Oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen

Oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen

Huoltaja voi valita osaviikkoisen tai osapäiväisen palvelun.
Kunta määrittää varhaiskasvatuksen viikonpäivät/ajankohdat-kellonajat.
Kellonajat ovat palvelun enimmäismääriä.
Osapäiväinen varhaiskasvatus on 4 tuntia päivässä klo 8.30-12.30.
Osaviikkoisen varhaiskasvatuksen kellonajat ovat: ma-ti 8-16, ke 8-12 tai ke 11-15, to-pe 8-16
Huoltaja voi esittää toiveen viikonpäivistä. Lomake

Kun toinen huoltajista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa.

Esimerkkejä:
- Toisen lapsen hoitaminen äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella
- Työtön työnhakija sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt kaksi kuukautta
Työllistymisen tapahtuessa hoitopaikka osoitetaan välittömästi
- Huoltaja on eläkkeellä
- Huoltaja on vuorotteluvapaalla tai lomautettuna
- Työ tai opiskelu ei ole kokopäiväistä
Kokoaikatyö ja osa-aikatyö

Työttömyysturvalain määritelmän mukaan kokoaikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enemmän kuin 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Osa-aikatyöllä tarkoitetaan työsuhteessa tehtyä työtä, jossa työaika on enintään 80 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Työsuhteeseen rinnastetaan virkasuhde. Yrittäjä määritellään työttömyysturvalaissa erikseen. Yrittäjäasemaan vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuus, työnhakijan oma ja hänen perheenjäsentensä omistus tai muu määräämisvalta yrityksessä sekä työnhakijan asema yrityksessä. Yrittäjä-määritelmän täyttyminen edellyttää aina sitä, että henkilö myös työskentelee yritystoiminnassa. Jos työnhakijaa pidetään yrittäjänä, tulee arvioitavaksi yritystoiminnassa työllistymisen pää- tai sivutoimisuus. Yritystoiminnassa ja omassa työssä työllistymisen päätoimisuus arvioidaan toiminnan vaatiman työmäärän mukaan. Jos toiminta on työmäärältään sellaista, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle, kyse on päätoimisesta työllistymisestä yritystoiminnassa tai omassa työssä.

Päätoimisina opintoina pidetään:
1) Opintoja, joiden tavoitteena on ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon taikka yliopistossa suoritettavan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen
2) Lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia; sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot katsotaan kuitenkin aina päätoimisiksi
3) Muita kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä, kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti; sekä muita kuin 1—3 kohdassa tarkoitettuja opintoja, joiden opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia