Step 2: Yksittäisen Ippo-oppimiskerran rakenne

Step 2: Yksittäisen Ippo-oppimiskerran rakenne

Jokaisella yhdellätoista oppimiskerralla tavoitteena on herättää oppilaassa innokkuus, ilo ja halu oppia uutta.

Oppimiskerta aloitetaan aina orientoimalla ja motivoimalla oppilaat aiheeseen. Tämän jälkeen keskitytään eri oppimaan oppimisen taitoja kehittävien konkreettisten harjoitteiden ja tehtävien tekemiseen. Lopuksi arvioidaan tehtyä ja opittua.

Jokainen Ippo-oppimiskerta rakentuu kuudesta keskenään erilaisesta osiosta, jotka toistuvat kaikilla yhdellätoista oppimiskerralla:

 

Kuva1.png

1. Motivointi ja tavoitteet

Osiossa keskitytään oppilaan alkumotivointiin ja tutustutaan kyseisen oppimiskerran aiheeseen sekä käydään läpi asetetut tavoitteet.

2. Arki ja elämä

Osiossa oppilaan arki ja kiinnostuksen kohteet liitetään kulloisiinkin oppisisältöihin. Esimerkiksi lempiasioiden esittely ja niistä keskusteleminen edistävät tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Omaan elämään liitetyn lempiasian avulla myös motivaatio opiskelua kohtaan kasvaa.

3. Tiedonhaku

Tässä osiossa haetaan tietoa ja aineistoa opettajan johdolla eri tiedonhaku- ja keräämismenetelmin liittyen käsiteltävään aiheeseen. Tiedonhankintamenetelmät vaihtelevat eri oppimiskerroilla. Kerättyä materiaalia käytetään seuraavassa osiossa.

Tiedonhakua toteutetaan erilaisilla tiedonhankintamenetelmillä, joissa hyödynnetään kirjastoa tai internetiä. Tiedonkeruutapoja ja tietolähteitä ovat valmiit aineistot (mm. lehtikirjoitukset, tilastot ja kuvadokumentit), kirjallinen materiaali (mm. esseet, päiväkirjat ja blogit), haastattelut (kuten yksilö- ja ryhmähaastattelut), ryhmäkeskustelut, havainnoinnit sekä erilaiset kyselyt.

4. Tiedonkäsittely ja tiedon soveltaminen

Osiossa harjoitellaan aina yhtä akateemisia taitoja tukevaa tekniikkakokonaisuutta:

  1. muistiinpanotekniikoita
  2. muistitekniikoita tai
  3. lukutekniikoita.

Kutakin näistä kolmesta tekniikkaosiosta harjoitetaan aina kolmen oppimiskerran ajan.

5. Oppimispäiväkirja ja itsearviointi

Osiossa tehdään itsearviointia liittyen omaan oppimiseen, oppimaan oppimisen taitojen kehittymiseen sekä omaan työskentelyyn. Itsearvioinnin toteutus tapahtuu pääosin oppimispäiväkirjan avulla.

Tavoitteena on pohtia ja tiedostaa omia oppimaan oppimisen tietoja ja taitoja. Oppimispäiväkirjaan oppilas voi myös liittää opetuskokonaisuuden aikana tekemiään tuotoksia.

6. Toimintakulttuurin arviointi

Osiossa keskitytään ympärillä olevan toimintakulttuurin arviointiin. Arviointia tehdään suhteessa tehtävien mielekkyyteen, ryhmän toimintaan ja oppimisilmapiiriin.