoitettuja tai audiovisuaalisia tekstejä hyödyntäen monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan ja arvioi eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta
 • hallitsee sujuvasti kirjoitetun kielen käytänteet ja muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta
 • tuottaa sujuvasti oman alan ja työelämän tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
 • käyttää tilanteen edellyttämää selkeää puhekieltä vuorovaikutteisesti ja taitaa huolitellun yleiskielen
 • kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Suoritusohjeet ja vaadittavat tehtävät

Kirjoita kurssin ajan oppimispäiväkirjaa. Kirjoita sitä samaan tiedostoon koko ajan. Palaa kurssin lopuksi oppimispäiväkirjaasi, lue se läpi ja pohdi, mitä olet kurssin aikana oppinut ja miten kehittynyt! Kirjaa vielä myös nämä pohdinnat ylös ja palauta oppimispäiväkirjasi sitten opettajallesi arvioitavaksi.

Tutki kurssin sisältöä sekä arviointikriteerejä ja kirjoita sitten oppimispäiväkirjaasi, mitä kurssilta odotat ja toivot! Aseta itsellesi myös tavoitteita: mitä haluat tällä kurssilla saavuttaa!

Tehtävät palautetaan kunkin tehtävän omaan palautuskansioon merkintänä (jolloin voit kirjoittaa vastauksesi suoraan tekstikenttään: jos haluat pelata varman päälle, kirjoita vastaus ensin tekstitiedostoon ja kopioi se siitä merkinnäksi). Voit palauttaa tehtävät myös liitetiedostoina, mutta suosi siis merkintää!

Oppimispäiväkirjan ohje

Oppimispäiväkirjan ohje

Kirjoita opinnoistasi oppimispäiväkirjaa aina, kun teet kurssin tehtäviä. Myöhemmin on hankala muistaa, mitä ajatteli tai miten opiskelu sujui. Älä pelkästään raportoi tehtyä, vaan kirjoita omasta oppimisestasi ja kehittymisestäsi kurssin aikana. Kirjoita aluksi, mitä odotat kurssilta ja millaisia tavoitteita sinulla on. Mieti kurssin lopuksi, kuinka hyvin mielestäsi saavutit omat tavoitteesi.

Oppimispäiväkirja on osa opintojen arviointia, tee se siis huolella!

Koska kyseessä on teksti, jota tuotat useampana eri päivänä, kirjoita sitä tekstitiedostoon (esimerkiksi OneDriveen, jotta pääseet siihen käsiksi mistä tahansa) ja palauta se vasta, kun olet saanut kurssin valmiiksi.

Mieti esimerkiksi:

Millainen on opiskelusi aikataulu?
Miten opiskelit asiaa?
Mitä opit?
Mitä jäi epäselväksi?
Minkälaisia ajatuksia tehtävät herättivät?
Miten haet lisätietoa, miten teet tehtäviä?
Mitkä asiat ymmärsit hyvin?
Mihin kurssin aiheisiin törmäät myös arkielämässä?
Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?

Kerro myös, jos opiskelussa oli haasteita: kuinka selvisit niistä tai kuinka jokin asia jäi vielä vaivaamaan.