8 Oppilashuolto

Oppilashuolto Ikaalisissa

Oppilashuollon tavoitteina on yhteisöllisen oppilashuollon, yksilöllisen oppilashuollon sekä monialaisen yhteistoiminnan ja osallisuuden vahvistaminen.

Ikaalisissa on panostettu yhteistyön vahvistamiseen perheen, koulun ja eri toimijoiden välillä. Oppilaiden ja perheen asemaa ja osallisuutta pyritään vahvistamaan osana yhteisöllistä oppilashuoltoa. Koulujen vanhempainyhdistykset ovat aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun arkea sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä.

Oppilashuoltoa suunnitellaan ja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kanssa. Oppilashuollon edustaja on mukana hyvinvointisuunnitelman päivittämisessä. Oppilashuollon tavoitteet pyrkivät myötäilemään hyvinvointisuunnitelmassa esiin nousseita teemoja ja painopistealueita.

Oppilashuollon suunnitelmien laatimisesta, toimeenpanosta ja seurannasta vastaa Hämeenkyrön ja Ikaalisten yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä. Oppilashuollon ohjausryhmä suunnittelee, kehittää, ohjaa ja arvioi kuntien oppilashuoltoa. Ohjausryhmän toimintaa ja kokoontumista koordinoi kuntien yhteinen vastaava kuraattori.

Oppilashuollon suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain kouluvuoden alkaessa. Tässä käytetään apuna oppilaitoskohtaista kyselyä.

Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut

Ikaalisisten koulut:
Kilvakkalan koulu (0-6)
Luhalahden koulu (0-6)
Tevaniemen koulu (0-6)
Keskustan koulu (ei esiopetusta, lisäksi pienryhmäopetus 0-9 luokille)
Yhteiskoululla on luokat 7.-9

Ikaalisissa oppilashuoltoa toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena opiskeluhuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen kanssa.

Pedagogisen tuen suunnittelu pyritään tekemään tiiviissä yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa. Pedagoginen tiimi käsittelee pedagogiset asiakirjat moniammatillisena yhteistyönä. Pedagogiseen tiimiin kuuluvat rehtori, laaja-alaiset erityisopettajat, kuraattori ja terveydenhoitaja.

Ikaalinen tarjoaa oppilailleen koulupsykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon palveluja.

Koulupsykologi on tavattavissa tarpeen mukaan erikseen varattavalla ajalla.

Kuraattorin palvelut ovat saatavissa heti tarpeen ilmettyä.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat aina tarvittaessa saatavilla lain määräämissä aikarajoissa.

Terveydenhoitajaan saa tarvittaessa päivittäin yhteyden.

Koulujen oppilashuoltoryhmät vastaavat opiskeluhuoltotyön suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Oppilashuollon merkitys

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä