Oppilaan arviointi poikkeusoloissa

Arviointi tiiviisti - OPH ohje 6.4.2020

  • Arviointi jatkuu kuten normaalioloissa. Oppilaan arviointi toteutetaan poikkeusolojen aikana vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimisen arviointia koskevien linjausten mukaan.
  • Opettajan antaman yksilöllisen ja kannustavan palautteen ja ohjauksen merkitys on erityisen keskeistä poikkeusaikana.
  • Arvioinnin tulee perustua mahdollisimman monipuolisesti kerättyihin näyttöihin
  • Arviointikäytänteissä ja näyttöjen antamisessa on huomioitava oppilaiden terveydentila, olosuhteet ja muut mahdolliset syyt, jotka vaikeuttavat näyttöjen antamista ja osaamisen osoittamista. Oppilaille annetaan tällöin vaihtoehtoisia tapoja osaamisensa osoittamiseen.
  • Opetuksen järjestäjän on hyvä suunnitella jo ennalta, miten oppilaita voidaan tukea, kun lähiopetukseen palataan ja miten varmistetaan, että oppilaat ovat oppineet poikkeusolojen aikana opetellut sisällöt oppiaineiden tavoitteiden mukaisesti


Opetushallituksen ohje arvioinnista poikkeusoloissa

Keskeiset sisällöt

Opetus järjestetään oppilaiden ikätaso ja edellytykset huomioon ottaen. Opetuksessa keskitytään niihin lukuvuoden tavoitteisiin ja sisältöihin, jotka ovat vielä opiskelematta ja arvioimatta ja joiden hallitseminen luo perustan seuraavan vuosiluokan opetukselle ja oppimiselle. 

Opettaja valitsee työtavat ja oppimateriaalit oppiaineiden tavoitteiden mukaisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Lukuvuoden ollessa jo pitkällä on tärkeää, että etäopetuksessa opiskelu voi jatkua mahdollisimman pitkälti samojen oppimateriaalien avulla kuin ennen poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden alkamista.

Keskeistä opetuksen järjestämisessä on varmistaa, että jokainen oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja pääsee etenemään opinnoissaan.

Arvioinnista tiedottaminen poikkeusoloissa

Poikkeusolojen aikana on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia siitä, mitkä ovat opetuksen tavoitteet ja miten suoriutumista arvioidaan.
Oppilaalla on myös oltava tiedossa se, miten tehtävien tekemättä jättäminen vaikuttaa arviointiin. Yhteydenpito koteihin on etäopetuksen aikana erityisen tärkeää. Oppilaiden tulee saada tietoa suoriutumisestaan sekä oppimista eteenpäin ohjaavaa ja kannustavaa palautetta.

On tärkeää, että kun poikkeusolojen opetusta järjestetään ja toteutetaan, oppilaille ja heidän huoltajilleen selvitetään hyvissä ajoin, miten sen aikana annetut näytöt vaikuttavat lukuvuoden päätteeksi tehtävään arviointiin tai millä perusteilla päättöarvosana muodostetaan.

Opettajat kertovat oppilaille sekä huoltajille etäopetuksen aikana käytävien asioiden keskeiset sisällöt ja tavoitteet oppiaineittain sekä keskeiset tavat miten oppilas voi näyttää osaamistaan ja työskentelyä.
Oppilaan osallistuminen etätunteihin, tehtävien tekeminen ja oikea-aikainen palauttaminen arvioidaan osana oppiaineen arvosanaa - soveltaen samoja periaatteita kuin tuntityöskentelyn arviointi lähiopetuksessa.


Kun oppilaat poikkeusolojen päätyttyä siirtyvät taas lähiopetukseen, on keskeistä varmistaa, että poikkeusolojen aikana opiskellut tavoitteet on saavutettu. Tarvittaessa voidaan vuosiluokan tavoitteisiin liittyviä sisältöjä kerrata. Tarvittavia tukitoimia on syytä ennakoida jo etukäteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä