≡ Navigointi

Varhaiskasvatus

Kesä 2017

Ennakkoinfo
Kesäajan 1.6.13.8.2017 poissaolojen ilmoittaminen

  • Suurin osa kuntamme päiväkodeista on suljettuna heinäkuun ja osittain kesä- ja elokuussa
  • Järjestelyistä kunkin päiväkodin ja perhepäivähoidon osalta tiedotetaan perheille toukokuussa
  • Tarkempi tiedote ja ohjeet poissaolojen ilmoittamiseen annetaan huhti-toukokuun vaihteessa

Kesäaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

  • Jos lapsi on koko kuukauden poissa, peritään puolikas maksu – ei muita hyvityksiä.
  • Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli päivähoitosuhde on alkanut ennen syyskuuta 2016.
  • Jos päivähoitosuhde on alkanut syyskuussa tai sen jälkeen, peritään heinäkuulta normaali maksu.
  • Jos lapsenne on aloittanut kunnallisen päivähoidon ennen syyskuuta 2016 toisessa kunnassa, eikä päivähoidossa ole ollut katkosta kunnasta toiseen siirryttäessä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaajaan (oikeus maksuttomaan heinäkuuhun).

Lisäksi yhtäjaksoisesta kuuden viikon poissaolosta saa hyvitystä.

Mikäli lapsi on yhtäjaksoisesti poissa 19.6.–30.7.2017 (6 viikkoa), on heinäkuu maksuton ja kesäkuun maksusta saa hyvitystä 9 päivää edellyttäen, että huoltajat vähentävät sopimuksen mukaisia hoitotunteja kesäkuussa ja lapsen poissaolo on ilmoitettu 8.5.2017 mennessä. Sopimuksen mukaisten hoitotuntien vähentäminen tarkoittaa sitä, että lapsi on normaalisti hoidossa eikä loma-ajan tunteja siirretä alkukuulle.

Syksyn esioppilaat (2011 syntyneet)

Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu koululle 1.8. alkaen (siirto) ja palvelun tarve muutetaan esiopetuksen alkaessa 14.8.2017 esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus.
Perhe ei voi irtisanoa hoitosuhdetta siirron yhteydessä.

Syksyn ekaluokkalaiset (2010 syntyneet)

  • Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslain mukaan 1.8., jolloin oikeus päivähoitoon päättyy 31.7.
  • Jos syksyllä koulunsa aloittava lapsi tarvitsee päivähoitoa vielä elokuussa, on siitä erikseen neuvoteltava yksikön lähiesimiehen kanssa.
  • Muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde, jos hoidon tarve päättyy ennen 31.7.2017 (Web-palvelut).

Vuorohoidon järjestäminen 1.8.2017 alkaen

Sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 20.3.2017, että vuorohoito siirretään osaksi Salpakankaan päiväkodin toimintaa ja vuorohoidon esiopetus järjestetään Salpakankaan alkuluokissa 1.8.2017 alkaen.

Hiekkalinnan päiväkoti jatkaa päivätalona ja siellä toteutetaan myös varhaiskasvatuksen avointa toimintaa (mm. leikkitoiminta). Perhepäivähoidon varahoito järjestetään edelleen Hiekkalinnassa (Kotipesä).

Vuorohoidon sijoittuminen Salpakankaan päiväkotiin tuo joustavuutta perheiden palvelujen järjestämiseen. Perheiden vaihtelevat palveluntarpeet voidaan huomioida paremmin jo palveluohjauksen vaiheessa, sekä sijoituspäätöksiä tehdessä, eikä lasten tarvitse siirtyä paikasta toiseen. Lisäksi vuorohoitoa tarvitsevat lapset voivat olla esiopetuksen alkuluokkatoiminnassa ja vuorohoito voidaan toteuttaa saman kokonaisuuden sisällä joustavasti.

Käytännön järjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

Hollola 23.3.2017. Satu Kilpinen, Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, puh. 044 780 1312

Uusi laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) 1.3.2017 alkaen

Maksu määräytyy edelleen perheen koon ja bruttotulojen, sekä ennakkoon palvelusuunnitelmassa sovittujen/varattujen tuntien mukaan. Maksu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta on edelleen enintään 290€/kk.

Maksun määräämisen perusteena olevat tulot säilyvät ennallaan, mutta tulorajaa korotetaan kaksi- ja kolmihenkisten perheiden osalta. Muutosten vaikutuksena osalla kaksi- ja kolmehenkisten perheiden maksu pienenee.

Tulorajat:

Perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen vähimmäistuloraja ja jäljelle jäävästä osuudesta lasketaan maksuprosentin (11,5 tai 9,4 tai 7,9) mukainen maksu = päivähoitomaksu.

Perheen koko

Vanha tuloraja €/kk

Uusi tuloraja €/kk

Maksu %

Vanha korkeimman maksun tuloraja €/kk

Uusi korkeimman maksun tuloraja €/kk

2

1403

1915

11,5

3925

4437

3

1730

1915

9,4

4816

5000

4

2053

ei muutosta

7,9

5724

ei muutosta

5

2191

ei muutosta

7,9

5862

ei muutosta

6

2328

ei muutosta

7,9

5999

ei muutosta

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Muita muutoksia:

Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu muuttuu siten, että se on enintään 90 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 261€). Kolmannen ja sitä seuraavien lasten maksu on edelleen 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua, käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kirjoilla. Huoltajat sopivat keskenään mahdollisesta laskun jakamisesta.

Kaikille asiakasperheille tehdään uudet maksupäätökset voimassaolevien tulotietojen mukaisesti (1.8.2016 tai sen jälkeen toimitetut tulotiedot). Uudet maksupäätökset toimitetaan perheille maaliskuun aikana, maaliskuun laskutus tapahtuu huhtikuussa (maaliskuun laskun eräpäivä on 26.4.)

Jos kahden tai kolmen hengen perhe on hyväksynyt korkeimman maksun ja maksu halutaan tulorajan korotuksen vuoksi tuloperusteiseksi, tulee asiakkaan toimittaa Tietoja varhaiskasvatuspalveluihin -lomake ja tulotositteet Varhaiskasvatuspalveluihin viimeistään 26.3.2017.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen eräpäivä muuttuu!

Laskutusjärjestelmän muutoksen vuoksi varhaiskasvatuksen laskutuksen eräpäivä muuttuu. Uudessa järjestelmässä ei valitettavasti ole mahdollisuutta siirtää eräpäivää manuaalisesti kuukauden viimeiseksi päiväksi. Aikaisemmin maksujen eräpäivä on ollut kuun viimeinen päivä.

Pyrimme jatkossa saamaan eräpäivän mahdollisimman lähelle kuun vaihdetta. Viikonloppujen ja pyhäpäivien vuoksi eräpäivän osuminen viimeiseen päivään, ei aina ole mahdollista.

Maksuehtomme on pysynyt samana (14päivää netto).

Pahoittelemme muutoksesta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.


Talvilomaviikon varhaiskasvatus (27.2.–5.3.2017)

Pyydämme teitä ilmoittamaan lapsen talvilomaviikon poissaolon web-palveluissa viimeistään keskiviikkona 18.1.2017. Kiitos.

Ajalla 27.2. – 5.3.2017 päivähoitoa keskitetään ja osa päiväkodeista on suljettu.

Päiväkodeista auki ovat: Salpakankaan, Hiekkalinnan, Hämeenkosken ja Kukkilan päiväkodit.

Koko talvilomaviikon poissaolosta hyvitetään viisi (5) päivää edellyttäen, että poissaolo on ilmoitettu määräpäivään (ke 18.1.2017) mennessä.

Vain koko viikon poissaolo oikeuttaa hyvitykseen. Hyvitys jakautuu kahden kuukauden laskuihin, helmikuussa hyvitetään kaksi (2) päivää ja maaliskuussa kolme (3).

Talvilomaviikolla ei ole esiopetusta, joten päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden maksu muutetaan talviloma viikon ajaksi kokopäivämaksuksi (=maksuttoman esiopetuksen osuuden hyvitys poistuu ko. viikon ajalta).

Maksu muutetaan koko viikoksi, vaikka päivähoidon tarve olisikin vähäisempi ko. viikolla.

Esioppilaan palvelun tarpeen tunnit

Esioppilaan palvelun tarve muutetaan koko talvilomaviikoksi:

Max 63h/kk

85-146h/kk varhaiskasvatus

Yli 63h/kk

yli 146h/kk varhaiskasvatus

Sähköiset päätökset

Olemme siirtyneet sähköisiin päätöksiin (esiopetuspäätös, päivähoitopäätös & maksupäätös)

Huoltaja saa sähköpostiinsa viestin sähköisestä päätöksestä ja voi käydä Web-palveluissa (pankkitunistautuminen) lukemassa/tulostamassa sen

Paikkapäätös hyväksytään/hylätään sähköisesti

Sähköinen päätös edellyttää asiakkalta sähköisen asioinnin hyväksymistä ja sähköpostiosoitetta