Ohjeistus HOJKS:n laadintaan

Keskeiset ohjeet henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laadintaan

- HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityisen tuen päätöksen sisältöön.

- HOJKSin laadinnassa voidaan hyödyntää oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa.

- Oppilaan opettaja / opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä.

- Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat.

- HOJKSin pitää sisältää: suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSiin kirjataan:

- Luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä.

- Yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Keskeiset ohjeet henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman seurantaan, päivitykseen ja arviointiin:

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, HOJKSiin kirjataan:

- Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa HOJKSissa määritettyihin tavoitteisiin ja sisältöihin.

- HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi.

- HOJKSia muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa.

PÄIVITETTY 4.2.2016