Alkuluokat

Salpakankaan alkuluokat

Alkuluokka on esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä. Alkuluokka on esi- ja alkuopetuksen lapsiryhmä, jossa työskentelee esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja sekä osan aikaa laaja-alainen erityisopettaja. Erityisluokat on integroitu kahden alkuluokan yhteyteen. Erityisluokissa työskentelevät lisäksi erityislastentarhanopettaja, erityisluokanopettajat sekä koulunkäyntiavustajat.

Alkuluokkatoiminta on joustava opetusjärjestely lapsen ehyen koulupolun turvaamiseksi. Työskentely on toiminnallista sekä leikinomaista ja tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista sekä kasvua tukevissa pienryhmissä ja toimintaympäristöissä. Lapsi saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun.

Toiminta perustuu esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan. Jokaiselle alkuluokan oppilaalle laaditaan HOPPI (henkilökohtainen oppimissuunnitelma), joka kulkee lapsen mukana esiopetuksesta kolmannelle luokalle.


Alkuluokkien toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri

Alkuluokilla sekä koko Salpakankaan yhtenäiskoulussa tärkeä osa meidän toimintakulttuuriamme on arvostava ja kannustava työskentely- ja toimintailmapiiri, joka heijastuu meidän aikuisten toiminnan kautta myös lapsiin. Samoja yhteistoiminnallisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja me välitämme myös lapsille. Samalla yhteisöllisyyteen perustuva toimintakulttuuri auttaa lasta yksilöllisessä oppimisessa ja kasvun tukemisessa. Kouluyhteisössämme on siis oppimista ja kavereita yli ikärajojen.

Arvopohjaltaan toimintakulttuurimme edistää oppimista ja oppimisen iloa nyt ja tulevaisuudessa, uskoa omiin mahdollisuuksiin yksilönä sekä yhteisön jäsenenä, turvallisuuden tunnetta ja osallisuutta.

Lukuvuoden 2018-2019 painopistealueiksi on sovittu

1.Osallisuuden lisääminen 

Lasten osallisuuden ja oman vastuun lisääminen toimintojen sekä oppimis-/oleskeluympäristöjen suhteen. 

2. Soluyhteistyö 

 Yhteinen hyvä, toimiva ja turvallinen arki solussa. 

 3. Hyvät yhteistyötaidot 

Aikuiset: *Otamme puheeksi vaikeatkin asiat ja autamme toisiamme. Toimimme hyvien käytöstapojen mukaan. Jaamme positiivista palautetta. Avoimuus uusia ajatuksia kohtaan ja kuulemme toisiamme. 

Lapset: * Lapset saavat aikuisilta hyvää esimerkkiä ja vaatimustason käyttäytymisen suhteen. 

Opitaan toimimaan kaikkien kanssa aikuisten positiivisessa ohjauksessa. 

 

Kollegiaalinen yhteistyö ja suunnittelu

Meidän toimintakulttuurimme pohjana on kollegiaalinen yhteistyö, joka tarkoittaa osaamisen ja vastuun jakamista yhteisestä työstä. Tiimit, työparit, samanaikais- ja rinnakkaisopettajuus tuovat useamman näkökulman lapseen ja hänen kehityksensä tukemiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Jakaminen ja yhteinen vastuu auttaa myös aikuisia jaksamaan.

Myönteisyys, kannustavuus, kuunteleminen ja kiireettömyys ovat kaikki asioita, joihin voidaan yltää hyvällä yhteisellä työn suunnittelulla. Perusasioiden tulee olla kunnossa; selkeät säännöt ja struktuurit sekä lämmin, mutta silti napakka ohjaava ote lapsiin. Ei ole vain minun oppilaita, vaan meidän kaikkien oppilaita. Ilmapiiri on kannustava. Pienistäkin asioista oppilaita muistetaan kehua. Oppilaat saavat itse rakentaa koulupäivänsä sisältöä. Kaikki tilat ja välineet hyödynnetään. Kokeneemmat auttavat kokemattomia, niin oppilaat kuin aikuisetkin. Tiloissa vallitsee mukava tekemisen meininki.

Luokkamuotoinen erityisopetus on pääsääntöisesti pystytty järjestämään meillä niin joustavasti, ettei oppilailla edes synny tarvetta luokitella sitä, ketkä ovat tai eivät ole pienluokan oppilaita. Kuunteleva ja kiireetön ilmapiiri ovat oikeasti aistittavissa, eivätkä vain hienoja tavoitteita. On ilo huomata, että myös erityisoppilaat ovat niitä meidän kaikkien yhteisiä lapsia, tämä kun ei suinkaan ole itsestäänselvyys kaikkialla.

Toimintakulttuurin kannalta olennaista on myös se, että on varattu säännöllisesti aikaa toiminnan yhteiseen suunnitteluun uuden ops:n hengessä. Aikuisten tekemä suunnittelu, keskinäinen arvostava yhteistyö ja asioiden ennakointi edistää rauhallista toimintaa ja lasten turvallisuuden tunnetta.

Turvallinen arki

Turvallisen arjen luovat tutut rutiinit ja struktuuri. Päivästä toiseen samoina toistuvat asiat, käytänteet ja toimintatavat tuovat turvallisuuden tunnetta lapsille. Päivän tutut rutiinit ja joustavat, lasten tarpeille ja mielenkiinnon kohteille tilaa-antavat struktuurit luovat toimivan ja mielenkiintoisen pohjan koulu- ja eskaripäivälle, jolloin ikävystymistä ja turhautumista ei pääse tapahtumaan. Myös tarkkaan mietityt porrastukset ruokailuun tai ulkoiluun mennessä auttavat kaikkia lapsia, mutta erityisesti sellaisia, joille odottelu tuntuu tuskallisen vaikealta.

Lasten osallistaminen ja kuuntelu

Oppilaita kuunnellaan ja osallistetaan. Eri-ikäiset lapset saavat tuoda oman äänensä päivittäin kuuluviin osana yhteisöä vuorovaikutuksellisen sekä toiminnallisen oppimisen ja kuuntelevan ja arvostavan ilmapiirin puitteissa. Näin lapset ovat oppineet luottamaan aikuisiin ja toisiinsa sekä kertomaan rohkeasti ajatuksiaan. Uskommekin sen olevan alkuluokan hengen mukaista yhteisöllisyyden tuotetta. Samassa hengessä pyrimme rakentamaan monialaisten opintojen –jakson, lapsilähtöisesti. Kuuntelemme lasten kiinnostuksen kohteita ja ideoita jakson aiheiksi.

Tärkeä osa toimintakulttuuria luotaessa on lasten osallistamisen rinnalla myös lasten ohjaaminen oman toiminnan arviointiin ja sitä kautta omien vahvuuksien löytämiseen.

Koulussamme on vireä oppilaskunta, Dynamo ja kutosten kanssa kummitoimintaa. Nämä osaltaan vahvistavat yhteistyötä eri ikäluokkien välillä ja edistävät oppilaiden viihtyvyyttä sekä hyvinvointia yhtenäiskoulussamme. Verso-toiminnan avulla kiusaamiset ja ikävät asiat selvitetään ja jokaisen osapuolen kanta tulee kuulluksi.

Oppimisympäristöt ja monipuoliset opetusmenetelmät

Uuden ops:n mukaista toimintakulttuuria luo osaltaan myös mahdollisuudet toteuttaa opetusta erilaisissa ympäristöissä ja tiloissa hyödyntäen erilaisia materiaaleja ja tvt-välineistöä. Toimintamme on päivittäin monipuolista ryhmätunteineen, väripiireineen, leikki-ja pelihetkineen ja pitkine ulkoiluineen. Aika vähän ollaan peppu penkissä. Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä sekä toiminnallisuutta ja viemme työskentelyä ulos luokkahuoneesta, vaikkapa lähimetsään.

Jo nyt alkuluokat toteuttavat monipuolisin opetusmenetelmin uuden opsin mukaista toimintakulttuuria, jossa näkyy opsin mukainen arvopohja sekä laaja-alaisen osaamisen taitoalueineen. Vahvuutena toiminnassamme on jo vuosia kehittynyt toimintarakenne, jota päivitetään tarpeiden mukaan moniammatillisissa tiimeissä. Pyrimme kuitenkin tarkastelemaan ja löytämään myös uusia osallisuuden tapoja, jotka ilmentävät oppilaiden ajatuksia ja mielenkiinnon kohteita.

Alkuluokilla toiminta on perustunut jo vuosia ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Käsittelemme opeteltavia kokonaisuuksia laajempina ilmiöinä, joihin integroimme eri oppiaineita sisältöineen ja tavoitteineen. Näin kokonaisuuksista tulee lapsille merkityksellisiä ja selkeitä.

Lasten vahvuuksien ja osaamisen huomioiminen ja niiden nostaminen luo turvallisen, myönteisen ja kannustavan ilmapiirin. Jokainen osaa jotakin ja niistä lähdetään tarvittaessa hyvin pieninkin askelin etenemään. Näin luodaan oppimisen iloa, onnistumisen kokemuksia ja hyvän itsetunnon perusta. Mielestämme ihan jokainen jaksaa tsempata ja kannustaa lapsia, niin aikuiset kuin oppilaatkin. Mitä enemmän haasteita, sitä enemmän vahvuuksien huomioimista tarvitaan!