Kilpijärven koulun järjestyssäännöt

Kilpijärven koulun järjestyssäännöt

Iisalmen kaupungin peruskoulujen järjestyssäännöt
Kilpijärven koulu

1. Sääntöjen tarkoitus ja soveltamisalue
• Järjestyssääntöjen tarkoituksena on perusopetuslain 29 §:n mukaisesti edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
• Koulussa noudatetaan järjestyssääntöjen lisäksi mm. järjestyslain (612/2003), tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annetun lain (603/1976) ja vahingonkorvauslain (412/1974) säädöksiä.
• Järjestyssääntöjä noudatetaan Iisalmen kaupungin peruskouluissa, niiden piha-alueilla kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Lisäksi järjestyssääntöjä noudatetaan koulun ulkopuolella tapahtuvassa lukuvuosisuunnitelman mukaisessa opetuksessa (retket, leirikoulut, museokäynnit, urheilukilpailut yms.)
(Koulun alueen kartta, LIITE 1)

2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
• Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
• Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.
• Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon.
• Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa koulun ohjeiden mukaisesti.
• Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa sovittuja aikatauluja

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

Hyvä käytös
Koulussa tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti, kuten ottaa toiset huomioon, edistää työ- ja opiskelurauhaa sekä noudattaa annettuja ohjeita.
• Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
• Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.
• Koulussa ei pukeuduta toisia loukkaavalla tavalla tai hyvän tavan vastaisesti.

Oleskelu ja liikkuminen
• Välitunnit vietetään koulun välituntialueella.
• Koulun alueelta saa poistua vain opettajan tai rehtorin luvalla.Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
• Jokaisen velvollisuus on huolehtia koulun omaisuudesta, oppimateriaaleista ja omista tavaroistaan sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.
• Oppilas voidaan velvoittaa siistimään aiheuttamansa sotkun (kasvatuksellinen tarkoitus)
• Kukin oppilas on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain mukaisesti koulun tai toisen henkilön omaisuudelle aiheuttamansa vahingon. Rahan ja arvoesineiden tuominen kouluun on oppilaan omalla vastuulla. Koulu ei vastaa kadonneesta tai rikkoutuneesta omaisuudesta.
Turvallisuus
• Jokaisen velvollisuus on ilmoittaa turvallisuuteen liittyvästä viasta tai puutteesta rehtorille.
• Koulun alueella ei saa liikkua polkupyörillä eikä mopoilla. Kulkuneuvot säilytetään koulupäivän ajan niille varatuilla paikoilla.
• Kiusaaminen, väkivaltainen käytös ja häirintä on kielletty.
• Opettajilla ja rehtorilla on toimivalta tarvittaessa tarkastaa oppilaan tavarat ja oikeus ottaa haltuunsa oppilaalta kiellettyjä tai opetusta tai oppimista häiritseviä esineitä tai aineita. (perusopetuslaki 36 §)

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö
• Puhelinten ja muiden elektronisten laitteiden häiritsevä käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.

Päihteet ja vaaralliset esineet
• Tupakointi (ml. sähkötupakka), päihdyttävien ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito on koulussa kielletty
• Vaarallisten ja vahingoittamiseen soveltuvien esineiden tuominen kouluun on kielletty (järjestyslaki 10 §).

Kurinpito
• Kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelujen osalta noudatetaan niistä annettuja erillisiä ohjeita (LIITE2, LIITE 3)
• Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat.
• Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
• Rehtorin ja opettajan velvollisuus on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai
koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja
niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
• Järjestyssäännöt käydään henkilökunnan ja oppilaiden kanssa läpi vuosittain koulutyön alkaessa.
• Huoltajille järjestyssäännöt annetaan tiedoksi ja kuitattavaksi Wilmassa.
• Oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt vuosittain ja esittää niihin tarpeellisiksi katsomiansa muutoksia.


KURINPITOSUUNNITELMA

Ojentamisen ja kurinpidon on perustuttava lakiin. Poikkeuksen tästä tekevät oppilaan puhutteleminen ja kasvatukselliset keskustelut, jotka perustuvat perusopetuslain yleisiin tavoitteisiin kuten tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettiseen vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Seuraamuksen on oltava suhteessa tehtyyn rikkomukseen. Myös oppilaan iällä ja kehitystasolla on suuri merkitys. Mitä nuoremmasta oppilaasta on kysymys, sitä enemmän seuraamukset painottuvat seuraavan luettelon alkupäähän.

Sallitut seuraamukset:
1. Oppilaan puhuttelu eli nuhtelu
2. Kasvatuskeskustelu
3. Luokasta poistaminen lopputunniksi
4. Jälki-istunto
5. Kirjallinen varoitus
6. Määräaikainen erottaminen

Oppilaan puhuttelu tai nuhtelu
Käytetään silloin kun rikkomus on vähäinen ja/tai tekijä on ”ensikertalainen” ja/tai rikkomuksia tapahtuu satunnaisesti pitkällä aikavälillä. Tapahtuu esim. opetuksen lomassa tai välitunnin aikana. Ei kirjata.

Kasvatuskeskustelu
Ensisijainen seuraamus kaikista rikkomuksista. Kirjataan Wilmaan. Kasvatuskeskustelusta on erillinen ohje.

Luokasta poistaminen lopputunniksi
Perusteena häiritsevä käytös. Edellyttää kasvatuskeskustelua ko. tunnin jälkeen. Valvonta järjestettävä. Kirjataan Wilmaan. Ilmoitettava huoltajalle.

Jälki-istunto
Käytetään silloin kun rikkomus on vakava esim. väkivaltainen käytös. Voidaan antaa max 2 t/rikkomus. Yksilöitävä teko, hankittava riittävä selvitys, kuultava oppilasta. Kuulemisen suorittaa jälki-istunnon antava opettaja. Valvonta järjestettävä. Kirjataan Wilmaan. Ilmoitettava huoltajalle.

KURINPITORANGAISTUKSET

Kirjallinen varoitus
On jo varsin järeä keino. Vain rehtori voi antaa. Yksilöitävä teko, hankittava riittävä selvitys. Kuultava oppilasta ja huoltajaa. Annettava kirjallinen Kuntatoimistossa tehty päätös valitusosoituksineen (hallinto-oikeus).

Määräaikainen erottaminen
Erittäin järeä keino, käytetään vain poikkeustapauksissa. Enintään 3 kk ajaksi. Lautakunta päättää rehtorin esityksestä. Annettava tiedoksi sosiaaliviranomaisille ennen päätöksentekoa, että he voivat päättää onko heidän tarpeen olla mukana asiasta päätettäessä. Yksilöitävä teko, hankittava riittävä selvitys. Kuultava oppilasta ja huoltajaa. Annettava kirjallinen päätös valitusosoitukseineen. Järjestettävä opetus siten, ettei jää jälkeen muusta opetusryhmästään ja laadittava tämän vuoksi ops:iin perustuva henkilökohtainen suunnitelma opetuksesta. Oppilashuolto järjestettävä.

MUUT KUIN OJENTAMISEEN JA KURINPITOON LIITTYVÄT SEURAAMUKSET

Laiminlyötyjen kotitehtävien tekeminen koulupäivän jälkeen
Huom! Ei ole kurinpitokeino/rangaistus. Lain mukaan laiminlyödyt kotitehtävät tehdään valvonnan alaisena koulupäivän päätyttyä enintään tunnin ajan kerrallaan. Ei ole määrätty mitään tiettyä laiminlyöntien määrää, minkä jälkeen oppilas tulisi jättää tekemään tehtäviään koulun jälkeen vaan jokainen opettaja käyttää tässä omaa harkintaansa.

Wilma
Wilmaan tehdyt merkinnät toimivat viestinä kotiin siitä, miten oppilas käyttäytyy tunneilla ja hoitaako hän tehtävänsä tunnollisesti jne. Wilmaa ei tule käyttää ”rikosrekisterinä”, johon tehdyistä merkinnöistä seuraa automaattisesti rangaistuksia. Opettajalla on pedagoginen vapaus hoitaa asiat parhaaksi katsomallaan tavalla.
Huom! Opettajan pedagoginen vapaus korostuu. Jokaisella on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus ottaa huomioon olosuhteet, oppilas yksilönä sekä oman oppiaineen erityispiirteet. Aina ei samankaltasiistakaan tapauksista seuraa automaattisesti samaa seuraamusta.
KOULULLA KÄYDÄÄN LUKUVUODEN ALKAESSA KESKUSTELU, JOSSA LINJATAAN KOULUN KÄYTÄNTEET YHTEISMITALLISEKSI SEKÄ LUKUVUODEN PÄÄTTYESSÄ ARVIOIDAAN KULUNEEN LUKUVUODEN TOIMINTA.

KASVATUSKESKUSTELUOHJE

Kasvatuskeskustelu ”KAKE”
Kasvatuskeskustelu on opettajan ja oppilaan (sekä hänen huoltajansa) välinen yleensä noin 10–15 minuuttia kestävä suullinen keskustelu. Kasvatuskeskustelu voi kestää enintään kaksi tuntia. Kasvatuskeskustelu pyritään järjestämään mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.
KASVATUSKESKUSTELUN TARKOITUS
* Saada oppilas miettimään rikkomuksiaan tarkemmin ja ymmärtämään tekojensa seuraamukset
* Oppilaan oman vastuun kasvaminen itsestä ja muista
* Oppilaiden epätoivotun käyttäytymisen vähentäminen
* Saada oppilas kunnioittamaan ja noudattamaan koulun sääntöjä paremmin
* Koulun toimintakulttuurin kehittäminen koulun arvojen ja toiminta-ajatuksen mukaiseksi
* Työrauhan parantaminen ja turvallisen oppimisympäristön luominen
* Kodin ja koulun välisen yhteistyön tiivistäminen
JÄLKI-ISTUNNOISTA KASVATUSKESKUSTELUUN
* Oppilaan käyttäytyessä järjestyssääntöjen vastaisesti hänet määrätään kasvatuskeskusteluun.
* Kasvatuskeskustelujärjestelmälle (Kake) on laadittu yhtenäiset pelisäännöt.
* Kaikki opettajat määräävät tarvittaessa oppilaita kasvatuskeskusteluun. Ne pidetään pääsääntöisesti koulupäivän jälkeen. Myös rehtori voi määrätä.
* Opettajat merkitsevät pidetyt keskustelut Wilmaan, jossa vanhemmat kuittaavat ne.
KASVATUSKESKUSTELUN KULKU
1. Pääsääntöisesti se opettaja, joka on todennut rikkeen, määrää oppilaan kasvatuskeskusteluun. Myös huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun.
2. Oppilas kertoo omin sanoin, mitä on tapahtunut ja mikä meni väärin sekä opettaja keskustelee oppilaan kanssa epätoivotusta käytöksestä.
3. Oppilaalta tiedustellaan omaa käytöksen korjausehdotusta.
4. Keskustellaan yhdessä siitä, miten jatkossa toimitaan. Samalla sovitaan yhteisesti seuraamukset siitä, jos rikkomus toistuu/asia ei korjaannu.
5. Kasvatuskeskustelun kulku kirjataan ylös Wilmaan (Erillinen ohje liitteenä). Vanhemmille ilmoitetaan keskustelusta.
6. Oppilaan joutuessa kasvatuskeskusteluun toisen kerran samankaltaisesta rikkeestä, tarpeen vaatiessa mukaan kutsutaan myös huoltaja tai ollaan muuten yhteydessä huoltajaan.
7. Oppilaan joutuessa toistuvasti kasvatuskeskusteluun, keskusteluun osallistuu myös koulukuraattori tai oppilas ohjataan kuraattorin luokse. Toistuvissa tilanteissa mukaan kuraattorille pyydetään myös oppilaan huoltajat ja yhdessä mietitään keinoja rikkomusten vähentämiseksi.
8. Seuranta tapahtuu luokanopettajan/-valvojan toimesta.
9. Pääsääntöisesti pidetään ainakin kaksi kasvatuskeskustelua ennen jälki-istunnon määräämistä. Poikkeuksena tästä ovat erityisen vakavat rikkeet (esim. väkivaltaisuus), joista voidaan määrätä suoraan jälki-istuntoon. Huom! Tupakointi kts. alle.
10. Huom! Edellisessä kohdassa ei lue, että kahden samasta asiasta käydyn kasvatuskeskustelun jälkeen oppilaalle annettaisiin automaattisesti jälki-istuntoa. Opettajalla on pedagoginen vapaus edetä asiassa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kts. myös kohta 7.
KASVATUSKESKUSTELUUN MÄÄRÄTÄÄN ESIMERKIKSI SEURAAVISTA RIKKEISTÄ
* Välituntirikkeet: pakoilee välitunnille menoa, viettää välituntia välituntialueen ulkopuolella
* Tupakointi (1. tupakointikäry), 2. kärystä alkaen 1 h jälki-istuntorangaistus
* Epäasiallinen kielenkäyttö
* Toistuva huolimattomuus koulunkäynnissä
* Toistuva oppituntien häirintä
* Muut toistuvat pikkurikkeet (esim. lumipallojen heittely…)
* Tahattomasta ja/tai satunnaisesta sääntöjen vastaisesta toiminnasta ei kuitenkaan määrätä kasvatuskeskustelua, vaan rikkeen nähnyt puhuttelee/nuhtelee oppilaan itse.
Huom! Opettajan pedagoginen vapaus korostuu. Jokaisella on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus ottaa huomioon olosuhteet, oppilas yksilönä sekä oman oppiaineen erityispiirteet. Aina ei samankaltaisistakaan tapauksista seuraa automaattisesti kasvatuskeskustelua.
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä