Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Paunun koulussa

Tasa-arvotyötä ohjaava suunnitelma


Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet annettiin 22.12.2014. Opetussuunnitelman perusteissa suku­puolten tasa-arvon edistämiseen on sitouduttu monin tavoin. Tasa-arvolain täydennys 30.12.2014 toi perus­opetuslain piirissä oleville kouluille koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoitteen. Perusopetuksen oppivelvollisten perusteita on täydennetty 21.10.2015 määräyksellä, joka koskee koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman laadintaa. Lukioon on tehty tasa-arvosuunnitelma vuonna 2007 ja se päivitetään Opetushallituksen uuden ohjeen mukaiseksi.

Tasa-arvoisessa koulussa jokainen oppilas uskaltaa olla oma itsensä tuntien olonsa turvalliseksi. Tasa-arvoisessa koulussa oppilaat myös viihtyvät ja tuntevat suurempaa osallisuutta omaan kouluyhteisöönsä.Tasa-arvotyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että työ perustuu koulun ja sen oppilaiden tarpeisiin. Toiminnalliseen tasa-arvosuunnitelmaan kuuluu selvitys koulun tasa-arvotilanteesta, tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Tasa-arvosuunnittelussa luodaan yhteinen käsitys siitä

  • millainen on tasa-arvoinen koulu
  • mitkä asiat koulussa voivat estää sukupuolten tasa-arvon toteutumista
  • mitkä asiat edistävät sukupuolten tasa-arvoa koulussa
  • millä edellytyksillä ja toimintatavoilla oppilailla on sukupuolesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan
  • miten puututaan häirintään ja ennaltaehkäistään sitä.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan aina yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Opetuksen järjestäjän tai oppilaitoksen johdon yksin laatima tasa-arvosuunnitelma ei täytä tasa-arvolain vaa­timuksia.

Tasa-arvolaissa säädetään myös tasa-arvosuunnittelun painopisteistä. Tasa-arvotyössä

tulee kiinnittää erityistä huomiota

  • oppilasvalintoihin
  • opetuksen järjestämiseen
  • oppimiseroihin
  • opintosuoritusten arviointiin
  • sukupuoleen perustuvan ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Käytännössä oppilasvalintojen tasa-arvoisuus tulee pohdittavaksi kouluissa, joihin on erityinen valintamenet­tely. Näitä ovat esimerkiksi kieli-, musiikki- sekä liikuntapainotteiset koulut ja luokat.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu vaihe vaiheelta

Tasa-arvosuunnittelu on jatkuva prosessi, joka tehdään koko koulun yhteistyönä. Aluksi sovitaan suunnittelu­prosessin vastuuhenkilöt ja se, miten yhteistyö oppilaiden ja henkilökunnan kanssa järjestetään. Yksi vaihto­ehto on perustaa tasa-arvotyöryhmä, jonka jäseninä voivat olla rehtori tai hänen edustajansa, opetushenkilöstöä, oppilashuoltoryhmän edustajia, muuta koulun henkilökuntaa sekä oppilaita ja huoltajien edustajia. On luontevaa käyttää oppilaita osallistavia menetelmiä ja sisällyttää tasa-arvosuunnittelu osaksi oppitunteja. Tasa-arvosuunnittelua on perusteltua käsitellä esimerkiksi opettajainkokouksessa ja vanhempainillassa.

Tasa-arvosuunnittelussa on seuraavat vaiheet

1. Tasa-arvotilanteen selvittäminen

Menetelminä voivat olla keskustelut, kyselyt ja kirjoitelmat, arkitilanteiden videointi, draama ja pelit sekä sarjakuvien piirtäminen ja valokuvaus. Tasa-arvotilanteesta voidaan saada tietoa omaa koulua koskevista sel­vityksistä, tilastoista ja seurannoista, mikäli tiedot on koottu ja eritelty sukupuolen mukaan. Koulussa voidaan toteuttaa tasa-arvokeskustelu tai kirjallinen tasa-arvokysely (katso liite 2), joka soveltuu erityisesti vanhemmille oppilaille. Lisää vaihtoehtoisia menetelmiä löytyy OPH:n julkaisusta Tasa-arvo on taitolaji.

Paunun koulussa tilannetta on selvitetty luokanvalvojantunnilla 19.12.2016, jonka jälkeen oppilaat ovat vastanneet asiaa koskevaan Wilma-kyselyyn.

Em. kyselyiden perusteella koulun johtoryhmä yhdessä oppilaskunnan hallituksen ja koulun opiskeluhuoltoryhmän kanssa määrittelee koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet 24.2.2017 mennessä.

2. Toimenpiteiden valinta

Tarvittavat kehittämiskohteet ja konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi perustuvat koulussa laadittuun selvitykseen ja ne valitaan aina koulun omien tarpeiden mukaan. Toimenpiteet voivat kohdistua mihin tahansa selvityksessä esille nousseeseen kysymykseen.

3. Kirjaaminen tai muu dokumentointi

Selvitykset ja toimenpiteet kirjataan oppilaitoksen tasa-arvosuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan myös sovittujen toimenpiteiden aikataulut ja vastuuhenkilöt. Toimenpiteiden toteutumista ja tuloksia arvioidaan vuosittain aina seuraavaa lukuvuosisuunnitelmaa valmisteltaessa.

4. Hyväksyminen
Perus- ja lukio-opetuksen tasa-arvotyötä ohjaavan suunnitelman hyväksyy sivistyslautakunta.

Oppilaitoskohtaisen perusopetuksen tasa-arvosuunnitelman hyväksyy opetusjohtaja osana lukuvuosisuunnitelmaa. Lukion tasa-arvosuunnitelman hyväksyy sivistystoimenjohtaja osana vuosisuunnitelmaa.

5. Tiedottaminen

Rehtorin tehtävänä on varmistaa, että hyväksytystä tasa-arvosuunnitelmasta sekä koulun tasa-arvotyön hyvistä käytännöistä tiedotetaan koulun henkilöstölle, oppilaille ja heidän huoltajilleen. Tiedottamisen kanavana käytetään koulun sähköisten viestimien ja painettujen oppaiden lisäksi koulun yhteisiä kokouksia, tilaisuuksia tai vanhempainiltoja.

6. Arviointi ja seuranta

Tasa-arvosuunnitelman voi laatia useammalle vuodelle. Suunnitelman arviointi tehdään kuitenkin vuosittain vuosisuunnitelman arvioinnin yhteydessä.

Lisätietoja aiheesta esim.

Opetushallituksen julkaisu: http://www.oph.fi/julkaisut/2015/tasa_arvotyo_on_taitolaji

Tasa-arvotyö on taitolaji (http://www.oph.fi/julkaisut)


Paunun koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on kirjattu koulun lukuvuosisuunnitelmaan.