Uuden OPS:n työskentelypohja -9.5.2016

Tiimi-iltapäivä 2.12. klo 15-16

Tiimiiltapäivä kunnantalolla
Läsnä: Helena Korkeakoski, Ilkka Peltoniemi, Riitta Lavala, Riitta Keskitalo, Päivi Lilja, Tuija Ukkonen, Jari Vänskä, Pekka Kiviluoma, Marjo Heikkilä, Maria Roppola, Anne-Mari Björkman, Kati Seppälä, Henriikka Niemenmaa, Tapio Ala-Rautalahti (muistio)


1. Ryhmien kuulumiset

Kati S: Alkuopetustiimin työskentely vielä vaiheessa
Anne-Maria B: Alkuopetustiimin työ tehty, tulee näkyviin peda.nettiin


Maria R: kielet, sisällöt pedanetissä
- arviointiin kaivataan linjaus: mitä ja miten!


Marjo H.: Yhteiskuntaoppi, Historia ja Uskonto/Elämänkatsomustieto
- Pohdittu, mitä on järkevä paikallisesti lisätä?
- Peda-net: toimii tukisivustona oppiaineen opetukseen!
- Valmiiden oppikirjojen puute
- Koiviston Anne on ollut mukana (HI)
- Silmun Juha + Vuorelan Timo (UE)
- OPS2016 oheismateriaali käytössä


Pekka K.: Matematiikka kokoontunut neljä kertaa
- Yhteiskoululta Y.Rintakoski mukana
- Yhdysluokka ja missä muodossa laitetaan opetussuunnitelmaan ratkaisematta
- "Ranuan malli" -nostettu esiin
- Kommentointi puuttuu!

- Ympäristöoppi kokoonunut yhden kerran (FyKeBgMaTT)
- TT: Riitta Latvala vierailee ryhmässä
- BgMaTT: Riitta Keskitalo vierailee ryhmässä
- FyKe: Tuija Ukkonen järjestää tapaamisen


Henriikka N: Erityisopettajat kokoontuneet neljä kertaa
- Kokoontumiset hyödyllisiä: toive säännöllisestä kokoontumisesta jatkossa!
- Yhteistyötä löytynyt 0-9 asteelle
- PRO: google doc:s työstö
- Laaja-alaisilla: google doc:s työstö
- Tammikuussa seuraava tapaaminen


Tuija U.: Matematiikka, Fysiikka, Kemia

Ilkka P./Musiikki:
- palaveri seutukunnassa
- iltapäivä työstetty musiikkia
- Hämeenkyrö 3-9 työstö valmista
- Ilkka kokoaa keväällä musiikkia opettavat opettajat yhteiseen työpajaan opstyöstöä varten

Riitta Latvala: Liikunta ja Terveystieto
- 7-9 työstö
- Helsingin malli
- Helsingissä koulutus helmikuun alussa, toiveita suuntaviivoista ops-työstöön

Riitta Keskitalo ja Esa Härmä: Biologia ja Maantieto
- Pohjatyötä tehty opskirjoitusta varten

Päivi Lilja: Ruotsi, Englanti
- Jonkin verran työstetty opetussuunnitelmaa
- Megafon: ruotsi

- Spotlight: englanti

Yhteinen koonti oppiaineittain Ops-vesossa, toiveita:
- Learning cafe -tyylinen tutustuminen eri oppiainekokonaisuuksiin
- Aikaa kirjoitustyölle, yläkoulu kirjoittaa opetussuunnitelmaa tänä päivänä itsenäisesti2. Valinnaisuus perusopetuksessa 1-3, 4-6 ja 7-9
- Mahdollinen 4-6 työstö 11.1. 2015
- Tammikuun loppuun mennessä yläkoululla valinnaiset päätettynä
- Toivottiin yhteistä tutustumista ja jatkumoa valinnaisista alakoulusta yläkouluun.


3. Taito- ja taideaineiden opetussuunnitelma / Kevät:
- käsityö
- liikunta
- kuvataide
- musiikki

- Taito ja taideaineiltapäivä (yläkoulun vetäjä+ alkuopetus ja kiinnostuneet)
- Päätettävä ajat, koska kokoontuvat!


Jatkotyöstöajatuksia:

1. Kommentointi = Peda.net käytössä verkostomaisen työskentelyn edistämiseksi, käykää kommentoimassa tuotoksia!

2. Vesopäivän toiminta = Mitä tehdään ja kenen kanssa?

3. Kevään aikatauluttaminen tarkasti = Millä aikataululla saadaan valmista?Muistio kommentoitavissa!


Opetussuunnitelmatyö etenee

Marraskuu
Arviointipalaverista muistio arviointi perusopetuksessa - välilehdellä!


Ainekohtainen kirjoitustyö jatkuu vastuuvetäjien johdolla.

Opetussuunnitelmaryhmien vetäjien kokoontuminen Omalla tuvalla 11.11. keskiviikkona klo 14.15.
Aiheena paikallinen arviointityö: miten paikallinen arviointityö kehittyy uuden opetussuunnitelman myötä?

Tervetuloa!


Elokuu 24.8.2015

Opetusuunnitelmatyön eteneminen lukuvuoden 2015-2016 aikana:

- esiopetuksen opetussuunnitelmatyön vastuuhenkilö on Mari Takkinen
- perusopetuksen opetussuunnitelmatyön vastuuhenkilö on Tapio Ala-Rautalahti
- lukion opetussuunnitelmatyön vastuuhenkilö on Helena Korkeakoski

Opetussuunnitelmapohja on kommentoitavissa peda.netissä OPS2016- sivustolla. Opetussuunnitelmatyötä tehdään syksyllä ainekohtaisesti sisältöihin tutustuen. Tavoite on tunnistaa ainekohtaiset muutokset vanhan ja uuden opetussuunnitelman välillä. (Mikä muuttuu?) Tukena paikallisesti täydennetyt laaja-alaisen osaamisen kriteerit.

Keväällä pidettävässä lauantaivesossa viimeistellään paikalliset opetussuunnitelman ainekohtaiset kokonaisuudet. Lisäksi työstetään alakouluissa tarjottavat laaja-alaisiin opintokokonaisuuksiin liittyvät valinnaistunnit luokille 4-6.

Opetussuunnitelmatyötiimit

Vuosiluokat 1-2 (alkuopetusta tarkistellaan kokonaisuutena molemmissa tiimeissä):
Tiimi 1: Anne-Maria Björkman, Rebbase Laura, Kanto Johanna, Ritolehto Jaana
Tiimi 2: Kivelä Piia, , Kuusisto-Hankala Ulla, Hakkarainen-Murphy Nina, Seppälä Kati

Vuosiluokat 3-6:
Tiimi 3 reaaliaineet: Marjo Heikkilä, Esa Hopsu, Helena Pesonen, Minna Lähteenmäki, Liisa Mykkänen
Tiimi 4 kielet: Maria Roppola, Outi Borgenström, Mäenpää Åsa, Tarja Jernfors, Päivi Nokelainen, Perttu Läykki
Tiimi 5 matemaattiset: Pekka Kiviluoma, Kati Salin, Riku Rahikka, Iivari Hyvönen, Harry Ahlvik
Tiimi 6 erityisopetus: Henriikka Niemenmaa, erityisopettajat

Oppilashuoltotiimi: Laura Järvinen (vastaava kuraattori, Hämeenkyrö, Ikaalinen), Minttu Haveri, Merja Jokinen, Hämeenkyrön kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja)

1. Elokuu: opetussuunnitelman kommentointi OPS2016- sivustolla
2. Syys-, loka- ja marraskuu: Miten ainekohtaiset opetussuunnitelmat toteutuvat Ikaalisissa: mikä muuttuu?
3. Lisäksi: Monialaiset kokonaisuudet vuosiluokilla 4-6: miten laaja-alaiset aihekokonaisuudet muodostavat valinnaisuuden?
4. Paikallisen opetussuunnitelmatyön koonti vesopäivänä helmikuussa 13.2. klo 9-15.

Lukuvuoden Veso-päivät
- 3.9. ½ veso Hämeenkyrö klo 15-18 - arviointi
- 16.9. ½ veso Hämeenkyrö klo 15-18 -aineryhmittäinen työskentely
- 13.2.2016: Opetussuunnitelmaveso lauantaityöpäivänä 9-15.

Opetussuunnitelmatyöhön liittyen
Maarit Korhosen luento 20.10. Parkanossa 15-16.30

Toukokuu 27.5.2015

Arvopohjativiistys on työstetty julkaistavaan muotoon.

Opetussuunnitelmatyötä on tehty huhtikuun aikana pienemmissä ryhmissä tutustuen laaja-alaisen osaamisen sisältöihin sekä siihen, miten ne toteutuvat käytännössä perusopetuksessamme. Ryhmien työt on liitetty suoraan laaja-alaisten kokonaisuuksien sivuille.

Uutena kehittämiskohteena on luokkien 4-6 valinnaisuuden toteutuminen. Yksi tapa toteuttaa valinnaisuus on sitoa se laaja-alaisiin oppimissisältöihin. Lisää tietoa asiasta valinnaisainesivuilla.

Ensi lukuvuoden opetussuunnitelmatyön askelmerkit tehdään kesäkuussa ja saatte niistä tietoa peda.netin ja sähköpostin välityksellä. Tavotteena on jatkaa yhteistyötä Parkanon ja Hämeenkyrön kanssa. Valitettavasti yhteisen veso-päivän aikataulua ei ole vielä saatavilla, mutta alustavasti suunnitelmissa on ollut sovittaa veso syyskuulle.

Kaikissa peda-netissä olevissa ops-asioissa on kommentointimahdollisuus suoraan tekstin alle. Voitte tarvittaessa laittaa myös sähköpostia suoraan minulle.

Mukavaa loppurutistusta ja kesäaikaa!
opstyöryhmän puolesta,
TapioKevät 2015
Kevään osalta merkittäviä asioita ovat tuntijaon vahvistaminen, Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Parkanon yhteinen veso-päivä, sekä paikallisesti työstettävä opetussuunnitelman jatko.

Ikaalisten tuntijako löytyy tuntijako- osasta.

Alasivuilta löytyy näistä asioista lisätietoa!


Opstyöryhmässä toimivat:
Tolonen Kari (kasvatusjohtaja)
Korkeakoski Helena (yläkoulu)
Vänskä Jari (keskustan koulu)
Ala-Rautalahti Tapio (aluekoulu)
Takkinen Mari (varhaiskasvatus)

Koulukohtaiset edustajat:
Sillanpää Hanna (Riitiala)
Kuusisto-Hankala Ulla (Mansoniemi)
Mäenpää Åsa (Tevaniemi)
Borgenström Outi (Luhalahti)
Heikkilä Marjo (Kilvakkala)
Roppola Maria (Keskusta)Syksy 2014
Opetussuunnitelmatyöryhmä on kokoontunut syksyn aikana kaksi kertaa. Tavoitteena on jäsentää paikallisen ops-työn etenemistä. Tällä hetkellä toteutuksessa on oppilaiden, vanhempien ja sidosryhmien kuuleminen. Ops- kahviloita pidetään yksiköittäin sopivalla tavalla.

Keväällä 2015 järjestetään seutukunnallinen (Ikaalinen, Parkano, Hämeenkyrö) veso -päivä, jolloin toimintaa suunnitellaan alueellisesti.

Mikäli sinulla on ajatuksia ja ideoita ops-työhön liittyen, lähesty esimiestäsi tai kommentoi vaikka tämän kirjoituksen alle. Mikä sinusta on tärkeää ops- työssä?

työryhmän puolesta,
Tapio Ala-Rautalahti