Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus koko perusopetuksen ajan saada opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Oppilasta tuetaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Opetus annetaan kunnan osoittamassa lähikoulussa ja näin ollen myös tarvittava tuki pyritään ensisijaisesti järjestämään oppilaan luonnollisessa kasvuympäristössä. Mikäli oppilas tarvitsee vahvaa ja monimuotoista erityistä tukea, oppilaan lähikouluksi määritetään koulu, jossa oppilas saa tarpeidensa mukaisen parhaan tuen.

Kolmiportainen tuki koostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Siirryttäessä tuen portaalta seuraavalle tukikäytänteitä tehostetaan sekä laadullisesti että määrällisesti.

Tehostetun tuen piiriin siirryttäessä oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityisen tuen piiriin siirtyminen edellyttää erityisen tuen päätöstä ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimista (HOJKS).

Tehostetun ja erityisen tuen tarpeen kartoittamiseksi tehtävät arviot ja henkilökohtaiset suunnitelmat laaditaan aina yhteistyössä kotien kanssa ja ne toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vamman tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Pidennetystä oppivelvollisuudesta päätetään erityisen tuen päätöksen yhteydessä. Myös toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden erityisen tuen päätös tehdään ennen esiopetuksen alkamista.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön tavoitteena voidaan pitää kasvatuskumppanuutta, joka tarkoittaa vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja oppimisprosessin tukemiseen.

Keskeistä yhteistyötä on varhainen puuttuminen, mikä tarkoittaa huolen puheeksiottamista ja tukitoimien järjestämistä ja aloittamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä oppilashuollolla on keskeinen rooli mietittäessä tukimuotoja.

Koulukohtaiset oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmät toimivat moniammatillisina ryhminä pyrkien edistämään hyvinvointia. Yksittäistä oppilasta koskeva oppilashuoltotyö tapahtuu aina yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä