Lähteet

Lähdekirjallisuus

Cantell, H. 2010. Ratkaiseva vuorovaikutus. Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. Juva: WS Bookwell Oy

Dunderfelt, T. 2012. Tunnista temperamentit. Väriä elämään ja itsetuntemukseen. Juva: Bookwell Oy. PS-kustannus

Eskelä-Haapanen, S., Hannula, M. & Lepola, M. 2015. Puhe pulppuamaan! Oppimista tukeva keskustelu. Juva: Bookwell Oy, PS-kustannus.

Foer, J. 2012. Kaiken muistamisen taito. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Haapaniemi, R. & Raina, L. 2014. Rakenna oppiva ryhmä. Pedagogisen viihtymisen käsikirja. Juva: Bookwell Oy.

Hautamäki, J., Kupiainen, S., Marjanen, J., Vainikainen, M-P. & Hotulainen, R. 2013. Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa. Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001. Helsinki: Yliopistopaino.

Hirvonen, S., Hämäläinen, R., Liimatainen, J. Sarsama, P. 2015. Pelit. Monenlaista pelaamista, erilaista oppimista. Erilaisten oppijoiden liitto Ry.

Halinen, I. & Jääskeläinen, L. 2015. Opetussuunnitelma 2016. Sivistysnäkemys ja opetuksen eheyttäminen. Teoksessa H. Cantell (toim.), Näin rakennat monialaisia opimiskokonaisuuksia, Juva: Bookwell Oy.

Hellström, M. & Sippola, M. 2012. Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä on ylpeä peruskoulusta. Luokanopettaja 4.

Hietanen, M. & Erkinjuntti, T. & Huovinen, M. 2007. Tunne muistisi. Käytä, kehitä, kohenna. Porvoo: WS Bookwell Oy.

Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Tampere: Tammerprint Oy.

Honkonen, Tiina. & salovaara, Reija. 2011. rakenna hyvä luokkahenki. Porvoo: Bookwell Oy.

Järvinen, Tuomo. 2012. Lapset liikkumaan. Leikkejä, liikuntaa ja harjoituksia. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy.

Jantunen,T. & Haapaniemi,R.2013. Iloa kouluun. Avaimia kouluviihtyvyyteen. Juva: Bookwell Oy

Juusola, M. 2015a. Kohti hyvää aikuisuutta. Helsinki: Redfina.

Juusola, M. 2015b. Hyvän kaveruuden avaimet. Sosiaalisten taitojen treenikirja. Espoo: Painotalo Origos Oy

Kankaanranta, M. (toim.) 2011. Opetusteknologia koulun arjessa. Saarijärvi: Offset Oy.

Kauppila, R.A., 2015. Treenaa muistiasi. Vinkkejä ja harjoituksia muistin tehostamiseen. Juva: Bookwell Oy.

Kauppila, R.A., 2011. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas opettajille ja opiskelijoille. Juva: Bookwell Oy

Kataja, J., Jaakkola, T. & Liukkonen, J. 2011. Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. Juva: Bookwell Oy, PS-kustannus.

Kesler, M. 2015. Ideasta ratkaisuun. Virikkeitä luovaan ongelmanratkaisuun opetuksessa. Sastamala: Vammalan Kirjapaino Oy.

Koivula, K. 2002. Hetki leikille. Lasten ohjaajan virikekirja. Tampere: TAMMER-PAINO OY.

Koivula, K. 2005. Konkkaronkka koolla. Ohjaajan virikekirja. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Koivula, K. 2010. Luonnon leikkisillä. Ohjaajan luontoaiheinen virikekirja. Tampere: TAMMERPRINT OY.

Koivula, K. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan käsikirja. Tampere: TAMMER-PAINO OY.

Koivula, K. 1999. Räiskettä ryhmään. Ohjaajan käsikirja. Forssa: Forssan Kirjapaino Oy.

Koivula, K. 2003. Vedä vauhdikkaasti. Ryhmän ohjaajan käsikirja. Tampere: TAMMER-PAINO OY

Laurila, A. 2012. Lopuksi: Mitä opimme pohjoisen poikien koulunkäynnistä ja sen edistämisestä? Teoksessa A. Laurila (toim.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Sevenprint. 218-237.

Laurila, A. 2012. Esipuhe. Teoksessa A. Laurila (toim.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Sevenprint. 7-12.

Lauriala, A. & Kotilainen M-R. 2012. Koulujen kehittämistyö: pedagogisia periaatteita, lähestymistapoja ja konkreettisia malleja. Teoksessa A. Laurila (toim.) Koulu ja pohjoisen pojat. Rovaniemi: Sevenprint. 191-217.

Liuska, K. & Turunen, T. 2015. Häijyherneitä ja lempeyslientä. Opas lasten ristiriitatilanteiden ehkäisyyn. Juva: Bookwell Oy, PS-Kustannus.

Niemi, H. & Multisilta, J. 2014. Koulu rajattomuuden keskellä. Teoksessa H. Niemi & J. Multisilta (toim.) Rajaton luokkahuone. Juva: Bookwell Oy, 12-35

Norrena, J. 2015. Innostava koulun muutos. Opas laaja-alaisen osaamisen opetukseen. Juva: WS Bookwell Oy.

Nousiainen, L. & Piekkari, U. 2007. Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu. Koulun kehittämisen kansio. Materiaalipaketti (26.6.2007). Opetusministeriö

Ojanen, V. 2014. Aivoravistelu. Opas ja harjoituksia aivojen käyttötaitojen kehittämiseen. Saksa: Books on Demand GmbH, Norderstedt.

Paalasmaa, J. (toim.) 2011. Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuksen vaihtoehtoja. Juva: Bookwell Oy.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. 2014. Määräykset ohjeet 2014: 96. Opetushallitus. Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy.

Piironen-Malmi, U. & Srömberg, S. 2008. Välittämisen pedagogiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy

Pulli, E. 2015. Loruloikkia ja muita liikuntaleikkejä varhaiskasvatuksessa. Juva: Bookwell Oy.

Raina, L. & Haapaniemi, R. 2007. Yhteisöllinen pedagogia "...ettei tarvitse tehdä yksin." Tallinna: AS Pakett kirjapaino.

Rauramo, U. 2013. Makumatkalla. Innostavia ideoita ruokakasvatukseen. Porvoo: Bookwell Oy.

Repo-Kaarento, S. 2007. Innostu ryhmästä. Miten ohjata oppivaa yhteisöä. Vantaa: Dark Oy.

Rooyackers, P. 1994. Draamaleikkikirja. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Sallinen, J. Stolzmann-Frankenhaeusr, J. & Harju-Luukkainen, H. 2010. Iltapäivä leikkien. Paino: ADD

Saloviita, T. (toim.) 2009. Meidän koulu. Keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttamiseen. Juva: WS Bookwell Oy

Tiainen, T. & Välimäki, V. 2015: Lukuja liikkuen, tavuja touhuten. Juva: Bookwell Oy. PS-kustannus Taito-sarja.

Uusitalo-malmivaara, Lotta. 2014. Positiivisen psykologian voima. Juva: Bookwell Oy.

Vinski. Lasten kirjallisuuslehti. NRO 4/2015 s.8 (Karoliina Suoniemi).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä